Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Όροι δομήσεως Τομέων Β και Γ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ως οικοδομικό σύστημα των οικοπέδων ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερον.

 

β) Κατά παρέκκλιση υπό του προηγουμένου εδαφίου της παρούσης παραγράφου, ως οικοδομικό σύστημα των κτιρίων, περί ων το εδάφιον β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται το των πτερύγων.

 

2. α) Ελάχιστον πρόσωπον: 18 m.

Ελάχιστο βάθος: 30 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 700 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου α θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα ευρισκόμενα εις οποιοδήποτε τμήμα των τομέων Β και Γ, με τις διαστάσεις και το εμβαδόν τα οποία είχαν κατά την 02-07-1968, ημέραν δημοσιεύσεως του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών, δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 111/Δ/1968).

 

γ) Ωσαύτως κατά παρέκκλιση από των προηγουμένων εδαφίων α' και β' θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την 23-10-1976, ημέραν δημοσιεύσεως του ως άνω από 13-08-1976 προεδρικού διατάγματος, δεν είχαν μεν τα κατά τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων, πλην όμως ταύτα είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπον: 12 m.

Ελάχιστο βάθος: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

δ) Εάν το οικόπεδον ευρίσκεται μεταξύ δύο τομέων θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο εφ' όσον έχει εις το σύνολόν του όρια αρτιότητας και διαστάσεων τα οριζόμενα δια τους τομείς εις τους οποίους εμπίπτει το μεγαλύτερο τμήμα αυτού.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται δι' έκαστον τμήμα του οικοπέδου οι όροι δομήσεως του τομέως εις τον οποίον εμπίπτει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του από 22-01-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 88/Δ/1980).

 

3. α) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων 25% της επιφανείας αυτών.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου, προκειμένου περί ανεγέρσεως εις τον Τομέα Γ, κτιρίων κοινής ωφελείας και μόνον, το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων αυτών ορίζεται σε 70% της επιφανείας αυτού.

 

4. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται εις δύο (2) και το ανώτατον ύψος αυτών εις 7,50 m συμπεριλαμβανομένου και του ύψους του συμπαγούς στηθαίου.

 

Τα κτίρια εν εκάστη θέσει δεν δύνανται να υπερβούν τον μέγιστον αριθμόν ορόφων και το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος κλιμακούμενο αναλόγως της κλίσεως του εδάφους.

 

5. α) Μέγιστος συντελεστής δομήσεως 0,5.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου, ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως των οικοπέδων περί ων το εδάφιον β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου οικοπέδων, ορίζεται σε 1,2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.