Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διεύθυνση Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι: α. Η παρακολούθηση των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τρίτες χώρες, μέσα από τη διαρκή συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που αποτυπώνουν την εξέλιξη και τις προοπτικές των σχέσεων αυτών. Η εκπόνηση σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία, με έμφαση στην ανάπτυξη των εν λόγω σχέσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές Εξωτερικού (γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΟΕΥ).

 

β. Η παρακολούθηση των εργασιών των θεσμικών οργάνων και φορέων που σχεδιάζουν την εξαγωγική πολιτική, όπως και εκείνων που σχετίζονται με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Η εκπόνηση σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων, με έμφαση στη βελτίωση του συντονισμού των δράσεων εξωστρέφειας και στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ συναρμόδιων φορέων.

 

γ. Η διαρκής υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων, μέσω της παρακολούθησης και διαχείρισης των δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων και των μέτρων εμπορικής άμυνας που επιβάλλονται από τρίτες χώρες ή / και έκτακτων περιστατικών που παρακωλύουν την εξαγωγική δραστηριότητα. Ο συντονισμός των απαραίτητων δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και με τα όργανα και τους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης Δράσεων Εξωστρέφειας.

 

β) Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων.

 

γ) Τμήμα Αξιοποίησης Εμπορικών Συμφωνιών και Πρόσβασης στην Αγορά Τρίτων Χωρών.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Εξαγωγικής Πολιτικής και Παρακολούθησης Δράσεων Εξωστρέφειας.

 

α)α. Η παρακολούθηση των εργασιών της διυπουργικής Επιτροπής Εξωστρέφειας, η οποία έχει συσταθεί για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας (απόφαση Υ132/2016, (ΦΕΚ 631/Β/2016), όπως ισχύει). Η συγκέντρωση των αποφάσεων και συμπερασμάτων της εν λόγω Επιτροπής (τήρηση αρχείου), η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από αυτή και η εισήγηση προτάσεων για τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις. Η προώθηση των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση αποφάσεων της Επιτροπής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατ 'εφαρμογή σχετικών οδηγιών της πολιτικής ηγεσίας.

 

β)β. Η εισήγηση προς την ανωτέρω αναφερόμενη Επιτροπή Εξωστρέφειας προτάσεων και θεμάτων που σχετίζονται με τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων του εξαγωγικού εμπορίου, μετά από συνεργασία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς αλλά και με τους φορείς εκπροσώπησης των εξαγωγέων.

 

γ)γ. Η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που είναι υπεύθυνες για τη διαμόρφωση και διατύπωση των ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο των οργάνων λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επιτροπών του Συμβουλίου και ομάδων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) επί θεμάτων κοινής εμπορικής πολιτικής.

 

Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η ευθυγράμμιση των εν λόγω θέσεων με τις αποφάσεις, τα συμπεράσματα και τις κατευθύνσεις που παράγονται από την Επιτροπή Εξωστρέφειας, καθώς και η αμφίδρομη ενημέρωση της Επιτροπής επί προβλημάτων του εξαγωγικού εμπορίου που σχετίζονται με την κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

δ)δ. Η συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων της ιδίας Διεύθυνσης, καθώς και με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό τον εντοπισμό των κλάδων ή προϊόντων στα οποία η χώρα παρουσιάζει ή δύναται να παρουσιάσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η κοινοποίηση των σχετικών πορισμάτων σε υφιστάμενες ή εν δυνάμει δομές πληροφόρησης που τηρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και απευθύνονται στους εξαγωγείς, καθώς και η εισήγηση σχετικών μέτρων ή δράσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή/και την ανωτέρω αναφερόμενη Επιτροπή Εξωστρέφειας.

 

ε)ε. Η παρακολούθηση της δράσης των φορέων υποστήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και ειδικότερα του ΟΑΕΠ και της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece). Η συνεργασία και εκπόνηση εισηγήσεων επί της κατάρτισης των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων της εν λόγω εταιρείας (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του νόμου 4242/2014). Η τακτική ενημέρωση επί της εκτέλεσης και του απολογισμού των δραστηριοτήτων αυτής, σε ετήσια βάση, και η σύνταξη σχετικών ενημερωτικών εκθέσεων, εισηγήσεων ή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή / και προς την ανωτέρω αναφερόμενη Επιτροπή Εξωστρέφειας.

 

στ)στ. Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων και η εκπροσώπηση της χώρας στο Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, στο νομοθετικό πλαίσιο του οποίου βασίζεται η οργάνωση των Παγκόσμιων Εκθέσεων (EΧPΟ) ανά τον κόσμο, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και φορείς δημοσίου και ιδιωτικού συμφέροντος.

 

ζ)ζ. Η διαχείριση κρίσεων/έκτακτων περιστατικών που επηρεάζουν δυσμενώς την εξαγωγική δραστηριότητα, βάσει αιτημάτων ή καταγγελιών που υποβάλλονται σχετικά από εξαγωγικές επιχειρήσεις ή φορείς εκπροσώπησης αυτών: Υποδοχή/πρωτοκόλληση των σχετικών αιτημάτων ή καταγγελιών, συνεργασία με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση υπηρεσίες ή φορείς και εκπόνηση σχετικών προτάσεων για τα ενδεδειγμένα μέτρα και δράσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή /και την Επιτροπή Εξωστρέφειας, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους ενδιαφερομένους.

 

η)η. Η διαμόρφωση και η υποβολή προτάσεων και θέσεων προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων Διεθνών Οργανισμών για την αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με εξαγωγικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των οικείων κλαδικών Συνδέσμων ή Οργανώσεων που σχετίζονται με τις εξαγωγικές δραστηριότητες.

 

θ)θ. Η παρακολούθηση των θεμάτων ασφάλισης βραχυπρόθεσμων και μεσομακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χειρίζεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και, ειδικότερα, η παρακολούθηση των μεσομακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που χορηγούνται από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες υπό τη μορφή Ανακυκλούμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων, μέσω συνεργασίας με τις Τράπεζες που χορηγούν τις παραπάνω πιστώσεις και τον ΟΑΕΠ που τις εγγυάται.

 

ι)ι. Η ενημέρωση και συνεργασία επί του προγραμματισμού, της εκτέλεσης και του απολογισμού των δραστηριοτήτων του ΟΑΕΠ, σε ετήσια βάση. Η σύνταξη σχετικών ενημερωτικών εκθέσεων, εισηγήσεων ή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή και προς την Επιτροπή Εξωστρέφειας, Απόφαση με αριθμό Υ132/2016 (ΦΕΚ 631/Β/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

 

ι)α)ι)α. Η συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως κλαδικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια και Ομοσπονδίες, με σκοπό την επεξεργασία προτάσεων και μέτρων για τη βελτίωση της πολιτικής εξαγωγικών πιστώσεων.

 

ι)β)ι)β. Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων και Πιστωτικών Εγγυήσεων του ΟΟΣΑ και στην Ομάδα Συμμετεχόντων στο Διακανονισμό του ΟΟΣΑ και η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων σε αυτές, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΠ.

 

β) Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης και Παρακολούθησης Διμερών Οικονομικών Σχέσεων α)α. Η λήψη από επίσημες πηγές (Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος, Διεθνείς Οργανισμούς) στατιστικών στοιχείων διεθνούς εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, η επεξεργασία, η ανάλυση και η μελέτη αυτών με στόχο την τεκμηρίωση της εθνικής πολιτικής εξαγωγών.

 

β)β. Η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης του εξωτερικού εμπορίου της χώρας κατά κατηγορίες προϊόντων και ανά χώρα προορισμού. Ειδικότερα, ο προσδιορισμός της εξέλιξης του όγκου των εξαγωγών, της εμπορικής αξίας και της γεωγραφικής συγκέντρωσης των εξαγωγών, των μεριδίων αγοράς της Ελλάδος ανά χώρα προορισμού καθώς και αντίστοιχα των ανταγωνιστριών χωρών, η περιφερειακή κατανομή των ελληνικών εξαγωγών, η σύνθεση του ανταγωνισμού ανά χώρα ενδιαφέροντος από τις διάφορες προμηθεύτριες χώρες σε σχέση με την Ελλάδα.

 

γ)γ. Η στατιστική ανάλυση των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων ανά κλάδους προτεραιότητας για την Ελλάδα.

 

Η αναλυτική στατιστική παρακολούθηση των βασικών κλάδων και προϊόντων με συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που εμφανίζουν δυνατότητες και προοπτικές αύξησης του μεριδίου τους στη διεθνή αγορά, με στόχο την επικέντρωση των εθνικών προσπαθειών στα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα και κλάδους.

 

δ)δ. Η τήρηση και τακτική επικαιροποίηση βάσης δεδομένων με τα αποτελέσματα των ανωτέρω στατιστικών αναλύσεων και η μέριμνα για διασύνδεση αυτής με υφιστάμενες ή εν δυνάμει δομές πληροφόρησης των εξαγωγέων, οι οποίες τηρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 

ε)ε. Η σύνταξη σχετικών με τις ανωτέρω αρμοδιότητες του Τμήματος ενημερωτικών εκθέσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε τακτική βάση (τουλάχιστον ετήσια) και η κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

 

στ)στ. Η παρακολούθηση των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τρίτες χώρες, σε ό,τι αφορά τις εμπορικές και επενδυτικές ροές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, τις Ελληνικές Αρχές Εξωτερικού (Γραφεία Ο.Ε.Υ.) και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου. Η σύνταξη σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων και εκθέσεων για την υποστήριξη διμερών επαφών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όποτε αυτό ζητηθεί.

 

ζ)ζ. Η συνεισφορά, μέσω προτάσεων και εισηγήσεων σχετικών με τις ανωτέρω αναφερόμενες αρμοδιότητες του τμήματος, στις διαπραγματεύσεις διμερών συμφωνιών στο πλαίσιο μεικτών διυπουργικών επιτροπών συνεργασίας με τρίτες χώρες, τις οποίες διοργανώνει και διεξάγει το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

γ) Τμήμα Αξιοποίησης Εμπορικών Συμφωνιών και Πρόσβασης στην Αγορά Τρίτων Χωρών.

 

α)α. Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και ο εντοπισμός προβλημάτων αλλά και δυνατοτήτων και ευκαιριών που παρουσιάζονται για τους Έλληνες εξαγωγείς.

 

β)β. Η κοινοποίηση των σχετικών με την προηγούμενη παράγραφο πορισμάτων σε υφιστάμενες ή εν δυνάμει δομές πληροφόρησης που τηρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και απευθύνονται στους εξαγωγείς, καθώς και η εισήγηση συναφών μέτρων ή δράσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ή και την ανωτέρω αναφερόμενη Επιτροπή Εξωστρέφειας.

 

γ)γ. Η παρακολούθηση και διαχείριση δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων και μέτρων εμπορικής άμυνας που επιβάλλονται από τρίτες χώρες. Η αποστολή των σχετικών φακέλων στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων (Market Access Data Base), προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες, να αναλάβει, μέσω των μηχανισμών που διαθέτει, δράση για την εξάλειψή τους. Η συμμετοχή στην αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόσβαση στην Αγορά (MAAC - Market Access Advisory Committee), η οποία συγκροτείται από εκπροσώπους των ΚΜ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προοδεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βάσει της Απόφασης 98/552/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

 

δ)δ. Η αντιμετώπιση θεμάτων του Κανονισμού υπ' αριθμόν 3286/1994 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άρση των εμποδίων στο Εμπόριο (ΤΒR: Trade Barriers Regulation). Η συμμετοχή στην επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 7 του εν λόγω Κανονισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.