Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Διεύθυνση Διεθνών Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 

α. Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στα αρμόδια όργανα των Διεθνών Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Οργανισμών και των Πολυμερών Αναπτυξιακών Τραπεζών, όπου εκπροσωπείται η Ελλάδα.

 

β. Η παρακολούθηση και συμμετοχή στις εργασίες των Περιφερειακών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών.

 

γ. Η διαχείριση της συνεργασίας του Υπουργείου με τους ανωτέρω διεθνείς οργανισμούς. Η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των ανωτέρω Διεθνών Οργανισμών σε εθνικό επίπεδο και η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων επ' αυτών, η επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων της χώρας στους ως άνω Οργανισμούς.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και Περιφερειακών Συνεργασιών.

 

β) Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών.

 

3. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και Περιφερειακών Συνεργασιών.

 

α)α. Παρακολούθηση των εργασιών, διαμόρφωση εισηγήσεων και συμμετοχή στις συνεδριάσεις επιτροπών και ομάδων εργασίας Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, όπως: o Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ (DC), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), η Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GEF), η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (UNECE) και το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ITC).

 

β)β. Η διαμόρφωση εισηγήσεων για την οικονομική συμμετοχή της Ελλάδος στις αναπληρώσεις των πόρων και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών. Η επεξεργασία για τη νομοθετική κύρωση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω διεθνών θεσμών και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα.

 

γ)γ. Η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των χρηματοδοτήσεων, η σύνταξη εισηγήσεων έγκρισης των συνεισφορών και η κατάρτιση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την καταβολή των συνεισφορών και των συμμετοχών της Ελλάδος στους ως άνω Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς.

 

δ)δ. Η μέριμνα για τον ορισμό Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών για την Ελλάδα στους ανωτέρω Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς.

 

ε)ε. Η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στους ανωτέρω Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, καθώς και για θέματα των ανωτέρω Οργανισμών στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

στ)στ. Η εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής συμμετοχής της Ελλάδος σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς, όπου δεν συμμετέχει ακόμα, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων.

 

ζ)ζ. Η μέριμνα για την καταβολή συνεισφορών και κάθε άλλης μορφής χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στους ως άνω Διεθνείς Οργανισμούς, και ειδικότερα στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και στη Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διευκόλυνση (GEF), πλην των εισφορών προς τον ΟΟΣΑ που καταβάλλονται από τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία.

 

η)η. Η παρακολούθηση των εργασιών και η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας για το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

 

θ)θ. Η συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας για τα Βασικά Προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Working Party on Commodities - PROBA). Η εκπόνηση σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και η συμβολή στη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο χάραξης της κοινοτικής πολιτικής επί θεμάτων διεθνούς εμπορίου βασικών προϊόντων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λοιπούς συναρμόδιους φορείς.

 

β) Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών.

 

α)α. Παρακολούθηση των εργασιών, διαμόρφωση εισηγήσεων και συμμετοχή στις συνεδριάσεις επιτροπών και ομάδων εργασίας Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών όπου συμμετέχει ως μέλος η Ελλάδα, όπως: η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD), ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA), o Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC), o Πολυμερής Οργανισμός Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA) και τo Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών Επενδύσεων (ICSID), η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB / ΤΑΣΕ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (BSTDB / ΤΕΑΕΠ). Ακόμη, o Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) και το Ταμείο Κεφαλαιουχικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNCDF).

 

β)β. Η διαμόρφωση εισηγήσεων για την οικονομική συμμετοχή της Ελλάδος στις αναπληρώσεις των πόρων και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των ανωτέρω Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και Αναπτυξιακών Τραπεζών. Η επεξεργασία για τη νομοθετική κύρωση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω διεθνών θεσμών και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα.

 

γ)γ. Η ιεράρχηση και ο προγραμματισμός των χρηματοδοτήσεων, η σύνταξη εισηγήσεων έγκρισης των συνεισφορών και η κατάρτιση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την καταβολή των συνεισφορών και των συμμετοχών της Ελλάδος στους ως άνω Διεθνείς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες, καθώς και η μέριμνα για την κατάρτιση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων για την καταβολή των συνεισφορών στα έργα Κοινής Υποδομής ΝΑΤΟ.

 

δ)δ. Η μέριμνα για τον ορισμό Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών για την Ελλάδα στους ανωτέρω Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες.

 

ε)ε. Η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων στους ανωτέρω Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες, καθώς και για θέματα των ανωτέρω Οργανισμών και Τραπεζών στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

στ)στ. Η εξέταση της δυνατότητας μελλοντικής συμμετοχής της Ελλάδος σε Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Διεθνείς Αναπτυξιακές Τράπεζες, όπου δεν συμμετέχει ακόμα, και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων.

 

ζ)ζ. Τακτική επικοινωνία με υφιστάμενες αντιπροσωπείες των ανωτέρω Οργανισμών και Τραπεζών στην Ελλάδα και παρακολούθηση των εργασιών αυτών, όπως και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία και συναρμόδιους Φορείς, αναφορικά με πρωτοβουλίες για τη λειτουργία νέων Γραφείων ή αντιπροσωπειών των ανωτέρω Οργανισμών και Τραπεζών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

 

η)η. Μέριμνα για την καταβολή συνεισφορών που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις, εθελοντικών συνεισφορών και κάθε άλλης μορφής χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στους έως άνω Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και Αναπτυξιακές Τράπεζες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.