Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Όροι δομήσεως Τομέως Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ως οικοδομικό σύστημα των οικοπέδων ορίζεται των πτερύγων.

 

β) Άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο θεωρείται εκάστη συνεχόμενη οικοπεδική έκτασις ως έχει βάσει νομίμων τίτλων που συντάχθηκαν μέχρι την 04-12-1975.

 

γ) Ποσοστόν καλύψεως 50% της επιφανείας εκάστου οικοπέδου.

 

δ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών 2 με ανώτατο ύψος 7,50 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους του συμπαγούς στηθαίου.

 

Τα κτίρια εν εκάστη θέσει δεν δύνανται να υπερβούν τον ως άνω μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων και το ανώτατον ύψος, κλιμακούμενο αναλόγως της κλίσεως του εδάφους.

 

ε) Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 0,5.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων γ και ε της προηγουμένης παραγράφου 1, το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως και ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως των θυλάκων που εμπίπτουν εις τον ως άνω τομέα Α υπό στοιχεία Θ2, Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ7, Θ8, Θ9, Θ10 και Θ11 ως και των υπό στοιχείον ε ερειπίων, εμφαινομένων απάντων στο διάγραμμα του άρθρου 1 του παρόντος, δια κίτρινης και κυανής γραμμής, αντιστοίχως, καθορίζεται ως ακολούθως:

 

Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 85% της επιφανείας εκάστου θύλακος ή ερειπίου.

 

Συντελεστής δομήσεως ένα και πέντε δέκατα (1,5).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.