Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Κατασκευαστικοί τρόποι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την αυστηρώς μιμητική μορφολόγηση, ισχύουν υποχρεωτικώς οι ακόλουθοι βασικοί κατασκευαστικοί τρόποι:

 

α) Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι των κτιρίων, δέον όπως επιχρίονται αποκλειστικώς και μόνον δια κονιάματος, αποκλειόμενης πάσης ετέρας μορφολογήσεως. Τα ως άνω επιχρίσματα δέον όπως εμφανίζουν επιφάνεια ελαφρώς ανώμαλη είτε πατητή είτε τριπλή, αποκλειομένων των πεταχτών επιχρισμάτων.

 

Οι ακμές συναντήσεως των διαφόρων επιχρισμένων επιφανειών δέον όπως μη διαμορφώνονται οξείες και αυστηρώς ευθύγραμμοι, αλλά ελαφρώς στρογγυλεμένες και ανώμαλοι.

 

β) Ο χρωματισμός των εξωτερικών επιφανειών των κτιρίων θα είναι υποχρεωτικώς δια λευκού γαλακτώματος ασβέστου, αποκλειόμενης της χρήσεως παντός ετέρου είδους χρωματισμού, ως και των ποικίλων υλικών επικαλύψεως των όψεων.

 

γ) Οι μονώσεις και επικαλύψεις των δωμάτων θα επιχρίονται υποχρεωτικώς δια τελικής στρώσεως γαλακτώματος ασβέστου.

 

δ) Τα κατώφλια και οι ποδιές των ανοιγμάτων ως και οι βαθμίδες των εξωτερικών κλιμάκων μορφώνονται αποκλειστικώς είτε δια φυσικών λίθινων πλακών (ουχί λειασμένων και ορθογωνισμένων) άνευ κρέμασης, είτε εκ τσιμεντοκονίας επιχρισμένης δια στρώσεως λευκού γαλακτώματος ασβέστου.

 

ε) Τα στηθαία των κλιμάκων και των κεκαλυμμένων εν εσοχή εξωστών (λότζιες), κατασκευάζονται αποκλειστικώς δι' ενός των ακολούθων τρόπων:

 

α)α) Ως συμπαγή στηθαία, επιχρισμένα με στέψη εκ πατητής τσιμεντοκονίας, με ακμές στρογγυλεμένες και με τελική επίχριση δια γαλακτώματος ασβέστου.

 

β)β) Ως στηθαία εκ λιθοδομής διάτρητα μετά κατακόρυφων ορθογωνικών κενών, συμφώνως προς την τυπική παραδοσιακή διάταξη, επιχρισμένα καθ' όλες αυτών τις επιφανείας δια κονιάματος και γαλακτώματος ασβέστου.

 

γ)γ) Ως ξύλινα στηθαία με κουπαστή και ορθοστάτες απλής ορθογωνικής διατομής. Δια τον χρωματισμό των εν λόγω στηθαίων ισχύουν τα δια τον χρωματισμό των κουφωμάτων κατωτέρω οριζόμενα.

 

στ) Τα στηθαία των ανοικτών εξωστών κατασκευάζονται αποκλειστικώς κατά τους ως άνω τρόπους που περιγράφηκαν υπό στοιχεία (β)β) και (γ)γ).

 

ζ) Δεν επιτρέπεται η εμφανής τοποθέτησις σωληνώσεων παντός είδους και χρήσεως (οίον υδρορροές), αποχετεύσεις κ.λ.π.) επί των όψεων των κτιρίων.

 

η) Τα κουφώματα θυρών, παραθύρων και προθηκών καταστημάτων κατασκευάζονται αποκλειστικώς και μόνον εκ ξύλου.

 

Τα υαλοστάσια κατασκευάζονται μετά υποδιαιρέσεων (καΐτια) αίτινες έχουν μέγιστες διαστάσεις 0,50 x 0,50 m.

 

Τα σκούρα κατασκευάζονται είτε ως πλήρη είτε ως περσιδωτά (γερμανικά νεοκλασικά με κινητές περσίδες).

 

Δεν επιτρέπεται ή χρήσις μεταλλικών κουφωμάτων, εκτός επί ανοιγμάτων ειδικών χώρων εις ους δια λόγους ασφαλείας επιβάλλεται εκ των ειδικών ισχυόντων κανονισμών ή διατάξεων ή χρήσις αυτών. Ομοίως δεν επιτρέπεται ή χρήσις συρτών κατασκευών, γαλλικών σκούρων και σκούρων ρολών.

 

Τα κουφώματα εν γένει χρωματίζονται εις μονόχρωμους ισχυρούς τόννους (πράσινο, κυανού, ερυθρό του μίνιου, γαιώδη χρώματα).

 

θ) Η τοποθέτησις μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας επί των εν γένει ανοιγμάτων δεν επιτρέπεται.

 

ι) Τα υποστυλώματα των πετάσσων (τεντών) θα κατασκευάζονται αποκλειστικώς εκ ξύλου.

 

Οι πέτασσοι έσονται αποκλειστικώς εκ μονόχρωμου υφάσματος. Δεν επιτρέπεται γενικώς ή τοποθέτησις κιγκλιδωμάτων επί αυλών και δωμάτων.

 

2. Κατά την μορφολόγηση, συμφώνως προς τις συγχρόνους μορφολογικές αντιλήψεις εναρμονιζόμενες προς το αρχιτεκτονικό παραδοσιακό περιβάλλον της νήσου Μυκόνου ισχύουν υποχρεωτικώς οι ανωτέρω βασικοί κατασκευαστικοί τρόποι που περιγράφηκαν στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου (οι ισχύοντες και δια την αυστηρώς μιμητική μορφολόγηση) με τις ακολούθους τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:

 

α) Οι επιφάνειες των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων των κτιρίων επιτρέπεται να διαμορφώνονται και ως εξής:

 

α)α) Λιθοδομή αρμολογημένη δι' ευρέων στρογγυλεμένων αρμών πατητής τσιμεντοκονίας επιχρισμένων δια γαλακτώματος ασβέστου.

 

β)β) Λιθοδομή εμφανών πλακοειδών λίθων, άνευ επιχρίσματος ή επιχρισμένων μόνον δια γαλακτώματος ασβέστου.

 

γ)γ) Λιθοδομή εμφανούς σκυροδέματος απαραιτήτως και αποκλειστικώς επιχρισμένου δια γαλακτώματος ασβέστου.

 

β) Επιτρέπεται ή κατασκευή βαθμίδων εξ εμφανούς σκυροδέματος επιχρισμένων δια γαλακτώματος ασβέστου ως και βαθμίδων εκ φυσικών λίθινων πλακών μετά κρέμασης.

 

γ) Τα υαλοστάσια των εξωτερικών κουφωμάτων επιτρέπεται να κατασκευάζονται άνευ υποδιαιρέσεως (καΐτια). Επιτρέπεται ή κατασκευή συρόμενων κουφωμάτων.

 

3. Κατά την σύνταξιν της στατικής μελέτης των κτιρίων απαγορεύεται ή πρόβλεψις προσθέτων φορτίων πέραν των αναγκαιούντων δια την εξάντληση του κατά τις διατάξεις του παρόντος επιτρεπομένου μεγίστου ύψους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.