Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Διεύθυνση Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση του τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου, ο συντονισμός της προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

β) Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

 

α)α. Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία, κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η ανακατανομή αυτών.

β)β. Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών.

γ)γ. Η παρακολούθηση και η αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών.

δ)δ. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και ο προσδιορισμός των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων.

ε)ε. Η πρόταση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού.

στ)στ. Η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομικών, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

ζ)ζ. Ο καθορισμός των μηνιαίων και τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτών.

η)η. Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για τον καθορισμό του μηνιαίου ορίου απαιτούμενων πιστώσεων για την πληρωμή των δαπανών του επόμενου μηνός, η κατάρτιση σχετικών πινάκων και η υποβολή αυτών στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου.

θ)θ. Ο συντονισμός της προετοιμασίας του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

ι)ι. Η μέριμνα για την έγκρισή του και την υποβολή αυτού, καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις αυτού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ι)α)ι)α. Η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

ι)β)ι)β. Η συνεργασία με την Διεύθυνση Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων, κατευθύνοντας τους φορείς που εποπτεύει το Υπουργείο, για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και την ορθή εκτέλεσή τους

 

β) Τμήμα Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

 

α)α. Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων και η επεξεργασία τους για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το οποίο θα αποστέλλεται για έγκριση στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

β)β. Η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και πληρωμών.

γ)γ. Η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες, Προϋπολογισμού των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και ο προσδιορισμός των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων.

δ)δ. Η πρόταση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του προγράμματος χρηματοδότησης.

ε)ε. Η εισήγηση για τον ορισμό των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ως Υπολόγων Διαχειριστών έργων, με ευθύνη των οποίων πραγματοποιούνται οι πληρωμές, όπου κρίνεται αναγκαίο.

 

γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών

 

α)α. Η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ειδικών φορέων καθώς και των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου.

β)β. Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους ειδικούς φορείς του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές.

γ)γ. Η σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

δ)δ. Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών καταστάσεων.

ε)ε. Η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.