Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διεύθυνση Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης για την άρτια υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών, την υλοποίηση διαλειτουργικών διαδικασιών για τη διασύνδεση των Γενικών Γραμματειών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων.

 

2. Στη Διεύθυνση συστήνεται Γραφείο Κίνησης Οχημάτων. Το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής κατάστασης των αυτοκινήτων του Υπουργείου και των κινήσεων που πραγματοποιούν αυτά, για μεταφορά προσώπων ή φορτίων για υπηρεσιακούς λόγους. Αναλυτικά οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι:

 

α) Διαχειρίζεται τον στόλο των οχημάτων του Υπουργείου, μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά για την κίνηση έγγραφα,

β) παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Υπουργείου, την κατανάλωση καυσίμου και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής συντήρησης,

γ) διερευνά τις συνθήκες ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών,

δ) τηρεί αρχείο οχημάτων, κινήσεων και μεταφορικού έργου,

ε) συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών διαχείρισης του μεταφορικού έργου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας,

στ) παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και εποπτεύει και πιστοποιεί την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εργασιών αυτών,

ζ) μεριμνά για την απόσυρση και αντικατάσταση οχημάτων και προτείνει τις βέλτιστες για την Υπηρεσία λύσεις.

 

3. Ο επικεφαλής του Γραφείου Κίνησης Οχημάτων, ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης και ασκεί τα καθήκοντά του εντός του ωραρίου εργασίας και χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Το έργο του Επικεφαλής Γραφείου Κίνησης Οχημάτων είναι:

 

α) Η μέριμνα πλήρους στελέχωσης και διαθεσιμότητας των οδηγών και των οχημάτων που υπάγονται στο Γραφείο Κίνησης,

β) η παροχή σύμφωνης γνώμης, για τη χορήγηση κανονικών και ολιγόωρων προσωπικών αδειών των οδηγών του Γραφείου, η οποία χορηγείται αφού λάβει υπόψη τις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης,

γ) η μέριμνα, σε συνεργασία με τους οδηγούς, της σωστής λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων,

δ) η καθημερινή έκδοση και υπογραφή των δελτίων κίνησης των οχημάτων,

ε) η καθημερινή τήρηση αρχείου κίνησης των οχημάτων, καθώς και ξεχωριστό αρχείο συντήρησης και επισκευών για κάθε όχημα,

στ) η παρακολούθηση, εποπτεία και πιστοποίηση των πάσης φύσεως εργασιών κάθε οχήματος, σε συνεργασία με οδηγό που θα ορίσει ο ίδιος,

ζ) η μέριμνα απόσυρσης και αντικατάστασης οχημάτων και η εισήγηση βέλτιστων λύσεων σε ότι αφορά τα αυτοκίνητα του Γραφείου.

 

4. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Οικονομίας,

β) τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας.

 

5. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Οικονομίας.

 

α)α. Η μέριμνα για την τήρηση του ωραρίου μέσω των καρτών προσέλευσης-αναχώρησης του προσωπικού και η παρακολούθηση των αδειών.

β)β. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και ηλεκτρονικού) του Τομέα.

γ)γ. Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας και του λοιπού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού.

δ)δ. Η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

ε)ε. Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού εντός και εκτός του Τομέα.

στ)στ. Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων.

ζ)ζ. Η ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων.

η)η. Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Υπουργείου.

θ)θ. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.

ι)ι. Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισμός των διαδικασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη και πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου, καθώς και τη λειτουργία των FAX και των φωτοτυπικών μηχανημάτων.

ι)α)ι)α. Η παραλαβή και η βεβαίωση ενεργών λογαριασμών ΔΕΚΟ (Ύδρευση, σταθερή τηλεφωνία, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) και η διαβίβασή τους στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ι)β)ι)β. Οι μελέτες και προτάσεις προς το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και για κάθε είδους προμήθειες που αφορούν στον Τομέα, όπως επίσης και ο προγραμματισμός για τεχνικά έργα.

ι)γ)ι)γ. Η διενέργεια της επίβλεψης-καταμέτρησης-παραλαβής τεχνικών εργασιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου.

ι)δ)ι)δ. Η λειτουργία και εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των Βιβλιοθηκών, λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση και ανταπόκριση στα αιτήματα των εργαζομένων.

ι)ε)ι)ε. Η ευθύνη της μελέτης, υπόδειξης και παρακολούθησης εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας.

ι)στ)ι)στ. Η εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη.

ι)ζ)ι)ζ. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου.

 

β) Τμήμα Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Τομέα Εμπορίου - Καταναλωτή και Βιομηχανίας.

 

α)α. Η μέριμνα για την τήρηση ωραρίου μέσω των καρτών προσέλευσης-αναχώρησης του προσωπικού και η παρακολούθηση των αδειών.

β)β. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή και ηλεκτρονικού) του Τομέα.

γ)γ. Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας και του λοιπού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού του Τομέα.

δ)δ. Η επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014).

ε)ε. Η επίδοση εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού εντός και εκτός του Τομέα.

στ)στ. Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων.

ζ)ζ. Η ευθύνη για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων.

η)η. Οι ενέργειες για τη χωροταξική κατανομή και στέγαση των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και η μέριμνα για την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Υπουργείου.

θ)θ. Η μέριμνα για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και η υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής καταναλωτή 1520.

ι)ι. Η υλοποίηση, επίβλεψη και συντονισμός των διαδικασιών για τη συντήρηση, βελτίωση, φύλαξη και πυρασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων, τη φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου, καθώς και τη λειτουργία των FAX και των φωτοτυπικών μηχανημάτων.

ι)α)ι)α. Η παραλαβή και η βεβαίωση ενεργών λογαριασμών ΔΕΚΟ (Ύδρευση, σταθερή τηλεφωνία, ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) και η διαβίβασή τους στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ι)β)ι)β. Οι μελέτες και προτάσεις προς το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού του Τομέα, όπως επίσης και ο προγραμματισμός για τεχνικά έργα.

ι)γ)ι)γ. Η διενέργεια της επίβλεψης-καταμέτρησης- παραλαβής τεχνικών εργασιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου.

ι)δ)ι)δ. Η λειτουργία και εφαρμογή των σύγχρονων εργαλείων διαχείρισης των Βιβλιοθηκών, λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση και η ανταπόκριση στα αιτήματα των εργαζομένων.

ι)ε)ι)ε. Η ευθύνη της μελέτης, υπόδειξης και παρακολούθησης εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας.

ι)στ)ι)στ. Η εξυπηρέτηση-πληροφόρηση του πολίτη.

ι)ζ)ι)ζ. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με αναπηρίες στους χώρους λειτουργίας του Υπουργείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.