Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση, ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών όλων των ειδικών φορέων που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Ειδικότερα παρακολουθεί και ελέγχει τον σχεδιασμό και συντονισμό, τη διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, όπως αυτές καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

Συντάσσει οικονομικές εκθέσεις για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου σε εφαρμογή του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

Έχει την ευθύνη της δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των φορέων που συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και του συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α) Τη Διεύθυνση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

 

β) Τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης.

 

γ) Τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων.

 

δ) Τη Διεύθυνση Προμηθειών Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.