Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η βελτίωση των επιδόσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας και των συναφών υπηρεσιών με την:

 

α. διαμόρφωση κατάρτισης βιομηχανικής πολιτικής, την εκπόνηση και εφαρμογή Επενδυτικών Προγραμμάτων για την βιομηχανία και ΜΜΕ,

 

β. εφαρμογή θεσμών για την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής και μεταποίησης,

 

γ. ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργοποίησης των δράσεων για τη διαμόρφωση κατάλληλου επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, την άρση της πάσης φύσεως εμποδίων με την προώθηση νέων τεχνολογιών και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων.

 

β) Τμήμα Μελετών, Αναλύσεων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης.

 

γ) Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων.

 

3. Η Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής:

 

α) Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων.

 

α)α. Μελετά, διαμορφώνει, και εισηγείται αρμοδίως σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη και τους οικονομικούς εταίρους, όπου αυτό απαιτείται, τις βασικές κατευθύνσεις και τα επιχειρησιακά προγράμματα, για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και των συναφών προς αυτή υπηρεσιών. Στο ίδιο πλαίσιο, προωθεί και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της βιομηχανίας, και της εν γένει μεταποίησης, ιδιαίτερα αυτής που ενσωματώνει την καινοτομία και την φιλικότητα προς το περιβάλλον στην δραστηριότητά της, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τα στοιχεία του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

 

β)β. Σχεδιάζει πρωτοβουλίες, μέτρα και προγράμματα για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών που έχουν αποφασιστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και όπου απαιτείται προωθεί δράσεις, σχετικά με τη διαμόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις. Μεριμνά για την ομαλή και σταθερή λειτουργία του, όπως και για την άρση των πάσης φύσεως διοικητικών, οικονομικών και άλλης μορφής εμποδίων, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

 

γ)γ. Σε συνεργασία και συντονισμό με άλλες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας διαμορφώνει προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων και δημιουργία νέων δομών, υποδομών και εργαλείων για τη βελτίωση της πρόσβασης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, στη χρηματοδότηση και στη γνώση, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση νέων επιχειρηματικών και παραγωγικών κλάδων.

 

δ)δ. Σχεδιάζει και προωθεί στοχευμένες πολιτικές, εκπονεί προγράμματα και υποστηρίζει πρωτοβουλίες, ενέργειες και δράσεις, που στοχεύουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 

ε)ε. Παρακολουθεί και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά όργανα και ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, σχετικά με θέματα βιομηχανικής πολιτικής και συντονίζει τη διαμόρφωση και διατύπωση των ελληνικών θέσεων για τα ως άνω θέματα σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, όπως οικονομικοί εταίροι, φορείς των επιχειρήσεων, συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες.

 

στ)στ. Προετοιμάζει τις προτάσεις και εισηγήσεις της πολιτικής ηγεσίας επί θεμάτων βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής για τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρακολουθεί και μεριμνά για τη διατύπωση της ελληνικών θέσεων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεριμνά για την ενημέρωση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών για τις ελληνικές θέσεις στα θέματα αυτά.

 

ζ)ζ. Παρέχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, τους οικονομικούς εταίρους, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, καθώς και σε άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες (κεντρικές και περιφερειακές) και φορείς, σχετικά με τις εξελίξεις, τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις, των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική για τις επιχειρήσεις.

 

η)η. Παρακολουθεί θέματα διμερών βιομηχανικών σχέσεων και προετοιμάζει τις εισηγήσεις για την εκπροσώπηση της Γενικής Γραμματείας σε διυπουργικές συναντήσεις με στόχο τη σύναψη διμερών συμφωνιών.

 

θ)θ. Μεριμνά για το συντονισμό της ελληνικής εκπροσώπησης επί θεμάτων βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής επιχειρήσεων στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών.

 

β) Τμήμα Μελετών, Αναλύσεων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης.

 

α)α. Παρακολουθεί την υλοποίηση και εφαρμογή των δράσεων της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης (monitoring), και σε συνεργασία όπου αυτό απαιτείται με άλλες Διευθύνσεις, συντάσσει ενδιάμεσες Εκθέσεις (Reports), αξιολογεί τα αποτελέσματα των επενδυτικών πρωτοβουλιών που υλοποιούνται και αποφαίνεται περί της αποτελεσματικότητας και των επιπτώσεων τους στην βιομηχανία και την οικονομία και προβαίνει στις κατάλληλες αναθεωρήσεις όπου αυτό είναι αναγκαίο και χρήσιμο για την εφαρμογή.

 

β)β. Συγκεντρώνει μελέτες, έρευνες, εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία ελληνικών και ξένων αναγνωρισμένων οργανισμών, ινστιτούτων, φορέων και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας κ.λ.π., σχετικά με την πορεία της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, αλλά και τα προϊόντα και τις συναφείς υπηρεσίες και κάθε άλλο στοιχείο που εκπονείται υπό μορφή των ανωτέρω.

 

γ)γ. Καταχωρεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή τα ανωτέρω και μεριμνά για την αξιοποίησή και επεξεργασία τους, για την μελέτη και αξιολόγηση της πορείας και των εξελίξεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα στη χώρα. Εκπονεί κατά περίπτωση μελέτες και συντάσσει εκθέσεις σχετικά με την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων και τομέων της παραγωγής και τεκμηριώνει τις επιπτώσεις των πολιτικών και των μέτρων που λαμβάνονται, στη λειτουργία και την ανάπτυξή τους, στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητά τους.

 

δ)δ. Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες, αρχές, φορείς, ινστιτούτα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς κ.λ.π., σε θέματα αξιοποίησης στοιχείων, μελετών εκπόνησης Εκθέσεων, Αναλύσεων κ.λ.π., και προωθεί τα αποτελέσματα μέσω πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης στα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

ε)ε. Συνεργάζεται και υποστηρίζει τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), όπως και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και άλλα όργανα φορείς και μπορεί να εκπονεί ή και να αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για θέματα βιομηχανίας, ανταγωνιστικότητας, περιφερειακής ανάπτυξης, κ.λ.π. και να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που υποστηρίζει την τεκμηρίωση στα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας.

 

στ)στ. Σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη υποστηρίζει από πλευράς στοιχείων και δεδομένων όλες τις υφιστάμενες δομές και υποδομές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και εφαρμόζει καταξιωμένες μεθόδους και δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης της. Οργανώνει και προωθεί δράσεις και ενέργειες για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας και των συναφών επιχειρήσεων και των επενδυτών.

 

ζ)ζ. Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικών και Προγραμματισμού και τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λήψη μέτρων για την αναδιάρθρωση την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη προβληματικών ή κρίσιμων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της εφαρμογής άλλων εργαλείων και μεθόδων, που μπορούν να ενισχύσουν τις συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.

 

η)η. Προγραμματίζει και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προγράμματα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, των υπό αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και περιφερειών, στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στην τεχνολογική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και στη στροφή σε νέες, αλλά και στην παροχή κινήτρων, στην χρηματοδότηση και επανακατάρτιση του προσωπικού τους, για την ενίσχυση της ανάπτυξης στις περιφέρειες της χώρας.

 

θ)θ. Αναδεικνύει και προωθεί τεχνολογίες ευρέως ενδιαφέροντος (Base - Technologies τεχνολογίες υποδομής) με έμφαση στην οριζόντια εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων της περιφερειακής ανάπτυξης.

 

ι)ι. Ερευνά για τον εντοπισμό δυσκολιών, εμποδίων (τεχνικών, οικονομικών κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών κ.λ.π.) και αρνητικών παραγόντων που δημιουργούν δυσχέρειες στην επέκταση, λειτουργία και ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις και εισηγείται πολιτικές και μέτρα για την άρση τους, σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και δημόσιες επιχειρήσεις.

 

ι)α)ι)α) Έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής, χρηματοδοτούμενης από εθνικούς και από κοινοτικούς πόρους, για την υλοποίηση των δράσεων με δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

 

ι)β)ι)β) Παρέχει την επιχορήγηση για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, εκτός σεισμών, στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) όπως ισχύει, πλην του σταδίου της τελικής πληρωμής που πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου.

 

ι)γ)ι)γ) Τηρεί το Γενικό Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του νόμου 3551/2007 (ΦΕΚ 76/Α/2007) και παρακολουθεί και εισηγείται επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας που προβλέπονται από τις διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθμόν 8312.23Β/12/2009 (ΦΕΚ 1132/Β/2009), υπ' αριθμόν 8312.23Β/11/2009 (ΦΕΚ 1001/Β/2009), όπως ισχύουν.

 

γ) Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων.

 

α)α. Εξειδικεύει μέτρα και δράσεις για την προώθηση δομικών και θεσμικών αλλαγών για δημιουργία φιλικότερου θεσμικού περιβάλλοντος στη μεταποίηση και τις επιχειρήσεις, για την εισαγωγή τους στη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την προώθηση των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς, για τη χρήση νέων καθαρότερων και αποτελεσματικότερων και φιλικότερων στο περιβάλλον τεχνολογιών στην παραγωγή των προϊόντων, την προώθηση δράσεων κ.λ.π.

 

β)β. Στο πλαίσιο των Κοινοτικών Προγραμμάτων Στήριξης και Πρωτοβουλιών, όπως και των Εθνικών Έργων και Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, υλοποιεί ή εποπτεύει την υλοποίησή τους για την εφαρμογή των στρατηγικών και πολιτικών επιλογών που έχουν αποφασιστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιομηχανία, περιλαμβανομένων και των αναπτυξιακών νόμων, προκειμένου να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των μονάδων και η βελτίωση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους.

 

γ)γ. Σχεδιάζει και προωθεί την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων ευρείας πληροφόρησης και διάχυσης, αξιοποιώντας και υποστηρίζοντας όλες τις υπάρχουσες εθνικές δομές και υποδομές (π.χ European Network), ενισχύοντας τη δημιουργία νέων (πχ e-ΚΕΠ), καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που επιτρέπει την ευρύτητα της διασποράς της γνώσης και των σύγχρονων εξελίξεων, των εργαλείων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στα ενδιαφερόμενα μέρη, και προωθεί τρόπους βελτίωσης της προσβασιμότητάς της και στην αποτελεσματικότερη ένταξη στις δράσεις και ενέργειες υποστήριξης, μείωσης των κενών και των εμποδίων που παρουσιάζονται, καθώς και η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και χρηματοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο σύστημα ενισχύσεων.

 

δ)δ. Παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση των επενδύσεων που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων και αναπτυξιακών νόμων, καθώς και την πραγματοποίηση των προβλεπομένων ελέγχων και μεριμνά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των επιχορηγήσεων στους δικαιούχους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.