Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Διεύθυνση προμηθειών, υποδομών και διαχείρισης υλικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών όσον αφορά τη διαχείριση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στο Υπουργείο, τη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών, την κωδικοποίηση ειδών και κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, καθώς και η διαχείριση του υλικού και των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.

 

β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

 

α)α. Η μέριμνα για την έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών υλικών/παροχής υπηρεσιών, με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όπου αυτό είναι αναγκαίο, από το σύνολο των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

 

β)β. Η μελέτη των αιτημάτων της προηγούμενης υποπερίπτωσης αα και η επεξεργασία του ετήσιου προγράμματος προμηθειών εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού του Υπουργείου και της κείμενης νομοθεσίας για τη νομιμότητα και κανονικότητα των προμηθειών.

 

γ)γ. Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των προμηθειών υλικών/παροχής υπηρεσιών.

 

δ)δ. Η υλοποίηση των έκτακτων προμηθειών υλικών/ παροχής υπηρεσιών.

 

ε)ε. Η ενημέρωση του μητρώου δεσμεύσεων.

 

στ)στ. Η μέριμνα για τη διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν στην κατάρτιση, σύναψη και υλοποίηση συμβάσεων για την προμήθεια υλικών/παροχή υπηρεσιών από φυσικά, νομικά πρόσωπα και ΔΕΚΟ.

 

ζ)ζ. Η συγκέντρωση και αποστολή των προβλεπόμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών λογαριασμών και τιμολογίων στην αρμόδια οικονομική Διεύθυνση προς εκκαθάριση.

 

η)η. Η τήρηση του μητρώου συμβάσεων και του μητρώου προμηθευτών.

 

θ)θ. Η συγκέντρωση προτάσεων, κωδικοποίηση ειδών κατά CPV και κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών προς υποβολή και ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών των πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού.

 

ι)ι. Η μέριμνα δημοσιότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ι)α)ι)α. Η επεξεργασία όλων των απαιτήσεων των λογαριασμών και τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ανάρτηση στοιχείων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΔΜΗΣ, και η υποβολή τους προς εκκαθάριση στην αρμόδια Διεύθυνση.

 

β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων

 

α)α. Η μέριμνα για την παραλαβή, αποθήκευση, ταξινόμηση και διάθεση όλων των προμηθευόμενων υλικών του Υπουργείου.

 

β)β. Η μέριμνα για την καταγραφή των Η/Υ, εκτυπωτών, fax, πολυμηχανημάτων, παλαιών και νέων. Η διάθεση αυτών στους υπαλλήλους του Υπουργείου σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

γ)γ. Η τήρηση αποθηκών αναλώσιμων και μη υλικών.

 

δ)δ. Η τήρηση αρχείου προμηθευόμενου εξοπλισμού και κάθε είδους υλικού και η ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών αποθεμάτων και υλικών της αποθήκη σε μηχανογραφημένο πρόγραμμα.

 

ε)ε. Η χορήγηση των ειδών της αποθήκης στις επιμέρους Υπηρεσίες και η ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών αποθεμάτων και υλικών της αποθήκης.

 

στ)στ. Η παρακολούθηση, η καταγραφή, η ενημέρωση για τις αναλώσεις υλικών και η πρόταση για την ανανέωση των αποθεμάτων του αναλώσιμου και μη υλικού προς το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών.

 

ζ)ζ. Η διαχείριση του συνόλου των αναλώσιμων και μη υλικών καθώς και η τήρηση και ενημέρωση μητρώου περιουσιακών στοιχείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.