Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Διεύθυνση νομοθετικού συντονισμού και Εποπτείας νομικών προσώπων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο συντονισμός της νομοθετικής δραστηριότητας του Υπουργείου στην κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων και η άσκηση διοικητικής εποπτείας στα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Νομικά Πρόσωπα.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού.

 

β) Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού

 

α)α. Η μετά από γραπτές και αιτιολογημένες προτάσεις εισήγηση των καθ' ύλην αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου και η προετοιμασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και υπουργικών αποφάσεων, και σε συνεργασία με αυτές, καθώς και η προετοιμασία και υποστήριξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου.

 

β)β. Η μέριμνα για την προώθηση και η παρακολούθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας μέχρι τη δημοσίευση των ανωτέρω νομοθετικών κειμένων.

 

γ)γ. Ο συντονισμός για την κωδικοποίηση από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών.

 

δ)δ. Η ενημέρωση των υπηρεσιών για τα δημοσιευμένα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

 

ε)ε. Η μέριμνα για την έκδοση και τη δημοσίευση αποφάσεων για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων ή του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων του Υπουργείου.

 

στ)στ. Ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε Διοικητικά Συμβούλια, Επιτροπές, Συμβούλια και Ομάδες Εργασίας και λοιπά συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων και λοιπών φορέων του Δημοσίου Τομέα.

 

ζ)ζ. Η σύσταση, συγκρότηση και ο ορισμός μελών του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου.

 

η)η. Η συγκρότηση και ο ορισμός μελών, συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας , ομάδων διοίκησης έργου (ΟΔΕ) κ.λ.π., που αφορούν στη λειτουργία του Υπουργείου.

 

θ)θ. Ο συντονισμός των εργασιών για τη σύνταξη του Οργανισμού του Υπουργείου, η σύνταξη των τομεακών ενοτήτων και η ανάληψη δράσεων που αφορούν στην τροποποίηση και προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις.

 

ι)ι. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 4048/2012.

 

β) Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων

 

α)α. Η μετά από γραπτές και αιτιολογημένες προτάσεις των εποπτευομένων φορέων εισήγηση και η προετοιμασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και υπουργικών αποφάσεων, και σε συνεργασία με αυτές.

 

β)β. Η διοικητική εποπτεία και η εν γένει διοικητική υποστήριξη των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων.

 

γ)γ. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων σύστασης και συγκρότησης των Συλλογικών και των Μονομελών Οργάνων Διοίκησης των Νομικών Προσώπων.

 

δ)δ. Η μέριμνα για τη συλλογή και αποστολή των απαραίτητων στοιχείων των εποπτευομένων φορέων για την άσκηση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.