Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Διεύθυνση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι:

 

α. Ο χειρισμός θεμάτων κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

 

β. Ο χειρισμός τομεακών εμπορικών θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ειδικών καθεστώτων εισαγωγών.

 

γ. Η διαμόρφωση κανόνων για ειδικά εξαγωγικά καθεστώτα και εμπάργκο σε αγαθά.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας.

 

β) Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών.

 

γ) Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Μέτρων Εμπορικής Άμυνας.

 

α)α. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η συμμετοχή στην Ομάδα Εμπορικών Θεμάτων (Working Party on Trade Questions) με στόχο τη λήψη αποφάσεων στο νομοθετικό έργο της Ομάδας στις επιμέρους υποθέσεις.

 

β)β. Ο χειρισμός θεμάτων κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαβούλευσης για τη λήψη μέτρων εμπορικής άμυνας υπό τη μορφή δασμών αντιντάμπινγκ ή αντεπιδoτήσεων για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

 

γ)γ. Η συμμετοχή στα όργανα Εμπορικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συμβουλευτική Επιτροπή Αντιντάμπινγκ και Αντεπιδoτήσεων και στην Επιτροπή Μέτρων Διασφάλισης για το κοινό καθεστώς εισαγωγών.

 

δ)δ. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στο συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα εμπορικής άμυνας (Κανόνες Αντιντάμπινγκ και Αντεπιδoτήσεων, Μέτρα Διασφάλισης) στις αντίστοιχες Επιτροπές / Ομάδες του ΠΟΕ.

 

ε)ε. Η συνεργασία με εκπροσώπους κλαδικών συνδέσμων, οργανώσεων ή άλλων αρμόδιων κρατικών και ιδιωτικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και να υποβληθούν προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β) Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών.

 

α)α. Ο χειρισμός τομεακών εμπορικών θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο ορισμένων ειδικών καθεστώτων εισαγωγών. Η παρακολούθηση των θεμάτων και η συμμετοχή στα αρμόδια κοινοτικά όργανα (Επιτροπή STIS: Χάλυβα, Κλωστοϋφαντουργίας και άλλων Βιομηχανικών Κλάδων), καθώς και στις αντίστοιχες Διαχειριστικές Επιτροπές. Η αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται των ανωτέρω επιτροπών.

 

β)β. Η έκδοση αδειών εισαγωγής για τα ειδικά καθεστώτα και η συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αδειών (Επιτροπή SIGL).

 

γ)γ. Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η αντιμετώπιση θεμάτων του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων, καθώς και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Επιτροπές GSP).

 

δ)δ. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στο άνοιγμα και την παράταση δασμολογικών ποσοστώσεων και αναστολών για βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής τρίτων χωρών και η συμμετοχή στην αρμόδια Ομάδα Δασμολογικών Οικονομικών Θεμάτων.

 

ε)ε. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή στο συντονισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ειδικά καθεστώτα, καθώς και για τα Μέτρα Διασφάλισης, στις αντίστοιχες Επιτροπές και Ομάδες του ΠΟΕ.

 

στ)στ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 2368/2002 του Συμβουλίου στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών όσον αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης Kimberley (Kimberley) για τη νόμιμη εισαγωγή ή εξαγωγή τους και η συμμετοχή στην αντίστοιχη Επιτροπή Kimberley.

 

ζ)ζ. Η συνεργασία με εκπροσώπους Κλαδικών Συνδέσμων, Οργανώσεων ή άλλων αρμοδίων ιδιωτικών ή κρατικών φορέων, προκειμένου να διαμορφωθούν απόψεις και θέσεις και να υποβληθούν σχετικές προτάσεις στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

η)η. Η έκδοση σχετικών με τα ανωτέρω αποφάσεων, εγκυκλίων και οδηγιών προς τις Τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας καθώς και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα.

 

γ) Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων Εξαγωγών.

 

α)α. Η διαμόρφωση κανόνων για ειδικά εξαγωγικά καθεστώτα και εμπάργκο σε αγαθά. Η έκδοση αποφάσεων για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσεις Διεθνών Οργανισμών, δεσμεύσεις Διεθνών Συμφωνιών της χώρας που αφορούν στη με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στο καθεστώς εξαγωγής και διακίνησης αγαθών. Ειδικότερα, στην περίπτωση εμπάργκο η αρμοδιότητα ασκείται στο πλαίσιο του συντονισμού και των οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών ή όποιας Υπηρεσίας οριστεί στο μέλλον ως συντονιστική εθνική αρχή.

 

β)β. Η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδεικτικά Επιτροπή Αγαθών Διττής Χρήσης (Dual Use), COARM όσο και άλλων Διεθνών Οργανισμών (ενδεικτικά Διακανονισμό Wassenaar), καθώς και σε εθνικά όργανα, για τη διαμόρφωση, θέσπιση κανόνων όπως και την εφαρμογή των σχετικών καθεστώτων που διέπουν την εξαγωγή και διακίνηση αγαθών για προϊόντα διττής χρήσης και προϊόντα συνδεόμενα με την άμυνα.

 

γ)γ. Η χορήγηση αδειών διακίνησης ελεγχομένων ειδών (διττής χρήσης και ειδών συνδεομένων με την άμυνα, κυνηγετικών, εκρηκτικών εμπορικής χρήσης), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2168/1993, όπως ισχύει, καθώς και η διεξαγωγή των απαραίτητων ενδιάμεσων ενεργειών με τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

δ)δ. Η χορήγηση αδειών εισόδου στη χώρα και θέσεων σε ειδικά τελωνειακά καθεστώτα όπλων και πάσης μορφής πολεμικού υλικού όπως αυτό περιγράφεται στον νόμο 2168/1993, όπως ισχύει.

 

ε)ε. Η χορήγηση Διεθνών Πιστοποιητικών Εισαγωγής και Πιστοποιητικών Παράδοσης για ελεγχόμενα είδη, όταν αυτό ζητείται από τις αρχές του κράτους εισόδου των αγαθών.

 

στ)στ. Η χορήγηση αδειών πραγματοποίησης μεσιτικών εργασιών σχετικών με τη διακίνηση ελεγχομένων ειδών διττής χρήσης και των προβλεπομένων του νόμου 2168/1993, όπως ισχύει.

 

ζ)ζ. Η τήρηση μητρώου Διαμεσολαβητών - Μεσιτών όπως προβλέπεται στο νόμο 2168/1993, όπως ισχύει.

 

η)η. Η χορήγηση έγκρισης αδειών εξαγωγής χημικών προϊόντων και τοξικών αποβλήτων.

 

θ)θ. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών προς τις τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα σχετικά με τις εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων, στο πλαίσιο των ειδικών εξαγωγικών καθεστώτων και του εμπάργκο αγαθών στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών ή όποιας Υπηρεσίας οριστεί στο μέλλον ως συντονιστική εθνική αρχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.