Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Μορφολογική σύνθεση κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα επί ερειπίων υφισταμένων κτιρίων ή εις αντικατάστασιν κτιρίων που κατεδαφίζονται εκ νέου οικοδομούμενα κτίρια δέον όπως, όσον αφορά εις την μορφολογία των προσόψεων των καθώς και των εσωτερικών των χώρων, ακολουθήσουν την αρχήν της αυστηρώς μιμητικής μορφολογήσεως συμφώνως προς τα παραδοσιακά πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής.

 

Κατά την ως άνω μορφολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικώς υπ' όψει οι ακόλουθοι αρχές μορφολογικής συνθέσεως.

 

Α. Προσόψεις κτιρίων

 

α) Οι αναλογίες των διαστάσεων των ανοιγμάτων δέον όπως είναι οι ακόλουθοι:

 

Παράθυρα: 1 προς 1,5 έως 1 προς 2 (επιμήκη ορθογώνια καθ' ύψος).

Φεγγίτες: 1 προς 1 έως 1 προς 1,2.

Θύρες: 1 προς 2 έως 1 προς 2,5 δια τις μονόφυλλους και 1,5 έως 1 προς 1,80 δια τις δίφυλλους.

Προθήκες καταστημάτων: 1 προς 0,8 έως 1 προς 2.

 

Οι πρώτοι αριθμοί των ως άνω αναλογιών αναφέρονται εις το μήκος του ανοίγματος επί της όψεως, οι δε δεύτεροι εις το αντίστοιχο ύψος αυτών.

 

Η απόστασις μεταξύ διαδοχικών ανοιγμάτων κατά την οριζόντια έννοια ορίζεται σε 0,60 m κατ' ελάχιστον.

 

Η θέσις των κουφωμάτων εντός των ανοιγμάτων ορίζεται υποχρεωτικώς είτε επί της εξωτερικής επιφανείας της όψεως, είτε εν εσοχή σε 0,40 m επ' αυτής.

 

Το άθροισμα των επιφανειών των ανοιγμάτων πάσης φύσεως εκάστης όψεως δέον όπως υπερβαίνει το 25% της επιφανείας εφ' ης ταύτα κείνται.

 

Ως μέγιστον πλάτος των ως άνω ανοιγμάτων ορίζεται, δια μεν τις προσθήκες καταστημάτων 2,20 m δια δε τα λοιπά ουχί μεγαλυτέρου του ημίσεως του μήκους της προσόψεως κατ' όροφο.

 

γ) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών άνωθεν κοινοχρήστων ή μη χώρων και ανεξαρτήτως του πλάτους των ως άνω χώρων, δεν επιτρέπεται όμως όπως εξέχουν της οικοδομής πλέον του 1,00 m και όπως κατέχουν απόσταση μικροτέρα του 1,00 m από των πλαγίων και του οπισθίου ορίου του οικοπέδου. Το μήκος ενός εκάστου των εξωστών τούτων ορίζεται εις 2,00 m κατά μέγιστον. Η μεγίστη απόστασις μεταξύ διαδοχικών εξωστών του αυτού ορόφου ορίζεται εις 2,00 m. Απαγορεύεται η κατασκευή εξωστών εις απόσταση μικροτέρα του 1,00 m από των ακμών συναντήσεως των διαφόρων όψεων του κτιρίου. Η κατωτέρω επιφάνεια οιουδήποτε δομικού στοιχείου των εξωστών άνωθεν κοινοχρήστων ή μη χώρων, δέον όπως εις ουδέν σημείον αυτής ευρίσκεται εις ύψος μικρότερο των 2,40 m από του κάτωθεν αυτής φυσικού εδάφους.

 

δ) Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών κλιμάκων εκ των κοινοχρήστων χώρων προς τον όροφο. Οι κλίμακες αυτές δέον όπως κατασκευάζονται υποχρεωτικώς συμπαγείς και άνευ εμφανούς εκ κοινοχρήστων χώρων κενού κάτωθεν του κεκλιμένου επιπέδου αυτών, επιχρισμένες δια γαλακτώματος ασβεστίου.

 

Οι κλίμακες αυτές θα διήκουν υποχρεωτικώς παραλλήλως (και ουχί καθέτως ή άλλως πως) προς την πρόσοψη του κτιρίου, επιτρεπομένης της προεξοχής αυτών επί των κοινοχρήστων χώρων κατά 0,15 m.

 

ε) Το στηθαίον του δώματος δέον όπως διαμορφώνεται, ανεξαρτήτως του πάχους των υποκειμένων εξωτερικών τοίχων, κατά την δόκιμη τοπική παράδοσιν, ως σαμάρι συμπαγές πλάτους 0,40 m έως 0,60 m και ύψους 0,30 m έως 0,70 m υπέρ την άνω επιφάνεια του δώματος, με διατομή ελευθέρα καμπύλη.

 

στ) Όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι των κτιρίων δέον όπως παρουσιάζουν ελαφρότατη κλίση προς τα έσω προς επίτευξη της χαρακτηριστικής μειώσεως των αρχιτεκτονικών όγκων κατά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η εσοχή της στέψεως εν σχέσει προς την βάσιν του κτίσματος δέον όπως κυμαίνεται μεταξύ 0,05 έως δέκα 0,10 m, αναλόγως του ύψους του κτιρίου.

 

ζ) Η υποδιαίρεσις των όψεων των κτιρίων ολικού μήκους μεγαλυτέρου των 12,00 m εις περισσότερα τμήματα, περί ης κατωτέρω στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του παρόντος επιτυγχάνεται μορφολογικά δια των ακολούθων τρόπων.

 

i) Δημιουργία διαφοράς επιπέδου δια προωθήσεως τμήματος της όψεως καθ' όλον το ύψος αυτής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

 

Μη αυξήσεως ως εκ της τοιαύτης προωθήσεως του συντελεστού δομήσεως και μεγίστου ποσοστού καλύψεως του οικοπέδου.

 

Τα προωθούμενα τμήματα να μη εκτείνονται επί κοινοχρήστων χώρων.
Η ως άνω διαφορά επιπέδου να είναι κατ' ελάχιστον 0,30 m.

 

ii) Δημιουργία κατακόρυφων εγκοπών, οίτινες διήκουν καθ' όλον το ύψος της όψεως. Το ελάχιστον εύρος των εγκοπών ορίζεται σε 0,30 m, το μέγιστον σε 0,40 m. Το ελάχιστον βάθος των εγκοπών ορίζεται σε 0,40 m το μέγιστον σε 0,80 m. Απαγορεύεται ή μείωσις των διαστάσεων των εγκοπών προς τοποθέτηση παντοίων δομικών στοιχείων εντός αυτών. Εις περίπτωσιν τοποθετήσεως εντός των εγκοπών υδρορροών, θα αυξάνονται αντιστοίχως οι διαστάσεις αυτών ούτως ώστε να πληρούνται οι τεθέντες περιορισμοί.

 

iii) Συνδυασμός των δύο προηγουμένων τρόπων.

 

η) Δεν επιτρέπεται γενικώς ή κατασκευή κλειστών εξωστών (έρκερ) επί των όψεων των κτιρίων.

 

θ) Δεν επιτρέπεται γενικώς ή κατασκευή προπυλαίων προ του κυρίου όγκου των κτιρίων και επί των όψεων αυτών.

 

Β. Στέγαση κτιρίων

 

α) Ως μόνος επιτρεπτός τρόπος στεγάσεως ορίζεται το επίπεδον δώμα αποκλειόμενης πάσης άλλης στεγάσεως, οίον επικλινείς στέγες διαφόρων μορφών (κεραμοσκεπείς ή άλλες) καθώς και εμφανείς θόλοι παντός είδους.

 

β) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ή στέγασις δια θόλων εμφανών (κυλινδρικών και σφαιρικών) προκειμένου περί εκκλησιών ή παρεκκλησιών καθώς και δημοτικών λουτρών.

 

γ) Το επίπεδον δώμα δέον όπως διαμορφώνονται πάντοτε μετά συμπαγούς στηθαίου ως ανωτέρω ορίζεται (άρθρου 8 παράγραφος 1.Α)ε) αποκλειομένου παντός ετέρου τύπου στηθαίου ή προεξοχής (προβόλου ή γείσου) της πλάκας του δώματος πέραν του κατακορύφου επιπέδου των όψεων.

 

Γ. Μορφολόγηση διαφόρων επιμέρους στοιχείων

 

α) Οι καπνοδόχοι εστιών, φούρνων κ.λ.π. επιτρέπεται όπως προεξέχουν κατά ανώτατον όριον μέχρι δύο (2,00) μέτρα υπέρ την άνω επιφάνεια του δώματος, ή δε διατομή των δύναται κατά ανώτατον όριον να έχει διαστάσεις 0,60 x 1,20 m.

 

Απαγορεύεται ή τοποθέτησις εμφανών σωλήνων εξ οπής γης (πουριά) μεταλλικών ή εξ οιασδήποτε άλλης ύλης ως καπνοδόχων.

 

Η στέψις των καπνοδόχων δύναται να μορφολογείται είτε δια της διατάξεως πλακοειδών λίθων, είτε δια της τοποθετήσεως διάτρητου δοχείου εξ οπής γης, προβλεπομένης εις αμφοτέρας τις περιπτώσεις της επιχρίσεως δια γαλακτώματος ασβέστου. Πάσα άλλη διακοσμητική απόληξις των καπνοδόχων απαγορεύεται.

 

β) Επιτρέπεται ή τοποθέτησις οριζοντίων πετάσσων (τεντών) σταθερών ή κινητών μόνον επί των αυλών των οικοδομών ως και επί των κοινοχρήστων πεζοδρόμων και πλατειών. Εις την τελευταία ταύτη περίπτωσιν οι πέτασσοι δύνανται να εξικνούνται μέχρι του άξονος των ως άνω κοινοχρήστων χώρων. Το ύψος των πετάσσων ορίζεται κατά μέγιστον εις 2,40 m από της επιφανείας του εδάφους.

 

Απαγορεύεται ή τοποθέτησις κεκλιμένων πετάσσων καθώς και παντός ετέρου είδους προχείρου στεγάστρου γενικώς.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ή κατασκευή οριζοντίων σκιαδιών εκ καλαμωτής μόνον εντός αυλών. Το μέγιστον ύψος των σκιαδιών ορίζεται εις 2,40 m.

 

Απαγορεύεται γενικώς ή κατασκευή μονίμων προστεγασμάτων επί των όψεων των κτιρίων.

 

γ) Απαγορεύεται ή κατασκευή στοών διελεύσεως κοινού, ως αντικειμένη εις την εκ παραδόσεως μορφήν και λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων στη Μύκονο.

 

δ) Επιτρέπεται ή περίφραξις ιδιοκτησιών εις οιανδήποτε θέσιν κατά μήκος του ορίου αυτών δια μαντρότοιχων εκ λιθοδομής πάχους κατ' ελάχιστον 0,50 m και ύψους μη δυναμένου να υπερβεί εις ουδεμίαν θέσιν τα 3,00 m, μετρούμενα κατακορύφως από του φυσικού εδάφους. Η ως άνω απόληξις των μαντρότοιχων (στέψις), δέον όπως μορφολογείται κατά τρόπον αντίστοιχο προς τον περιγραφέντα προκειμένου περί των στηθαίων των δωμάτων, κατά τα εν παραγράφω Α)ε του παρόντος άρθρου οριζόμενα. Ουδείς έτερος τρόπος περιφράξεως ιδιοκτησιών επιτρέπεται.

 

ε) Δεν επιτρέπεται γενικώς ή τοποθέτησις ελαφρών διαχωρισμάτων, συλλεκτών αιθάλης και δεικτών τηλεοράσεως, ως και ή διαμόρφωσις των δωμάτων προς φύτευση επ' αυτών.

 

στ) Δεν επιτρέπεται γενικώς ή τοποθέτησις μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας εις τις προθήκες των καταστημάτων (ρολά - φυσαρμόνικες), ως και ή εγκατάστασις σιδηρών εξωτερικών ελικοειδών ή ετέρας μορφής κλιμάκων.

 

ζ) Επιτρέπεται ή κατασκευή συμπαγών αναβαθμών (πεζούλες) κατά μήκος των προσόψεων των κτιρίων, μεγίστου πλάτους 0,50 m υποχρεωτικώς επιχρισμένων δια γαλακτώματος ασβέστου.

 

Οι ως άνω αναβαθμοί επιτρέπεται όπως κατασκευάζονται εις βάρος της επιφανείας των κοινοχρήστων χώρων, εφ' όσον το πλάτος τούτων εις την θέσιν κατασκευής του αναβαθμού είναι μείζον των 2,50 m.

 

2. Τα ανεγειρόμενα επί ακαλύπτων οικοπέδων νέα κτίρια δύναται να ακολουθήσουν - καθ' όσον αφορά εις την μορφολόγηση των - διαζευκτικώς εκατέρα των δύο ακολούθως αρχών:

 

α) Την ως άνω παράγραφο 1 αυστηρώς μιμητική μορφολόγηση, συμφώνως προς τα παραδοσιακά πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής.

 

β) Την μορφολόγηση συμφώνως προς τις συγχρόνους μορφολογικές αντιλήψεις εναρμονιζόμενη κατά την διάταξη των όγκων, την κλίμακα και τις αναλογίας του κτίσματος, προς το παραδοσιακό αρχιτεκτονικό περιβάλλον της νήσου Μυκόνου - Δήλου - Ρηνείας.

 

Κατά ταύτη ισχύουν οι ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τρόποι μορφολογήσεως που περιγράφηκαν (αυστηρώς μιμητικής μορφολογήσεως) με τις ακολούθους τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

Α. Η διάταξις των ανοιγμάτων επί των προσόψεων δύναται να είναι είτε ελευθέρα (ασύμμετρος) είτε ρυθμική (εν σειρά), αποκλειόμενης της συμμετρικής περί άξονα διατάξεως.

 

Οι αναλογίες και οι διαστάσεις των ανοιγμάτων δεν υπόκεινται εις περιορισμούς.

 

Το άθροισμα των επιφανειών των ανοιγμάτων πάσης φύσεως εκάστης όψεως δέον όπως μη υπερβαίνει το 35% της επιφανείας αυτής.

 

Β. Δια τους κεκαλυμμένους εν εσοχή εξώστες (λότζιες) ισχύουν τα ανωτέρω οριζόμενα (άρθρο 8 παράγραφος 1)Α)β) δια την μιμητική μορφολόγηση, με την πρόσθετη δυνατότητα όπως οι εν λόγω εξώστες διήκουν και μέχρις ολοκλήρου του μήκους της προσόψεως.

 

Γ. Επιτρέπεται η ανάρτησις κατακόρυφων πετάσσων (τεντών) προ των ανοιγμάτων μόνον των κεκαλυμμένων εν εσοχή εξωστών (λότζιες).

 

3. Απαγορεύεται οιαδήποτε μορφολογική σύνθεσις πλην των ως άνω προβλεπομένων αποβλέπουσα είτε εις μίαν ελευθέρα παράφραση των παραδοσιακών μορφών, είτε εις συγχρόνους μορφές άσχετους και ξένες προς το παραδοσιακό περιβάλλον.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.