Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι:

 

α. η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την άσκηση Τεχνικών Επαγγελμάτων για τα οποία απαιτείται η έκδοση επαγγελματικής άδειας, σε ό,τι αφορά στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και την επιτήρηση του με βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

β. η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών μέτρων για την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και μεθόδων και διαδικασιών των απαιτούμενων ελέγχων.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

 

α) Τμήμα Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων

 

β) Τμήμα Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων

 

γ) Τμήμα Συνεργασίας, Εποπτείας και Υποστήριξης Περιφερειών.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:

 

α) Τμήμα Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων.

 

α)α. Προσδιορίζει για τα Τεχνικά Επαγγέλματα που ασκούνται στις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους νόμους 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) και 6422/1934 ( ΦΕΚ 412/Α/1934), όπως εκάστοτε ισχύουν, το τεχνικό τους αντικείμενο (κατηγοριοποίηση, εγκατάσταση) για την άσκηση του οποίου κατοχυρώνεται η υποχρέωση Αναγγελίας ή Αδειοδότησης ή Πιστοποίησης, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος και η διαβάθμισή του.

 

β)β. Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς τη διαδικασία χορήγησης επαγγελματικών αδειών άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων για τις οποίες προβλέπονται εξετάσεις, τις ειδικότερες απαιτήσεις για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών των αδειοδοτουσών αρχών των Περιφερειών και των εξεταστικών επιτροπών, την εξεταστέα ύλη, τον τρόπο και τις αναγκαίες υποδομές για τη διενέργεια των εξετάσεων, τη διάρκεια, τον τρόπο και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, τον τύπο και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων αδειών και βεβαιώσεων.

 

γ)γ. Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης και τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις του, τη σύνθεση του συλλογικού οργάνου ελέγχου της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του φορέα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την αδειοδότηση των ιδιωτικών φορέων διεξαγωγής εξετάσεων για χορήγηση επαγγελματικής άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, τη διαδικασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των αδειοδοτημένων φορέων καθώς και την αρχή επιβολής κυρώσεων σε αυτούς, την εξειδίκευση των παραβάσεων, τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπομένων κυρώσεων στους αδειοδοτημένους φορείς και τη διαδικασία επιβολής τους, τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης, τον τρόπο συγκρότησης και τήρησης του Μητρώου Αδειοδοτημένων Φορέων, καθώς και τον τρόπο δημοσιοποίησής του (νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), κοινή υπουργική απόφαση 14132/924/ΦΓ9.6.4/2013 (ΦΕΚ 3133/Β/2013)).

 

δ)δ. Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς τις προϋποθέσεις έγκρισης των φορέων επαγγελματικής κατάρτισης που δύναται να υποκαταστήσει επαγγελματική εμπειρία για την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων, το περιεχόμενο και τη διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και τις προϋποθέσεις αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής (θεωρητικής και πρακτικής) κατάρτισης από εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς.

 

ε)ε. Προσδιορίζει σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς το ύψος των παραβόλων υπέρ της Περιφέρειας και τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, για τη διαδικασία χορήγησης επαγγελματικών αναγγελιών ή αδειών όπου προβλέπονται εξετάσεις.

 

στ)στ. Προσδιορίζει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στην περίπτωση της μη ποιοτικής παροχής υπηρεσιών από αδειούχους τεχνικούς επαγγελματίες ασκούντες τις ως άνω τεχνικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα καθορίζει τα κριτήρια για την κλιμάκωση των προβλεπομένων κυρώσεων, τα όργανα, τη διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 

ζ)ζ. Προσδιορίζει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των πιστοποιούμενων, καθώς και το περιεχόμενο της απαιτούμενης υποχρεωτικής κατάρτισης που πρέπει να λάβουν, πριν από την πιστοποίηση σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες.

 

η)η. Παρακολουθεί και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, για τα θέματα των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα (θεσμικά και άλλα) σχετικά με την εναρμόνιση και εφαρμογή στη χώρα των σχετικών ευρωπαϊκών θεσμικών κανόνων (Οδηγίες, Κανονισμοί κ.λ.π.) ή και τη δημιουργία εθνικού πλαισίου όπου αυτό απαιτείται.

 

θ)θ. Εισηγείται στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του νόμου 3982/2011 για θέματα αρμοδιότητάς του σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων.

 

β) Τμήμα Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων.

 

α)α. Εκπονεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και εναρμονίζει στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες ή άλλες σχετικές Πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιερώνει τους αναγκαίους τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα και προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις για την παραγωγή, διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων, όπως τους Ανελκυστήρες, τα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων, τα Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις αυτών, τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Κυλιόμενους Πεζόδρομους και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης.

 

β)β. Μεριμνά για την έκδοση εθνικών κανονισμών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, Μετρολογίας και Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων σχετικά με τις προϋποθέσεις για την παραγωγή, διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων στους Ανελκυστήρες (Οδηγία 1995/16/ΕΚ), τα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (Οδηγία 2000/9/ΕΚ), τα Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις καθώς και τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Κυλιόμενους Πεζόδρομους (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ και τις κείμενες εθνικές διατάξεις) και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4483/1965), καθώς και κάθε άλλο σχετικό ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο (Κανονισμός, Απόφαση κ.λ.π.) που ισχύει ή πρόκειται να εκδοθεί για τα προϊόντα /εγκαταστάσεις αυτά.

 

γ)γ. Μεριμνά για τον προσδιορισμό και το σχεδιασμό των ειδικών απαιτήσεων και των προδιαγραφών λειτουργίας των Φορέων Πιστοποίησης Προσώπων για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία Πιστοποιημένης Τεχνικής Επαγγελματικής Απασχόλησης και επιμελείται για την καθιέρωση και την εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης προσώπων και ελεγκτών.

 

δ)δ. Προσδιορίζει και καθορίζει, σε συνεργασία όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για την επιλογή Φορέων Πιστοποίησης Προσωπικού και εκπονεί προδιαγραφές / κανονισμούς σχετικά με τους ελέγχους και επανελέγχους εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κτιρίων.

 

ε)ε. Συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες, και προσδιορίζει τα Επαγγελματικά Προσόντα και τις υποχρεώσεις των Ελεγκτών Εγκαταστάσεων, όπως και τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα προσόντα για την διαβάθμισή τους, τους όρους και τους φορείς πιστοποίησής τους, καθώς και το περιεχόμενο της απαιτούμενης υποχρεωτικής κατάρτισής τους.

 

στ)στ. Αναπτύσσει, διατηρεί, συντηρεί και βελτιώνει το Ενιαίο Μητρώο Φυσικών ή Νομικών Προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα, το Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει την καταγραφή, καταχώρηση και έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των ανελκυστήρων, το Μητρώο Κυλιόμενων Κλιμάκων και Πεζόδρομων, καθώς και αυτό των Πιστοποιητών Ελεγκτών Εγκαταστάσεων.

 

ζ)ζ. Σχεδιάζει, εφαρμόζει, εποπτεύει και παρακολουθεί τα ετήσια προγράμματα για τον έλεγχο/τους ελέγχους της εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο σχετικά με τις Εγκαταστάσεις με Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (σύμφωνα με την Οδηγία 2000/9/ΕΚ), τα Ανυψωτικά Μηχανήματα και Εγκαταστάσεις, τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Πεζόδρομους (σύμφωνα με τον Κανονισμό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ και τις κείμενες εθνικές διατάξεις), τους Ανελκυστήρες (σύμφωνα με την Οδηγία 95/16/ ΕΚ και τις κείμενες εθνικές διατάξεις) και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4483/1965), όπως αυτές τροποποιούνται και ισχύουν.

 

η)η. Καθορίζει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες της επιτήρησης, της εποπτείας και των ελέγχων των εγκαταστάσεων της παραγράφου αα και των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου ορθότητας του σήματος CE.

 

Ασκεί τη φυσική εποπτεία και έλεγχο της αγοράς στις περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών και ατυχημάτων στις περιπτώσεις των Ανυψωτικών Μηχανημάτων, των Κυλιόμενων Κλιμάκων και Πεζοδρόμων και στα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων.

 

θ)θ. Καταρτίζει και δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στις επιχειρήσεις κατευθυντήριες οδηγίες, εγχειρίδια εφαρμογής και εγκυκλίους για την καλύτερη υλοποίηση και εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων.

 

ι)ι. Παρακολουθεί και συμμετέχει, ως αρμόδια υπηρεσία (εθνική αρχή) για τους τομείς της παραγράφου αα, σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εκφράζει τις εθνικές θέσεις και να διαμορφώνει το πλαίσιο της επιτήρησης, της εποπτείας και των ελέγχων σε κοινοτικό επίπεδο για την ορθή εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς.

 

ι)α)ι)α. Ενημερώνει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στην προαναφερόμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, καθώς και για την πορεία της υλοποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προκύπτει από τους ελέγχους.

 

ι)β)ι)β. Συνεργάζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοικητικής συνεργασίας με τις άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές στο εσωτερικό και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα της εποπτείας της αγοράς στα συγκεκριμένα αντικείμενα αρμοδιότητάς της.

 

ι)γ)ι)γ. Εποπτεύει την καλή λειτουργία των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο σε κτίρια όσο και σε βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το πρότυπο HD 384 και τις άλλες συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας προσωπικού, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς.

 

ι)δ)ι)δ. Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με τη σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώμα τος επιθεωρητών και ελεγκτικών μηχανισμών.

 

ι)ε)ι)ε. Επιβάλλει τις κατά νόμο κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς του.

 

ι)στ)ι)στ. Μελετά και εισηγείται τα μέτρα και τις κανονιστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών, στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο Αα.

 

γ) Τμήμα Συνεργασίας, Εποπτείας και Υποστήριξης Περιφερειών.

 

α)α. Παρακολουθεί την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις κεντρικές Υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων, τα Επιμελητήρια καθώς και από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3982/2011.

 

β)β. Συνεργάζεται με τα Επιμελητήρια (Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Εμπορικά, Επαγγελματικά, Τεχνικά) και τους παραγωγικούς φορείς για τον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία αναφύονται από την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας, καθώς και την επεξεργασία προτάσεων οι οποίες βελτιώνουν το σύστημα αδειοδότησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων του νόμου 3982/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

 

γ)γ. Παρεμβαίνει, όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τα Τμήματα Α Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων και Β Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων, για την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών και τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του νόμου 3982/2011 καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναφορικά με την αδειοδότηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

δ)δ. Συντονίζει επιτελικά τις αρμόδιες Διευθύνσεις Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες είναι αρμόδιες για θέματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή για την επιθεώρηση των σχετικών δραστηριοτήτων του νόμου 3982/2011, με την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και την παρέμβαση με την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες διορθωτικές ή διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς και η εφαρμογή με ενιαίο τρόπο της βιομηχανικής νομοθεσίας.

 

ε)ε. Μελετά και εισηγείται για μέτρα σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών, προκειμένου οι δραστηριότητες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ή άλλων σχετικών αρμοδίων Διευθύνσεων να διεκπεραιώνονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

στ)στ. Συμμετέχει σε εθνικά όργανα, συμβούλια και ομάδες εργασίας που ασχολούνται με θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή τίτλων τεχνικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης, όπως Σ.Α.Ε.Π., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

ζ)ζ. Καθορίζει το σχετικό πλαίσιο και χορηγεί την άδεια/βεβαίωση άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε ξένους υπηκόους για προσωρινή παροχή υπηρεσίας.

 

η)η. Υποστηρίζει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ), με το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επαγγελματικά δικαιώματα προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα στις δραστηριότητες του νόμου 3982/2011, προκειμένου να ασκούν αντίστοιχες δραστηριότητες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

θ)θ. Εισηγείται στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του νόμου 3982/2011 για θέματα αρμοδιότητάς του σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων.

 

ι)ι. Επιμελείται της κοινοποίησης των νομοθετημάτων, των εγκυκλίων και των εγγράφων, τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και τα ΚΥΕ καθώς και στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες χορηγούν τις προβλεπόμενες άδειες σύμφωνα με το νόμο 3982/2011.

 

ι)α)ι)α. Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με την σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών μηχανισμών.

 

ι)β)ι)β. Μελετά και εισηγείται για μέτρα και τις όποιες κανονιστικές ρυθμίσεις απαιτούνται σχετικά με την εφαρμογή διαδικασιών, για τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.