Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι: α. Η παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής της Τεχνικής Νομοθεσίας για τα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσιών ποιότητας σχεδιασμός και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων ελέγχων για την εποπτεία της αγοράς.

 

β. Η υποστήριξη των ελληνικών παραγωγικών προϊόντων και υπηρεσιών και η συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της Τεχνικής Νομοθεσίας.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών Αποδόσεων, Μηχανημάτων, Μεταφορικών Μέσων και Εγκαταστάσεων Χώρων Αναψυχής.

 

β) Τμήμα Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μέσων υπό Πίεση και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων.

 

γ) Τμήμα Δομικών, Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων.

 

δ) Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων (Εισροών -Εκροών).

 

3.Η Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής:

 

α) Τμήμα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών Αποδόσεων, Μηχανημάτων, Μεταφορικών Μέσων και Εγκαταστάσεων Χώρων Αναψυχής.

 

α)α. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 80/Α/2012) και όπως εκάστοτε ισχύει σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή και χρήσης βιομηχανικών προϊόντων, όπως οι ηλεκτρικές συσκευές, το ηλεκτρολογικό υλικό, οι ηλεκτρικές μηχανές, οι λαμπτήρες, το ηλεκτρονικό υλικό, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα, τα ανυψωτικά, τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου και τα καυσαέρια σε ορισμένες κατηγορίες αυτών, τα σκάφη αναψυχής, οι εγκαταστάσεις και τα πάρκα αναψυχής, οι παιδικές χαρές και οι χώροι παιχνιδιού, οι συσκευές αερολυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης (ενδεικτικά Οδηγία 1973/23/ ΕΟΚ, 2005/32/ ΕΚ, 1994/9/ΕΚ, Οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση και σήμανση και το θεσμικό πλαίσιο για τους ρευματοδότες-ρευματολήπτες, Οδηγία 2006/42/ ΕΚ, 1994/25/ΕΟΚ, 1975/324/ΕΟΚ, 1994/1/ΕΟΚ, 2008/47/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2012/96/ΕΕ, κ.λ.π.), των Κανονισμών ή άλλων σχετικών κανονιστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών εθνικών διατάξεων με τις οποίες ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι ως άνω Οδηγίες, καθώς και των αμιγώς εθνικών διατάξεων (μη εναρμονισμένος τομέας) της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

 

β)β. Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων (Υ.Α., Κ.Υ.Α, Π.Δ.) για την μεταφορά και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης ή άλλων σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποφάσεις, κ.λ.π.) καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεών τους, που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας, κατασκευής, εμπορίας και διάθεσης στην αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ή παρεμφερείς κατηγορίες βιομηχανιών προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)γ. Η επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων για τη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη παραγωγή, διάθεση και χρήση αρμοδιότητας Τμήματος.

 

δ)δ. Η μέριμνα για την εισήγηση, διαμόρφωση και κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ή άλλων κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων και για την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση στην αγορά ασφαλών βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και για τον έλεγχο εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

ε)ε. Η διαμόρφωση και σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, οδηγών εφαρμογής και λοιπών διοικητικών εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία και ορθή εφαρμογή της σχετικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, αρμοδιότητας Τμήματος.

 

στ)στ. Η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων προς τους οικονομικούς φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνσεις Ανάπτυξης Π.Ε., Τελωνειακές Αρχές, υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, κ.λ.π.) περί ορθής εφαρμογής της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ)ζ. Η ενημέρωση των οικονομικών φορέων των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και των επιμελητηρίων, και των τεχνικών και επιστημονικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας ή κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου.

 

η)η. Η μέριμνα για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας για την νομοτεχνική υποστήριξη ενσωμάτωσης Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και των Κανονισμών και τη λήψη μέτρων εφαρμογής των.

 

θ)θ. Ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υλοποίηση ετήσιου προγράμματος εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, η υποβολή του προγράμματος στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού 765/2008, η αξιολόγηση και ο επανασχεδιασμός του καθώς και η υποβολή απολογισμού της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος.

 

ι)ι. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και ειδικότερα:

 

i.Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας και ειδικότερα ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της σήμανσης CE, των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και ο έλεγχος της επικινδυνότητας τους, εφόσον απαιτείται, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας αυτών καθώς και σε εργοτάξια, μέσω του τεχνικού φακέλου αλλά και με λήψη δειγμάτων.

 

ii. Η εισήγηση συγκρότησης των σχετικών οργάνων ελέγχου και η έκδοση της σχετικής ηλεκτρονικής εντολής διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την εποπτεία της αγοράς.

 

iii. Η διενέργεια ελέγχων, μέσω πιστοποιητικών εγγράφων και του τεχνικού φακέλου ή κατόπιν αυτοψίας, για διαπίστωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές της χώρας, βάση των άρθρων 27 και 29 του Κανονισμού 765/2008.

 

iv. Η αποστολή δειγμάτων και η εντολή για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και η θεώρηση των σχετικών τιμολογίων εργαστηρίων ελέγχων.

 

v. Η διαχείριση και διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στα ανωτέρω προϊόντα σχετικά με τη μη τήρηση της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

 

vi. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων εποπτείας της αγοράς.

 

ι)α)ι)α. Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την υλοποίηση του έργου της εποπτείας της αγοράς, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

ι)β)ι)β. Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η εξέταση ενστάσεων και προσφυγών κατά των σχετικών αποφάσεων.

 

ι)γ)ι)γ. Η λήψη των μέτρων που προβλέπονται για την αρμόδια αρχή από το άρθρο 6 της ΚΥΑ Ζ3-2810/14.12.2004 (Β'1885) για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων.

 

ι)δ)ι)δ. Η τήρηση και ενημέρωση των αρχείων ελέγχων που διενεργούνται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς καθώς και του κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εποπτείας της αγοράς που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων.

 

ι)ε)ι)ε. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα συν-διαμόρφωσης και εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών, αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και εποπτείας της αγοράς των σχετικών προϊόντων. Η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα εποπτείας της αγοράς στα σχετικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

β) Τμήμα Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μέσων υπό Πίεση και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων.

 

α)α. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 80/Α/2012) και όπως εκάστοτε ισχύει σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή και χρήσης βιομηχανικών προϊόντων, όπως Απλά Δοχεία Πίεσης, Λέβητες Θερμού Νερού, Συσκευές Αερίου, Μεταφερόμενος Εξοπλισμός υπό Πίεση, Εξοπλισμοί υπό Πίεση, Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος, Μεταλλικά Ικριώματα (Σκαλωσιές), πυροσβεστήρες και λοιπά συστήματα πυρόσβεσης, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης (ενδεικτικά Οδηγία 1987/404/ΕΟΚ, 1992/42/ΕΟΚ, 1993/68/ΕΟΚ, 2004/8/ΕΚ, 2005/32/ΕΚ, 2008/28/ΕΚ, 1990/396/ΕΟΚ, 1989/393/ΕΟΚ, 2006/42/ΕΚ, 1999/36/ΕΚ, 2001/12/ΕΚ, 2002/50/ΕΚ και 2010/35/ΕΚ, 1997/23/ΕΚ, κ.λ.π.), των Κανονισμών ή άλλων σχετικών κανονιστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών εθνικών διατάξεων με τις οποίες ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι ως άνω Οδηγίες, καθώς και των αμιγώς εθνικών διατάξεων (μη εναρμονισμένος τομέας) της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

 

β)β. Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων (ΥΑ, ΚΥΑ, ΠΔ) για τη μεταφορά και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης ή άλλων σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποφάσεις, κ.λ.π.) καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων τους, που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας, κατασκευής, εμπορίας και διάθεσης στην αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ή παρεμφερείς κατηγορίες βιομηχανιών προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ)γ. Η επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων για τη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη παραγωγή, διάθεση και χρήση αρμοδιότητας Τμήματος.

 

δ)δ. Η μέριμνα για την εισήγηση, διαμόρφωση και κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ή άλλων κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων και για την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση στην αγορά ασφαλών βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και για τον έλεγχο εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

ε)ε. Η διαμόρφωση και σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, οδηγών εφαρμογής και λοιπών διοικητικών εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία και ορθή εφαρμογή της σχετικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, αρμοδιότητας Τμήματος.

 

στ)στ. Η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων προς τους οικονομικούς φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνσεις Ανάπτυξης Π.Ε., Τελωνειακές Αρχές, υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, κ.λ.π.) περί ορθής εφαρμογής της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ζ)ζ. Η ενημέρωση των οικονομικών φορέων των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και των επιμελητηρίων, και των τεχνικών και επιστημονικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας ή κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου.

 

η)η. Η μέριμνα για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας για τη νομοτεχνική υποστήριξη ενσωμάτωσης Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και των Κανονισμών και τη λήψη μέτρων εφαρμογής τους.

 

θ)θ. Ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υλοποίηση ετήσιου προγράμματος εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, η υποβολή του προ γράμματος στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού 765/2008, η αξιολόγηση και ο επανασχεδιασμός του καθώς και η υποβολή από λογισμού της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος.

 

ι)ι. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και ειδικότερα:

 

i. Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας και ειδικότερα ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της σήμανσης CE, των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και ο έλεγχος της επικινδυνότητας τους, εφόσον απαιτείται, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας αυτών καθώς και σε εργοτάξια, μέσω του τεχνικού φακέλου αλλά και με λήψη δειγμάτων.

 

ii. Η εισήγηση συγκρότησης των σχετικών οργάνων ελέγχου και η έκδοση της σχετικής ηλεκτρονικής εντολής διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την εποπτεία της αγοράς.

 

iii. Η διενέργεια ελέγχων, μέσω πιστοποιητικών εγγράφων και του τεχνικού φακέλου ή κατόπιν αυτοψίας, για διαπίστωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές της χώρας, βάση των άρθρων 27 και 29 του Κανονισμού 765/2008.

 

iv. Η αποστολή δειγμάτων και η εντολή για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και η θεώρηση των σχετικών τιμολογίων εργαστηρίων ελέγχων.

 

v. Η διαχείριση και διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στα ανωτέρω προϊόντα σχετικά με τη μη τήρηση της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

 

vi. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων εποπτείας της αγοράς.

 

ι)α)ι)α. Η συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και φορείς για την υλοποίηση του έργου της εποπτείας της αγοράς, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

ι)β)ι)β. Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η εξέταση ενστάσεων και προσφυγών κατά των σχετικών αποφάσεων.

 

ι)γ)ι)γ. Η λήψη των μέτρων που προβλέπονται για την αρμόδια αρχή από το άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ3/2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β/2004) για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων.

 

ι)δ)ι)δ. Η τήρηση και ενημέρωση των αρχείων ελέγχων που διενεργούνται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς καθώς και του κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εποπτείας της αγοράς που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων.

 

ι)ε)ι)ε. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα συν-διαμόρφωσης και εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών, αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και εποπτείας της αγοράς των σχετικών προϊόντων. Η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα εποπτείας της αγοράς στα σχετικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ) Τμήμα Δομικών, Χημικών και λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων.

 

α)α. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 80/Α/2012) και όπως εκάστοτε ισχύει σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή και χρήσης βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και εφαρμογής προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών στους τομείς των δομικών προϊόντων, χημικών προϊόντων, συμπεριλαμβανόμενων των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, των ειδών πυροτεχνίας, των πλαστικών/ελαστικών προϊόντων, των παιχνιδιών, των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, δέρματος, χάρτου, ξύλου, μέσων ατομικής προστασίας και βιοτεχνολογίας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης, των Κανονισμών ή άλλων σχετικών κανονιστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των σχετικών εθνικών διατάξεων με τις οποίες ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι ως άνω Οδηγίες, καθώς και των αμιγώς εθνικών διατάξεων (μη εναρμονισμένος τομέας) της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

 

Ειδικότερα:

 

i. Της Οδηγίας 1993/15/ΕΚ, (εκρηκτικά ύλες εμπορικής χρήσης), 2008/43/ΕΚ (σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού εκρηκτικών υλών), 2012/4/ΕΕ (εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης), 2007/23/ΕΕ (είδη πυροτεχνίας), 1988/378/ΕΚ (Παιχνίδια), 1989/686/ΕΚ (Μέσα Ατομικής Προστασίας), 1989/106/ ΕΟΚ (Δομικά Προϊόντα) και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΕ) 305/2011 (Όροι εμπορίας δομικών προϊόντων) και (ΕΕ) 98/2013 κυκλοφορία και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών,

 

ii. Των εθνικών διατάξεων (μη εναρμονισμένος τομέας) της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 22 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987) σχετικά με τους Κανονισμούς για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση εκρηκτικών υλών (ΚΥΑ 3329/1989) και με τον έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες (ΚΥΑ 14097/757/2012).

 

β)β. Αρμοδιότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 76 (1) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006/EK (REACH) για τα χημικά προϊόντα, όπως εκάστοτε ισχύει, σχετικά με την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων κατά την αδειοδότηση και την επιβολή περιορισμών χημικών προϊόντων.

 

γ)γ. Η επεξεργασία και κατάρτιση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων (Υ.Α., Κ.Υ.Α, Π.Δ.) για την μεταφορά και ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης ή άλλων σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αποφάσεις, κ.λ.π.) καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων ή αναθεωρήσεων τους, που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας, κατασκευής, εμπορίας και διάθεσης στην αγορά προϊόντων που εμπίπτουν στις ανωτέρω ή παρεμφερείς κατηγορίες βιομηχανιών προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

δ)δ. Η επεξεργασία και σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων για τη λήψη των απαιτούμενων συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη παραγωγή, διάθεση και χρήση αρμοδιότητας Τμήματος.

 

ε)ε. Η μέριμνα για την εισήγηση, διαμόρφωση και κατάρτιση τεχνικών κανονισμών ή άλλων κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια βιομηχανικών εγκαταστάσεων και για την αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση στην αγορά ασφαλών βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και για τον έλεγχο εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

στ)στ. Η διαμόρφωση και σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, οδηγών εφαρμογής και λοιπών διοικητικών εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων για την ενιαία και ορθή εφαρμογή της σχετικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, εθνικής και ενωσιακής, αρμοδιότητας Τμήματος.

 

ζ)ζ. Η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων προς τους οικονομικούς φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνσεις Ανάπτυξης Π.Ε., Τελωνειακές Αρχές, υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, κ.λ.π.) περί ορθής εφαρμογής της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας για τα προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

η)η. Η ενημέρωση των οικονομικών φορέων των σχετικών βιομηχανικών κλάδων και των επιμελητηρίων, και των τεχνικών και επιστημονικών ενώσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας ή κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου.

 

θ)θ. Η λειτουργία του Τμήματος ως εθνικό σημείο επαφής για τα δομικά, βάση του άρθρου 10 του Κανονισμού 305/2011, όπως ισχύει.

 

ι)ι. Η μέριμνα για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας για την νομοτεχνική υποστήριξη ενσωμάτωσης Οδηγιών Νέας Προσέγγισης και των Κανονισμών και τη λήψη μέτρων εφαρμογής τους.

 

ι)α)ι)α. Ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η υλοποίηση ετήσιου προγράμματος εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης, η υποβολή του προγράμματος στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού 765/2008, η αξιολόγηση και ο επανασχεδιασμός του καθώς και η υποβολή απολογισμού της εφαρμογής του ως άνω προγράμματος.

 

ι)β)ι)β. Η μέριμνα για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με τη διενέργεια των ελέγχων βιομηχανικών προϊόντων, αρμοδιότητας του Τμήματος και ειδικότερα:

 

i.Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης των προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας και ειδικότερα ο έλεγχος των χαρακτηριστικών και της σήμανσης CE, των προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και ο έλεγχος της επικινδυνότητας τους, εφόσον απαιτείται, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας αυτών καθώς και σε εργοτάξια, μέσω του τεχνικού φακέλου αλλά και με λήψη δειγμάτων.

 

ii. Η εισήγηση συγκρότησης των σχετικών οργάνων ελέγχου και η έκδοση της σχετικής ηλεκτρονικής εντολής διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την εποπτεία της αγοράς.

 

iii. Η διενέργεια ελέγχων, μέσω πιστοποιητικών εγγράφων και του τεχνικού φακέλου ή κατόπιν αυτοψίας, για διαπίστωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές της χώρας, βάση των άρθρων 27 και 29 του Κανονισμού 765/2008.

 

iv. Η αποστολή δειγμάτων και η εντολή για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων και η θεώρηση των σχετικών τιμολογίων εργαστηρίων ελέγχων.

 

v. Η διαχείριση και διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν στα ανωτέρω προϊόντα σχετικά με τη μη τήρηση της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

 

vi. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των σχετικών ελέγχων εποπτείας της αγοράς.

 

ι)γ)ι)γ. Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την υλοποίηση του έργου της εποπτείας της αγοράς, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

ι)δ)ι)δ. Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητας του Τμήματος και η εξέταση ενστάσεων και προσφυγών κατά των σχετικών αποφάσεων.

 

ι)ε)ι)ε. Η λήψη των μέτρων που προβλέπονται για την αρμόδια αρχή από το άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ3/2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β/2004) για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων.

 

ι)στ)ι)στ. Η τήρηση και ενημέρωση των αρχείων ελέγχων που διενεργούνται με βάση το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς καθώς και του κεντρικού ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος εποπτείας της αγοράς που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων.

 

ι)ζ)ι)ζ. Η παρακολούθηση και η συμμετοχή σε όλα τα όργανα, τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα συν-διαμόρφωσης και εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών και κανονισμών, αρμοδιότητας του Τμήματος καθώς και εποπτείας της αγοράς των σχετικών προϊόντων. Η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα εποπτείας της αγοράς στα σχετικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

δ) Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων (Εισροών - Εκροών)

 

α)α. Μεριμνά για τη σύνταξη εθνικής νομοθεσίας, την εναρμόνιση αυτής προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την εφαρμογή της και ειδικότερα σε σχέση με τις μονάδες και τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων.

 

β)β. Χορηγεί εθνική έγκριση για όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση καυσίμων και τηρεί μητρώο εγκεκριμένων οργάνων μέτρησης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

 

γ)γ. Παρέχει ενημέρωση, πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις στους κατασκευαστές και εισαγωγείς των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων.

 

δ)δ. Παρέχει ενημέρωση, πρακτικές οδηγίες και κατευθύνσεις και μεριμνά για την παροχή εκπαίδευσης των υπαλλήλων των αρμοδίων υπηρεσιών που ασχολούνται με την εποπτεία της αγοράς, τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο, καθώς και με τους έκτακτους ελέγχους, των οργάνων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων.

 

ε)ε. Μεριμνά για το σχεδιασμό ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών εκροών, για τη σύνταξη ή αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών των συστημάτων αυτών, την παροχή ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους, την εποπτεία της υλοποίησης του όλου έργου, την αξιολόγηση των εταιρειών εγκατάστασης, τον έλεγχο των τεχνικών φακέλων εγκαταστάσεων, τον έλεγχο ισοζυγίων και τον επιτόπιο έλεγχο σε εγκαταστάσεις για την αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και νόμιμης λειτουργίας αυτών.

 

στ)στ. Μεριμνά για τη διενέργεια του Αρχικού Ελέγχου, στα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων με εθνική έγκριση, βάσει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 524/1978, όπως ισχύει.

 

ζ)ζ. Υποστηρίζει τις διαδικασίες ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας όλων των συστημάτων εισροών εκροών και κάνει χρήση των αποτελεσμάτων αυτών ως εργαλείων ελέγχου των πρατηρίων ή λοιπών εγκαταστάσεων, υποστηρίζει την επίλυση διαφόρων τεχνικών προβλημάτων που ανακύπτουν, ενώ ενημερώνει και συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης και της χρηματοδότησης.

 

η)η. Συντονίζει τη διενέργεια εκτάκτων μετρολογικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και τη διενέργεια μετρολογικών ελέγχων για τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων.

 

θ)θ. Παρέχει, κατόπιν αξιολόγησης, εξουσιοδότηση σε συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των οργάνων μέτρησης και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση καυσίμων, καθώς και την τήρηση μητρώου των ως άνω συνεργείων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.