Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας με έμφαση στις ανάγκες των Μικρομεσαίων:

 

α. με τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την προώθηση της οικονομίας, της γνώσης, της καινοτομικότητας μέσω θεσμικών, χρηματοδοτών ή άλλων μέτρων και παρεμβάσεων

 

β. με την ανάδειξη νέων και ανερχόμενων τεχνολογιών ευρέως εφαρμογής

 

γ. με τη διαμόρφωση και προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης, οικοκαινοτομίας και επιχειρηματικής αξιοποίησης του Περιβάλλοντος

 

δ. με τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων για την επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Εφαρμογών.

 

β) Τμήμα Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Αριστείας.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Εφαρμογών.

 

α)α. Εισηγείται αρμοδίως με τη στρατηγική, τις πολιτικές, τους στόχους και τις προτεραιότητες και προωθεί πρωτοβουλίες ανάπτυξης, ενίσχυσης και στήριξης της βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταποιητικές επιχειρήσεις και στην ικανοποίηση των αναγκών των Μικρομεσαίων.

 

β)β. Μεριμνά για τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την άρση των πάσης φύσεως εμποδίων και την απλοποίηση των διαδικασιών, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης και του καινοτομικού πνεύματος στην επιχειρηματικότητα, της ενσωμάτωσης της βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας στη βιομηχανία και τις Μικρομεσαίες, μέσω θεσμικών, χρηματοδοτικών ή άλλων μέτρων και παρεμβάσεων.

 

γ)γ. Αναπτύσσει πολιτικές στήριξης και εποπτείας φορέων, δομών και υποδομών επιχειρηματικής καινοτομίας, προωθεί προτάσεις για δημιουργία νέων ή τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών δομών στήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας και σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, συμμετέχει στη διαμόρφωση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

 

δ)δ. Συμμετέχει και παρακολουθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών τις εξελίξεις και τις τάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση καλών πρακτικών και μηχανισμούς διάχυσής τους και αναλαμβάνει την προώθηση πρωτοβουλιών / μέτρων για την προώθησή τους στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο τομέα.

 

ε)ε. Παρακολουθεί και αποτιμά ενέργειες, πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική καινοτομία και μεριμνά για τον συντονισμό ενεργειών, τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και για την ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Υπηρεσίες, φορείς και οργανισμούς, στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος καινοτομίας, με στόχο τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό ενεργειών και τη βελτιστοποίηση επιδόσεων των επιχειρήσεων στο πεδίο της καινοτομίας.

 

στ)στ. Σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, σχεδιάζει, εκπονεί και προκηρύσσει εξειδικευμένα προγράμματα στήριξης και προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και συναφών ευρωπαϊκών προγραμμάτων προώθησης της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.

 

ζ)ζ. Προσδιορίζει, αναδεικνύει και προβάλλει τις νέες και ανερχόμενες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής (Key Enabling Technologies) και τις αντίστοιχες τεχνολογίες αιχμής, κρίσιμης στρατηγικής και οικονομικής σημασίας για συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους ή/και το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και σχεδιάζει μέτρα και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες κάθε μορφής και περιεχομένου για την προώθηση και επιχειρηματική αξιοποίησή τους.

 

η)η. Μεριμνά για την καταγραφή και κωδικοποίηση των απαραίτητων προϋποθέσεων, ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής στον παραγωγικό ιστό της χώρας και εισηγείται για πολιτικές, μέτρα και ενέργειες για τη σύζευξη θεμάτων τεχνολογικής, ενεργειακής, αγροτικής και τουριστικής πολιτικής στο σχεδιασμό και στο συντονισμό των δράσεων για την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών.

 

θ)θ. Διαμορφώνει, εξειδικευμένα μέτρα, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών ενισχύσεων και προγραμμάτων για τη στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας σε κλαδικό ή και περιφερειακό επίπεδο, την υποστήριξη δικτύων, πόλων, συνεργειών και συμπράξεων (επιχειρηματικής) καινοτομίας.

 

ι)ι. Εισηγείται μέτρα και διαδικασίες για τον μετασχηματισμό ή και την αναγέννηση φθινόντων κλάδων της οικονομίας δια μέσου της χρήσης τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής, όπως και δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων και του δημοσίου τομέα για θέματα νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων τους.

 

ι)α)ι)α. Προσδιορίζει - κωδικοποιεί / ομαδοποιεί και αναδεικνύει νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες ουσιαστικής χρηστικής, στρατηγικής και οικονομικής σημασίας για συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους ή/και το σύνολο της Ελληνικής οικονομίας και σχεδιάζει μέτρα και πρωτοβουλίες επιχειρηματικής αξιοποίησής τους.

 

ι)β)ι)β. Υποβάλλει και συν-διαμορφώνει προτάσεις αξιοποίησης των κρατικών προμηθειών, όσον αφορά τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων.

 

ι)γ)ι)γ. Διαμορφώνει και υλοποιεί ενέργειες και προτάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, μέσω της ανανέωσης και διεύρυνσης του φάσματος προϊόντων, υπηρεσιών και των συναφών αγορών, της καθιέρωσης νέων μεθόδων σχεδιασμού, παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής και της ενθάρρυνσης της οικοκαινοτομίας.

 

ι)δ)ι)δ. Διαμορφώνει πολιτικές, και καθορίζει προτεραιότητες και στόχους για την ανάπτυξη και ενίσχυση της Οικοκαινοτομίας και της επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος, και μεριμνά για την ανάδειξη, ομαδοποίηση και διάχυση καλών πρακτικών και επιχειρηματικών επιλογών οικοκαινοτομίας και της πράσινης οικονομίας στις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα.

 

ι)ε)ι)ε. Προωθεί μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών και ενεργειών την πράσινη επιχειρηματικότητα δια μέσου τεχνολογιών ευρέως ενδιαφέροντος με έμφαση και λαμβάνει μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σ' αυτές, προκειμένου να ενισχυθεί η οικολογική καινοτομία και η ενσωμάτωσή της στην παραγωγή και τη διάθεση νέων προϊόντων.

 

β) Τμήμα Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικής Αριστείας.

 

α)α. Καταγράφει, μελετά και αξιολογεί πολιτικές και δείκτες καινοτομίας με σκοπό την εκπόνηση συγκρίσιμων στοιχείων αναφοράς και δεικτών στον τομέα της πολιτικής επιχειρηματικής καινοτομίας και προβαίνει στη συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση πληροφοριών σε θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας και οικοκαινοτομίας.

 

β)β. Συνεργάζεται με την Εθνική Στατιστική Αρχή και άλλους αρμοδίους φορείς για τη συλλογή συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας της οικοκαινοτομίας και της επιχειρηματικής αριστείας και παρακολουθεί τις τάσεις στην Ευρώπη, τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Επιδόσεων για την Καινοτομία και των σχετικών εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ, ενημερώνοντας αρμοδίως.

 

γ)γ. Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο, τους μηχανισμούς αξιολόγησης (assessment) και συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων (benchmarking) για τη μέτρηση της προόδου στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας και προβαίνει σε αποτιμήσεις ενεργειών και δράσεων άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται με την επιχειρηματική καινοτομία, την αξιολόγηση των επιπτώσεων τους και, σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού, την υποβολή προτάσεων για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο συντονισμό τους.

 

δ)δ. Καθορίζει την πολιτική και στρατηγική για την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή των αναγκαίων διαδικασιών και εργαλείων για επίτευξη αριστείας στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την υιοθέτηση Καινοτομικής και ποιοτικής συνείδησης στην παραγωγική διαδικασία, συνεργάζεται με τις βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενώσεις, τα κλαδικά επιμελητήρια και τις επαγγελματικές ενώσεις, συντονίζει και προωθεί κάθε εργασία και πρωτοβουλία στον τομέα αυτό.

 

ε)ε. Μεριμνά για θέματα δημιουργίας συνθηκών, ανάδειξης, παροχής κινήτρων και επιβράβευσης της επιχειρηματικής αριστείας, μέσω προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, μέτρων και δράσεων για την υποστήριξή της τόσο στις παραγωγικές διαδικασίες όσο και στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Υποστηρίζει παράλληλα την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Καινοτομίας από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας αλλά και του Υπουργείου γενικότερα για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιακών δομών της Διοίκησης και την αποτελεσματική και αποδοτικότερη παραγωγή του επιτελούμενου έργου.

 

στ)στ. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ποιότητας, υποστηρίζει και λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο το Βραβείο Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας και προωθεί κίνητρα, δράσεις και ενέργειες για την ανάδειξη του θεσμού αυτού, ενώ συμμετέχει ενεργά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση και την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και θεσμών ποιότητας όπως η ευρωπαϊκή αξιολόγηση της επιχειρηματικής αριστείας ή Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) και προτείνει κίνητρα για την υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών που συμβάλλουν στην υλοποίηση των θεσμών αυτών.

 

ζ)ζ. Εποπτεύει τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και συν-διαμορφώνει και εισηγείται την εθνική στρατηγική, πολιτικές, στόχους και προτεραιότητες προστασίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και μεριμνά για την σύνδεση της πολιτικής αυτής με την παραγωγική βάση της χώρας και τις επιχειρήσεις (ιδίως τις Μικρομεσαίες).

 

η)η. Μεριμνά για την διασύνδεση των εθνικών πολιτικών προστασίας βιομηχανικής πνευματικής και εμπορικής ιδιοκτησίας με την εθνική πολιτική προτύπων και διαπιστεύσεων, για την αξιοποίηση της τυποποίησης, της διαπίστευσης, της προστασίας βιομηχανικών και πνευματικών δικαιωμάτων και ευρύτερα της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς με στόχο την τόνωση της επιχειρηματικής καινοτομίας και της εν γένει επιχειρηματικότητας.

 

θ)θ. Διαμορφώνει, εισηγείται νομικές και θεσμικές παρεμβάσεις, υλοποιεί δράσεις και ενέργειες για όλα τα παραπάνω θέματα και φροντίζει για την διεθνή προβολή και προστασία της Ελληνικής Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο εξωτερικό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.