Προεδρικό διάταγμα 13/8/76 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Γενικοί περιορισμοί τομέων Α, Β και Γ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται οιαδήποτε παρέκκλισις εκ των, δια των άρθρων 2 και 3 του παρόντος καθοριζομένων μεγίστου ποσοστού καλύψεως, μεγίστου ύψους και αριθμού ορόφων των ανεγειρομένων εν γένει κτιρίων των τομέων Α, Β και Γ, μη εχουσών εν προκειμένω εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 102.

 

2. Επιτρέπονται οι εργασίες επισκευής και μετασκευής υφισταμένων παλαιών παραδοσιακών κτισμάτων, ανεξαρτήτως των καθοριζομένων δια του παρόντος Διατάγματος όρων δομήσεως (ύψος, ποσοστόν καλύψεως, συντελεστής δομήσεως) υπό την προϋπόθεση ότι οιαδήποτε επέμβασις επ' αυτών ουδέν μορφολογικό στοιχείον θα αλλοιώσει και ότι οι εν γένει εργασίες αποκαταστάσεως και συντηρήσεως των κτισμάτων (σοβάδες, κουφώματα, χρωματισμός κ.λ.π) θα ακολουθούν την παραδοσιακή τεχνοτροπία.

 

3. Η μέγιστη δυναμικότητα εκάστης ανεξαρτήτου ξενοδοχειακής μονάδας, ορίζεται σε 40 κλίνες.

 

4. Προκειμένου περί υφισταμένων στομίων φρεάτων αντλήσεως ύδατος επί των ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και ανεξαρτήτως εάν ταύτα ευρίσκονται εις χρήσιν, δεν επιτρέπεται η κατεδάφισις αυτών δι' οιονδήποτε λόγον ή αιτία.

 

5. Δεν επιτρέπεται η κατεδάφισις δια λόγους κυκλοφοριακούς ή άλλους λόγους, προεξοχών ή διαπλατύνσεως της θεμελιώσεως των κτιρίων, υφισταμένων παρά την βάσιν αυτών και που προεξέχουν εντός των κοινοχρήστων ελευθέρων χώρων της Χώρας Μυκόνου.

 

6. Οι λοιποί όροι και κανονισμοί δομήσεως των κτιρίων χώρας Μυκόνου καθορίζονται δια του Κεφαλαίου Γ του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.