Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Γενική Διεύθυνση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι:

 

α) Η στήριξη, η προώθηση της ανάπτυξης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Πολύ μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της εκπόνησης εναρμόνισης και εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας (ευρωπαϊκής και εθνικής) για τα βιομηχανικά προϊόντα και της άσκησης εποπτείας επιτήρησης τους από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, που έχουν οριστεί ως αρμόδιες εθνικές αρχές, όπως επίσης και η αδειοδότηση βιομηχανιών, επιχειρηματικών περιοχών, εγκαταστάσεων και τεχνικών επαγγελμάτων και δεξιοτήτων.

 

β) Η ανάλυση, η εξειδίκευση και ο επιμερισμός των στρατηγικών στόχων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα Διοίκησης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για τον τομέα ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων που υπάγονται σ' αυτή.

 

γ) Η στοχοθεσία, ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων, ο συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής των επιμέρους στόχων κάθε Διεύθυνσης σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της, όπως και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέσω συγκεκριμένων ετήσιων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.

 

δ) Η διατύπωση αρμοδίως εισηγήσεων και προτάσεων πολιτικής, εφαρμογών και θεσμικού πλαισίου, για τη βελτίωση της ποιότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών προϊόντων που παράγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τη βελτίωση της επιτήρησης και εποπτείας των εγκαταστάσεων, της γενικής ασφάλειας προϊόντων και της αγοράς, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των χρηστών, των εργαζομένων, του περιβάλλοντος όπως και ο υγιής ισότιμος ανταγωνισμός.

 

ε) Η αξιολόγηση των υπηρεσιών και του προσωπικού, σχετικά με την επίτευξη των στόχων και αποτελεσμάτων και η λήψη διορθωτικών και συμπληρωματικών μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας τους.

 

στ) Η εξασφάλιση της απαιτούμενης συνεργασίας με άλλα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που τίθενται, όπως και η μέριμνα για την αποτελεσματική εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων και οργανισμών που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στη Γενική Γραμματεία, για την επίτευξη του έργου τους.

 

ζ) Ο συντονισμός για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητάς της που εξετάζονται στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλια Υπουργών, Σύνοδοι Γενικών Διευθυντών κ.λ.π.), τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς (π.χ ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης, Διαπίστευσης, Μετρολογίας, Ποιότητας κ.λ.π.) και εισήγηση αρμοδίως, όπως και ο συντονισμός για τη σύναψη με τρίτες χώρες διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Κατανόησης (MoU' s) σε θέματα αρμοδιότητάς της.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α) Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας.

 

β) Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων.

 

γ) Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας.

 

δ) Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.