Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διεύθυνση παρακολούθησης εποπτευομένων φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η παρακολούθηση του συνόλου των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου αναφορικά με την οικονομική τους διαχείριση, τη δυνατότητα χρηματοδότησης/επιχορήγησής τους, την καθοδήγησή τους για την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και τέλος την εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων Τομέα Οικονομίας και των Φορέων ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και ΤΑΝΕΟ Α.Ε. του τομέα Βιομηχανίας.

 

β) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων του Τομέα Οικονομίας και των Φορέων ΕΤΕΑΝ Α.Ε και ΤΑΝΕΟ Α.Ε. του τομέα Βιομηχανίας.

 

α)α. Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων Φορέων του τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία στοιχεία που υποβάλλονται και ειδικότερα κατά περίπτωση στοιχεία τα οποία απαιτούνται.

 

β)β. Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων από τους εποπτευόμενους φορείς οικονομικών στοιχείων.

 

γ)γ. Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους εποπτευόμενους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του, καθώς και η καταχώριση των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων στην ηλεκτρονική πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

δ)δ. Η εισήγηση για την έγκριση καταβολής επιχορήγησης τακτικού προϋπολογισμού στους εποπτευόμενους φορείς, η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή των επιχορηγήσεων και η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

ε)ε. Ο έλεγχος δυνατότητας χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και η παρακολούθηση εκτέλεσής τους.

 

στ)στ. Η καθοδήγηση των εποπτευομένων φορέων για την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

ζ)ζ. Η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του τμήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

β) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων του Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας

 

α)α. Η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευομένων Φορέων του Τομέα (πλην των Φορέων ΕΤΕΑΝ Α.Ε και ΤΑΝΕΟ Α.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία στοιχεία που υποβάλλονται και ειδικότερα κατά περίπτωση στοιχεία τα οποία απαιτούνται.

 

β)β. Ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλομένων από τους εποπτευόμενους φορείς απολογισμών διάθεσης χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων.

 

γ)γ. Η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους εποπτευόμενους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του, καθώς και η καταχώριση των στοιχείων του Μητρώου Δεσμεύσεων στην ηλεκτρονική πύλη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

δ)δ. Η εισήγηση για την έγκριση καταβολής επιχορήγησης τακτικού προϋπολογισμού στους εποπτευόμενους φορείς, η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για την καταβολή των επιχορηγήσεων και η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

ε)ε. Ο έλεγχος δυνατότητας χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και η παρακολούθηση εκτέλεσής τους.

 

στ)στ. Η καθοδήγηση των εποπτευομένων φορέων για την προετοιμασία του προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

ζ)ζ. Η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του τμήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.