Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 

α. Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής με βάση το άρθρο 207 της Συνθήκης της Λισσαβόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΛΕΕ).

 

β. Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων μέσω συντονισμού με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η υποστήριξη της ελληνικής εκπροσώπησης και συμμετοχής στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΠΟΕ και του ΟΟΣΑ, για τα θέματα διεθνούς εμπορίου αγαθών, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, υπηρεσιών, επενδύσεων, δημοσίων προμηθειών, διευκόλυνσης εμπορίου, κ.λ.π.

 

γ. Η διαπραγμάτευση με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών και τη σύναψη συμφωνιών προς όφελος της χώρας.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών.

 

β) Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών, Πολιτικής Διεθνών Επενδύσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

γ) Τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων στον Τομέα Εμπορίου, Διευκόλυνσης του Εμπορίου και λοιπών θεμάτων Εμπορικής Πολιτικής.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών.

 

α)α. Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν στη διακίνηση προϊόντων με βάση το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ (εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών στις δασμολογικές τροποποιήσεις, σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης, ζώνες ελευθέρων συναλλαγών, περιφερειακές οικονομικές ολοκληρώσεις, εμπορική και οικονομική πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι περιοχών ή ομάδων χωρών) μέσω συντονισμού με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

β)β. Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων και η ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε σχετικούς εθνικούς και διεθνείς θεσμούς. Ο συντονισμός των εκάστοτε αρμοδίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

 

γ)γ. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου (TPC) και άλλες σχετικές με το εμπόριο επιτροπές που αφορούν διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες, στις οποίες προβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου.

 

δ)δ. Ο συντονισμός των συναρμοδίων φορέων και υπηρεσιών με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία και υποστήριξη της συμμετοχής του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου ( FAC - Trade) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της συμμετοχής του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου (Τακτικών Μελών) (κατάρτιση φακέλου, ενημερωτικών σημειωμάτων και σημείων παρέμβασης). Η παρακολούθηση των εργασιών και η συγκέντρωση των συμπερασμάτων και αποφάσεων (τήρηση αρχείου) των ανωτέρω.

 

ε)ε. Η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που αφορούν στην απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου προϊόντων και τη συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις.

 

στ)στ. Η παρακολούθηση θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά στο εμπόριο αγαθών.

 

β) Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Υπηρεσιών, Πολιτικής Διεθνών Επενδύσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

α)α. Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής που αφορούν στις υπηρεσίες και επενδύσεις με βάση το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ (σύναψη εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης, ζώνες ελεύθερων συναλλαγών, περιφερειακές οικονομικές ολοκληρώσεις, Εμπορική και Οικονομική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι περιοχών ή ομάδων χωρών στον τομέα του εμπορίου υπηρεσιών και επενδύσεων) μέσω συντονισμού με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και θεμάτων σχετικών με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

β)β. Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων και η ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε σχετικούς εθνικούς και διεθνείς θεσμούς. Ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

 

γ)γ. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου (Υπηρεσιών και Επενδύσεων), για τα θέματα εμπορίου υπηρεσιών και επενδύσεων, στις σχετικές επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου, καθώς και η συμμετοχή στην Επιτροπή Συμφωνιών Επενδύσεων (που συστάθηκε βάσει του Κανονισμού 1219/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου).

 

δ)δ. Η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας του ΠΟΕ που αφορούν στην απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών, όπως η Γενική Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών (GATS) και η συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις.

 

ε)ε. Η παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά στο εμπόριο υπηρεσιών, της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ όσον αφορά στην πολιτική διεθνών επενδύσεων, καθώς και σχετικών εργασιών άλλων Διεθνών Οργανισμών (π.χ. UNCTAD).

 

στ)στ. Η ευθύνη της διαπραγμάτευσης πολυμερών και διμερών Συμφωνιών Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων και συναφών κανόνων επενδύσεων στον ΠΟΕ και σε άλλους διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας, καθώς και η σχετική προετοιμασία των ελληνικών θέσεων.

 

ζ)ζ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής εντός της χώρας των σχετικών διεθνών υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών και η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, για τις υποχρεώσεις τους με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Η λειτουργία ως Εθνικού Σημείου Επαφής στον ΟΟΣΑ επί θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και η συνεργασία επί συναφών θεμάτων με αρμόδιους φορείς.

 

γ) Τμήμα Πνευματικών Δικαιωμάτων στον Τομέα Εμπορίου, Διευκόλυνσης του Εμπορίου και λοιπών θεμάτων Εμπορικής Πολιτικής

 

α)α. Η χάραξη και η διαμόρφωση πολιτικής για θέματα κοινής εμπορικής πολιτικής, η οποία αφορά στα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου με βάση το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, καθώς και τις δημόσιες προμήθειες.

 

β)β. Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων και η ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε σχετικούς εθνικούς και διεθνείς θεσμούς. Ο συντονισμός των εκάστοτε αρμοδίων υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή των αποφάσεων αυτών.

 

γ)γ. Η προετοιμασία θέσεων και η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις για τη Νέα Συμφωνία για τη Διευκόλυνση Εμπορίου του ΠΟΕ, κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς και με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της Ελληνικής Μόνιμης Επιτροπής για τη διευκόλυνση των διαδικασιών του Διεθνούς Εμπορίου HTPRO και η παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του ΠΟΕ.

 

δ)δ. Η συμμετοχή στην Επιτροπή Πολιτικής Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αναπληρωτών) και στις επιτροπές για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με τρίτες χώρες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου για τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου, τη διευκόλυνση εμπορίου και τα θέματα δημοσίων προμηθειών.

 

ε)ε. Η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας ΠΟΕ που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στον τομέα του εμπορίου, τη διευκόλυνση εμπορίου και τις δημόσιες προμήθειες και η συμμετοχή στις σχετικές διαπραγματεύσεις.

 

στ)στ. Η παρακολούθηση των θεμάτων της Επιτροπής Εμπορίου του ΟΟΣΑ όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα, τη διευκόλυνση εμπορίου και τις δημόσιες προμήθειες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.