Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η εκτέλεση του τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου, η εκκαθάριση των αποδοχών των υπαλλήλων του Υπουργείου και η πληρωμή των δαπανών όλων των ειδικών φορέων του Υπουργείου.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού

 

β) Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

 

γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών

 

δ) Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων.

 

3.Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού. α)α. Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών του οικείου φορέα, με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

 

β)β. Η έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών του οικείου φορέα, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

γ)γ. Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

δ)δ. Η έκδοση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προ πληρωμής.

 

ε)ε. Η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

 

στ)στ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

 

ζ)ζ. Η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

 

η)η. Η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

 

θ)θ. Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

ι)ι. Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος (προεδρικό διάταγμα 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016)).

 

ι)α)ι)α. Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 

ι)β)ι)β. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού.

 

ι)γ)ι)γ. Η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού και η τήρηση των ανώτατων ορίων τους.

 

ι)δ)ι)δ. Η έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού ή τους έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ποσά καθώς και η εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ι)ε)ι)ε. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

 

ι)στ)ι)στ. Η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ήτοι ο έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση και τακτοποίηση των ΧΕΠ.

 

ι)ζ)ι)ζ. Η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου.

 

ι)η)ι)η. Η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών αρμοδιότητας του τμήματος.

 

ι)θ)ι)θ. Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

β) Τμήμα Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

α)α. Υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, σε συνέχεια αιτημάτων φορέων και μετά από έλεγχο των ορίων πιστώσεων βάσει των εγκεκριμένων Συλλογικών Αποφάσεων (εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων).

 

β)β. Κατάρτιση εντολών κατανομής πιστώσεων σε συνέχεια αιτημάτων φορέων του Υπουργείου.

 

γ)γ. Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών και του διαθέσιμου υπόλοιπου ανά ενάριθμο και υπεύθυνο λογαριασμού και η έκδοση εντολών πληρωμής.

 

δ)δ. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αυτών αποφάσεων, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.

 

ε)ε. Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών και αδιάθετων πιστώσεων, η διαχείριση κάθε είδους δαπάνης και η μέριμνα για την είσπραξη κάθε εσόδου.

 

στ)στ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και υποβολή σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

 

ζ)ζ. Τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης και παρακολούθησης των έργων.

 

η)η. Έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες και η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη.

 

θ)θ. Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

ι)ι. Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του καθώς και η συγκέντρωση των στοιχείων που χρειάζονται για το σκοπό αυτό.

 

ι)α)ι)α. Η συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος για την παρακολούθηση της θεμάτων εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ι)β)ι)β. Η μέριμνα για τη συλλογή και εισαγωγή των στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) για όλα τα έργα με Φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο.

 

ι)γ)ι)γ. Η συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την τήρηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδων.

 

γ) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών

 

α)α. Η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των κάθε είδους αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και κάθε άλλη καταβαλλόμενη απολαβή του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του Εξωτερικού, των αμοιβών επιτροπών, ομάδων εργασίας και οργάνων ελέγχου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου β)β. Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, αρμοδιότητας του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (προεδρικό διάταγμα 80/2016).

 

γ)γ. Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

 

δ)δ. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια ΔΥΕΕ για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3)δ του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (προεδρικό διάταγμα 80/2016).

 

ε)ε. Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.

 

στ)στ. Έκδοση τίτλου για την εντολή πληρωμής δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

ζ)ζ. Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 4270/2014.

 

η)η. Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπου ελέγχου για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

θ)θ. Η έκδοση και η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 

ι)ι. Εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.

 

ι)α)ι)α. Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια ΔΥΕΕ των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)β)ι)β. Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)γ)ι)γ. Τήρηση μισθολογικών μητρώων, καθώς και στοιχείων για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου.

 

ι)δ)ι)δ. Παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του.

 

ι)ε)ι)ε. Παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λ.π., για το πάσης φύσεως τέως και νυν προσωπικό του Υπουργείου. Παροχή οικονομικών στοιχείων για την συνταξιοδότηση υπαλλήλων.

 

ι)στ)ι)στ. Η εκκαθάριση και η έκδοση εντολής πληρωμής των πάσης φύσεως δαπανών μετακινήσεων, στο εσωτερικό και εξωτερικό του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του Εξωτερικού, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής.

 

ι)ζ)ι)ζ. Η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο τμήμα.

 

ι)η)ι)η. Η αποκατάσταση των πάγιων προκαταβολών.

 

ι)θ)ι)θ. Η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ήτοι ο έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση και τακτοποίηση των ΧΕΠ.

 

κ)κ. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και του Μητρώου Δεσμεύσεων Τακτικού Προϋπολογισμού που αφορούν τους ΚΑΕ μισθοδοσίας και αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και κάθε άλλης καταβαλλόμενης απολαβής, δαπανών υπηρεσιακής μετακίνησης, των σχετικών κρατήσεων και εισφορών για κάθε ταμείο, του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του Εξωτερικού, των αμοιβών επιτροπών, ομάδων εργασίας και οργάνων ελέγχου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθης εντολής, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

δ) Τμήμα Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων

 

α)α. Η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

 

β)β. Η εκτέλεση των εντολών πληρωμών του τμήματος Εκτέλεσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

γ)γ. Ο ορισμός των υπεύθυνων λογαριασμών με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

δ)δ. Η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

ε)ε. Η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

στ)στ. Η τήρηση μητρώων κατασχέσεων και εκχωρήσεων και η καταχώρηση στοιχείων στα τηρούμενα μητρώα.

 

ζ)ζ. Η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

η)η. Η πληρωμή των δαπανών μετακινήσεων εκτός έδρας, στο εσωτερικό και εξωτερικό.

 

θ)θ. Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.

 

ι)ι. Η έκδοση βεβαιώσεων παρακρατούμενων φόρων και η ανάρτηση των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων στην ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.