Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη και η στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της χειροτεχνίας με την ανάληψη πρωτοβουλιών, με την εκπόνηση μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή ελέγχων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και με την υποστήριξη και ανάπτυξη δομών πληροφόρησης και υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

β) Τμήμα Πολιτικών Υποστήριξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Βιοτεχνίας, Χειροτεχνίας και Εκπαίδευσης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας.

 

γ) Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

α)α. Συγκεντρώνει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία (οικονομικά, χρηματοδοτικά, επενδυτικά, κ.λ.π.), σχετικά με την εξέλιξη και ανάπτυξη των Μεσαίων, Μικρών (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στη χώρα και εισηγείται και εφαρμόζει μέτρα, δράσεις, ενέργειες και προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

β)β. Συνεργάζεται με τους οικονομικούς φορείς και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, για τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για τις Μικρομεσαίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, παρακολουθεί ενδελεχώς τα σχετικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς (πχ. ΟΟΣΑ) και μεριμνά για τη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων εφαρμογής των εξειδικευμένων πλαισίων, όπως το Μικρό Επιχειρείν (Small Business Act) και την εκπόνηση των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων Εφαρμογής τους.

 

γ)γ. Παρακολουθεί την εφαρμογή-υλοποίηση των θεσμικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών για τις Μικρομεσαίες σχετικά με το Μικρό Επιχειρείν (Small Business Act) και τη συνθήκη της Λισσαβόνας και αναδεικνύει και διαχέει τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές για τις Μικρομεσαίες, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα καλών επιχειρηματικών πρακτικών για την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την πράσινη ανάπτυξη των Μικρομεσαίων.

 

δ)δ. Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για θέματα συντονισμού πολιτικής και δράσεων για τη στήριξη και ενίσχυση των Μικρομεσαίων, διαμορφώνει και εισηγείται νομικές και θεσμικές παρεμβάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τις Μικρομεσαίες και συνεχίζει μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και της αποστολής του ΕΟΜΜΕΧ.

 

ε)ε. Υποστηρίζει το Εθνικό Συμβούλιο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, λειτουργεί και εποπτεύει το Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες, και όπου είναι απαραίτητο συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς για τα θέματα αυτά, ενώ υποστηρίζει και τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (SME-Envoy), ο οποίος συντονίζει την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Δράσης για τις Μικρομεσαίες.

 

στ)στ. Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων δομών, υποδομών, εργαλείων, εφαρμογών και δημιουργία νέων, που βελτιώνουν την πρόσβαση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και πολύ μικρών στη χρηματοδότηση και στη γνώση, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση νέων επιχειρηματικών και παραγωγικών κλάδων και επιχειρηματικών συνεργασιών/ συνεργιών.

 

β) Τμήμα Πολιτικών Υποστήριξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Βιοτεχνίας, Χειροτεχνίας και Εκπαίδευσης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας.

 

α)α. Προάγει και ενισχύει με κάθε πρόσφορο μέσο την ανάπτυξη των βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, αλλά και ειδικών κλάδων της παραγωγής, όπως της ταπητουργίας, της καλλιτεχνικής και κεραμικής βιοτεχνίας, της αργυροχρυσοχοΐας και της γουνοποιίας κ.ά. Υποστηρίζει ακόμα την ανάπτυξη βιοτεχνικών και χειροτεχνικών δραστηριοτήτων στους τομείς του Δέρματος, του Υποδήματος, του Ξύλου - Επίπλου, των Πλαστικών, της Κλωστοϋφαντουργίας, της Ένδυσης, του Μαρμάρου, Αλουμινίου, Χαρτιού και άλλων χειροτεχνικών δραστηριοτήτων.

 

β)β. Διενεργεί έρευνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση των προϊόντων του κλάδου της Χειροτεχνίας, της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της αργυροχρυσοχοΐας και της γουνοποιίας και υποστηρίζει εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προώθηση νέων μορφών, σχεδίων και μεθόδων των προϊόντων των κλάδων αυτών.

 

γ)γ. Μεριμνά για τη διάσωση και διάδοση των ποικίλων μορφών της Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, όπως αυτές εκφράζονται με το αντικείμενο της εγχώριας Χειροτεχνίας και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, και προωθεί τη μετατροπή τους μέσα από πρωτοβουλίες μέτρα και δράσεις, σε βιώσιμη επιχειρηματική - πολιτιστική δραστηριότητα.

 

δ)δ. Εκπονεί επενδυτικά προγράμματα και εξειδικευμένες δράσεις για την ενίσχυση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων των Χειροτεχνικών Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, όπως και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της Αργυροχρυσοχοΐας της Γουνοποιίας κ.ά.

 

ε)ε. Συνεργάζεται με άλλους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρηματικούς φορείς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς με στόχο την βιομηχανική ανάπτυξη των κλάδων της Χειροτεχνίας, της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της Αργυροχρυσοχοΐας της Γουνοποιίας κ.ά.

 

στ)στ. Μεριμνά σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού στα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και, γενικότερα, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη του επιπέδου, την αύξηση της εξειδίκευσης, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των επιδόσεων του.

 

ζ)ζ. Μεριμνά για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό για θέματα ποιότητας, ανάπτυξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, καθώς και κάθε άλλης ανάγκης που απαιτείται από τις πολιτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζονται.

 

η)η. Προωθεί, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση ειδικών δράσεων επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού που απασχολείται στις Μικρομεσαίες, μέσω τεχνικών εργασιακής διαμεσολάβησης, ατομικής συμβουλευτικής, καθοδήγησης και λοιπών τεχνικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει πολιτικές και δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

 

γ) Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς.

 

α)α. Παρακολουθεί όλο το σύστημα των θεσμών, δομών και υποδομών που σχεδιάζεται ή και έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί στη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την υποστήριξη και ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Ειδικότερα σχεδιάζει και εισηγείται (περιλαμβανομένων και των θεσμικών ρυθμίσεων) την ανάπτυξη και λειτουργία, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίστοιχων σχημάτων, θεσμών, μέτρων και δράσεων για τις μεσαίες, μικρές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στην υποστήριξη επενδυτικών και άλλων πρωτοβουλιών που εμπεριέχουν αυξημένους επιχειρηματικούς κινδύνους.

 

β)β. Σχεδιάζει με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και ιδρύματα, μηχανισμούς, δομές και σχήματα ενημέρωσης, διευκόλυνσης ή και ενεργοποίησης των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, για την απόκτηση πρόσβασης στις πληροφορίες, στις διαδικασίες και στα κεφάλαια που χρειάζονται, καθώς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

 

γ)γ. Ενημερώνει, πληροφορεί και ευαισθητοποιεί μέσω ενός οργανωμένου πληροφοριακού συστήματος όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών (όπως Start up Greece, Αντένες Επιχειρηματικότητας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Βελτίωση της Επιχειρηματικής και Κοινωνικής Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, κ.α.), που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς των υπηρεσιών και της βιομηχανίας και παράλληλα συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα για την εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης για τις Μικρομεσαίες.

 

δ)δ. Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα στα διεθνή, ευρωπαϊκά και διακρατικά δίκτυα υποστήριξης της επιχειρηματικής δράσης των Μικρομεσαίων, όπως το Enterprise Europe Network, μεριμνώντας για την αξιοποίηση των ευκαιριών στις διεθνείς αγορές.

 

ε)ε. Σχεδιάζει, διαχειρίζεται, εποπτεύει ή/και υλοποιεί επενδυτικά προγράμματα και ειδικές δράσεις για την υποστήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών των Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, για τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την ενίσχυση της παρουσίας τους στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

 

στ)στ. Προωθεί, στηρίζει και ενθαρρύνει μέσω στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε ειδικούς και ευαίσθητους τομείς όπως είναι οι νέες τεχνολογίες, το περιβάλλον, οι ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι νέοι, οι γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι νέοι επιστήμονες.

 

ζ)ζ. Σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει πολιτικές και μέτρα που αποσκοπούν στην δημιουργία και ενίσχυση των συνεργασιών/συνεργειών και δικτυώσεων (clusters) μεταξύ των επιχειρήσεων στο χώρο των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, και εν γένει των επιχειρήσεων και αποτελεί το Εθνικό Σημείο Αναφοράς για θέματα συντονισμού πολιτικής και δράσεων.

 

η)η. Οργανώνει και διευκολύνει την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή σύγχρονων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, καθώς και κέντρων επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, και παρακολουθεί όλο το σύστημα των θεσμών που σχεδιάζεται ή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χώρα μας, με στόχο τη χρηματοδότηση και τις ροές πόρων για την υποστήριξη επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των Μικρομεσαίων.

 

θ)θ. Μεριμνά σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, υπηρεσίες, φορείς και ιδρύματα για την προώθηση και εφαρμογή νέων σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων χρηματοδότησης, όπως είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και τα νέα σχήματα εγγυοδοσίας για επιχειρήσεις και κυρίως για Μικρομεσαίες που προωθούνται μέσω του ΕΤΕΑΝ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), οι μικροπιστώσεις (microfinance), οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angles) καθώς και κάθε άλλο νέο πρόσφορο μέσο και εργαλείο και Πρόγραμμα Εθνικό ή Ευρωπαϊκό που διευκολύνει την πρόσβαση των μεταποιητικών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση ή και την ικανοποίηση των επιχειρηματικών τους αναγκών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.