Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι:

 

α) η ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στους τομείς Τυποποίησης διαπίστευσης μετρολογίας και της εποπτείας της αγοράς.

 

β) η υποστήριξη θεσμών προώθησης της Ποιότητας και της Εποπτείας της Αγοράς.

 

γ) αρμόδια Εθνική Αρχή Εποπτείας για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Ποιότητα και για Κέντρο Πληροφόρησης για τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Κανόνες και για την εφαρμογή της Οδηγίας για την Γενική Ασφάλεια Προϊόντων.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 

α) Τμήμα Πολιτικών Ποιότητας, Επιχειρηματικής Αριστείας και Μετρολογικής Πολιτικής.

 

β) Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας, Εποπτείας Τεχνικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Ελεγκτικών Μηχανισμών.

 

γ) Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:

 

α) Τμήμα Πολιτικών Ποιότητας, Επιχειρηματικής Αριστείας και Μετρολογικής Πολιτικής.

 

α)α. Σχεδιάζει τις πολιτικές και εξειδικεύει τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στη χώρα και παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή τους.

 

β)β. Εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των κανόνων του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας, και στηρίζει τις εθνικές υποδομές ποιότητας στους τομείς της Τυποποίησης, της Διαπίστευσης, της Μετρολογίας, της Πιστοποίησης, των Εργαστηριακών Δοκιμών και της Εποπτείας της Αγοράς, προκειμένου να διασφαλίζει την ορθή και συνεκτική τήρησής τους προς όφελος των επιχειρήσεων, της οικονομίας και των πολιτών.

 

γ)γ. Προάγει την Κουλτούρα Ποιότητας στα στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, ενώ προωθεί την ποιότητα, με κάθε πρόσφορο μέσο, ως ένα βασικό εργαλείο οριζόντιας προσέγγισης για τη βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, την ανάκαμψη της οικονομίας και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

 

δ)δ. Εκπονεί και εισηγείται προγράμματα, πρωτοβουλίες, δράσεις, ενέργειες και μέτρα που συμβάλλουν στη διάδοση των αρχών της ποιότητας με έμφαση στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

 

ε)ε. Υποστηρίζει το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και συντονίζει τη λειτουργία αυτού.

 

στ)στ. Συμμετέχει σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επεξεργάζονται πολιτικές ποιότητας και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή fora για θέματα ποιότητας.

 

ζ)ζ. Αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες συνεργασίας και υποστηρίζει εκδηλώσεις προώθησης, προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διάδοση της ποιότητας και των εξειδικευμένων υπηρεσιών της στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οργανισμών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, των ερευνητικών κέντρων και των ανωτάτων ιδρυμάτων. αλλά και για τη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής στην εφαρμογή των κανόνων ποιότητας και των κριτηρίων αξιολόγησής της.

 

η)η. Προωθεί τη χρήση σύγχρονων οργανωτικών και διοικητικών εργαλείων σε φορείς και επιχειρήσεις, όπως πρότυπα για την Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας, Ευέλικτης Οργάνωσης Δομών, Πιστοποίησης, Διαπίστευσης, αλλά και για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 

θ)θ. Συμβάλλει στη λειτουργία Παρατηρητηρίου Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας και προωθεί σύγχρονους μηχανισμούς βραβείων ποιότητας, επιχειρηματικής αριστείας, συγκριτικής αξιολόγησης στις ασκούμενες πολιτικές και τις επιχειρηματικές δράσεις.

 

ι)ι. Διαχειρίζεται το Εθνικό Μοντέλο Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αρίστευσης όπως δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) και προωθεί κίνητρα, δράσεις και ενέργειες για την ανάδειξη του θεσμού αυτού.

 

ι)α)ι)α. Υποστηρίζει το Εθνικό Μοντέλο Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αρίστευσης και το προωθεί μέσω διαδικασιών συνεχούς επιμόρφωσης και με τη συνεργασία φορέων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Συμμετέχει ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη του και στην ανάδειξη του σε εθνικό ή και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

ι)β)ι)β. Καθορίζει την πολιτική και στρατηγική για την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή διαδικασιών και εργαλείων για την υιοθέτηση συστημάτων Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας καθώς και την προώθηση του Εθνικού Μοντέλου στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Συμβάλλει στην υιοθέτηση συνείδησης ποιότητας στα στελέχη της βιομηχανίας, αλλά και στην παραγωγική διαδικασία και συνεργάζεται, για τον σκοπό αυτό, με βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενώσεις, κλαδικά επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις.

 

ι)γ)ι)γ. Συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών, στην ανάδειξη επιλογών και στην παροχή κινήτρων και ενισχύσεων για υιοθέτηση συστημάτων Ολικής Ποιότητας - Επιχειρηματικής Αριστείας, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων ή των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

 

ι)δ)ι)δ. Καταγράφει, μελετά και αξιολογεί πολιτικές και δείκτες που αφορούν στην Ολική Ποιότητα - Επιχειρηματική Αριστεία για την εκπόνηση συγκρίσιμων στοιχείων αναφοράς, δεικτών και βαρομέτρων Ποιότητας και προβαίνει στη συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση αντίστοιχων πληροφοριών.

 

ι)στ)ι)στ. Παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο, την εφαρμογή του μοντέλου του EFQM ή άλλων σύγχρονων Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και συντονίζει εθνικά τη λειτουργία τους.

 

ι)ζ)ι)ζ. Υποστηρίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Καινοτομίας στις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γενικότερα, για τη βέλτιστη διοικητική λειτουργία των υπηρεσιακών δομών της Δημόσιας Διοίκησης και για την αποτελεσματική και αποδοτικότερη παραγωγή του επιτελούμενου έργου.

 

ι)η)ι)η. Προωθεί και υποστηρίζει σε εθνικό επίπεδο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) και προτείνει κίνητρα για την υιοθέτηση των κατάλληλων διαδικασιών που συμβάλλουν στην υλοποίηση της.

 

ι)θ)ι)θ. Μεριμνά για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο στα θέματα νομικής μετρολογίας και για το λόγο αυτό συμμετέχει στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και τις επιτροπές που επεξεργάζονται θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

κ)κ. Μεριμνά για την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας, ως μέλους σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς ή εθνικούς οργανισμούς, που σχετίζονται με τη μετρολογία.

 

κ)α)κ)α. Ρυθμίζει θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τα προσυσκευασμένα προϊόντα, τον μετρολογικό έλεγχο και τα ανεκτά όρια σφάλματος του καθαρού περιεχομένου αυτών.

 

κ)β)κ)β. Ρυθμίζει θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τις μονάδες μέτρησης, τις τεχνικές προδιαγραφές των σταθμικών οργάνων και των μετρητικών διατάξεων και καθορίζει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, τα νόμιμα ανεκτά όρια σφάλματος με βάση την εγνωσμένη αβεβαιότητα των μετρητικών οργάνων.

 

κ)γ)κ)γ. Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή των κανόνων νομικής μετρολογίας στα διάφορα μετρολογικά όργανα και μετρητικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται στην αγορά και στις εμπορικές συναλλαγές με τη διενέργεια κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών. Για το λόγο αυτό έχει πρόσβαση σε χώρους παραγωγής, αποθήκευσης ή χρήσης αυτών (αντλίες υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων, κ.λ.π.).

 

κ)δ)κ)δ. Καταρτίζει και εκδίδει, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Τεχνικές Οδηγίες Ελέγχου μετρητικών οργάνων και διατάξεων για χρήση από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και κατευθυντήριες οδηγίες για τεχνική υποστήριξη κατασκευαστών και εισαγωγέων στα προϊόντα μετρητικού εξοπλισμού.

 

κ)ε)κ)ε. Μεριμνά για την εξειδικευμένη εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την Πιστοποίηση Επιθεωρητών - Ελεγκτών νομικής μετρολογίας, καθώς και των στελεχών των συναρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας στα διάφορα θεματικά πεδία μετρολογικών ελέγχων.

 

β) Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας, Εποπτείας Τεχνικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Ελεγκτικών Μηχανισμών.

 

α)α. Εποπτεύει τις δραστηριότητες των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, στους τομείς της Τυποποίησης, της Διαπίστευσης και της Μετρολογίας (ΕΣΥΠ-Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας), καθώς και στους τομείς των Εργαστηριακών Δοκιμών και της αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ - Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, Πιστοποιήσεων και Παροχής υπηρεσιών Ποιότητας).

 

β)β. Εκπροσωπεί την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στα συλλογικά όργανα διοίκησης των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, στα αρμόδια Συμβούλια, Επιτροπές και Ομάδες που λειτουργούν στα πλαίσια των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, με σκοπό την ορθή εφαρμογή των εθνικών πολιτικών που αποφασίζονται στους τομείς αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την προώθηση και την παρακολούθηση των κριτηρίων και κανόνων της ποιότητας.

 

γ)γ. Αξιολογεί τη συνδρομή των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας στη συνολική πολιτική Ποιότητας, εξετάζει την επίπτωση της ποιότητας στη μεταποιητική δραστηριότητα βάσει των πολιτικών που υιοθετήθηκαν και εισηγείται μέτρα βελτίωσης. Λαμβάνει μέτρα και συντονίζει δράσεις για βελτίωση των χορηγουμένων υπηρεσιών ποιότητας στη βιομηχανία, την επιχείρηση και ιδιαίτερα τη Μικρομεσαία Επιχείρηση, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές.

 

δ)δ. Προωθεί προγράμματα, πρωτοβουλίες και μέτρα οικονομικής στήριξης των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, αναβάθμισης των χορηγουμένων υπηρεσιών και βελτίωσης της λειτουργίας τους.

 

ε)ε. Προωθεί σε εθνικό επίπεδο την Αναγνώριση ή και την Κοινοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών Φορέων Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης και Εργαστηρίων Δοκιμών, Αναλύσεων και Διακρίβωσης για τη νόμιμη και απρόσκοπτη δραστηριοποίησή τους στα πεδία της βιομηχανικής τεχνικής νομοθεσίας.

 

στ)στ. Συνεργάζεται με τις ενώσεις κλαδικών και επαγγελματικών φορέων, όπως και με τις Ενώσεις των Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (Hellas Cert) και των Ελληνικών Εργαστηρίων (Hellas Lab) για την προώθηση και εφαρμογή αρχών και κανόνων ποιότητας στη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και έμμεσα της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας.

 

ζ)ζ. Προωθεί, σε συνεργασία με τις Εθνικές Υποδομές Ποιότητας, δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, σχετικά με τη σημασία και τον αναπτυξιακό ρόλο της Ποιότητας στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων καθώς και για τη συμβολή της ποιότητας στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

η)η. Αξιολογεί και παρακολουθεί την υλοποίηση, σε συνεργασία όπου αυτό απαιτείται με τις Εθνικές Υποδομές Ποιότητας, έργων που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά προγράμματα για την προώθηση ή υποστήριξη της ποιότητας.

 

θ)θ. Υποστηρίζει, συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης σχετικά με τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Κανονισμούς στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/34/ΕΚ για την άρση των τεχνικών εμποδίων στην ευρωπαϊκή αγορά. Παρακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνικής νομοθεσίας των άλλων κρατών μελών και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της χώρας.

 

ι)ι. Τηρεί Μητρώο Διαπιστευμένων Φορέων και Εργαστηρίων που αναγνωρίζονται στα πλαίσια της εθνικής τεχνικής νομοθεσίας ή κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των διατάξεων των ευρωπαϊκών οδηγιών.

 

ι)α)ι)α. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τις άλλες συναρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας, το Εθνικό Πρόγραμμα Εποπτείας Αγοράς για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας.

 

ι)β)ι)β. Παρακολουθεί σε συνεχή και τακτική βάση την υλοποίησή του και ενημερώνει τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα και τις αντίστοιχες εθνικές αρχές των άλλων κρατών μελών για την πορεία εφαρμογής του.

 

ι)γ)ι)γ. Επιμελείται την ορθή εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Εποπτείας της Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις συναρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου και τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της χώρας και προωθεί τις αναγκαίες διμερείς συνεργασίες για την υλοποίησή του.

 

ι)δ)ι)δ. Καταρτίζει τις ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού από την πορεία των Προγραμμάτων Εποπτείας της Αγοράς και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Enterprise and Industry - DG SANCO) και παρέχει σχετική πληροφορία για τη δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων του Πίνακα Επιδόσεων Ενιαίας Αγοράς σε θέματα Καταναλωτή (The Consumer Markets Scoreboard).

 

ι)ε)ι)ε. Ελέγχει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας τη συμμόρφωση των διατιθέμενων στην αγορά βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

ι)στ)ι)στ. Συμμετέχει σε εθνικό επίπεδο στις επιτροπές και ομάδες εργασίας που προωθούν διατάξεις ή ενσωματώνουν εναρμονισμένη κοινοτική νομοθεσία για βιομηχανικά προϊόντα και εκπροσωπεί τη χώρα στην ευρωπαϊκή διοικητική συνεργασία (ADCO - administrative cooperation).

 

ι)ζ)ι)ζ. Καταρτίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας Ενημερωτικά Έντυπα και Εγχειρίδια Εφαρμογής κλαδικού χαρακτήρα για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της τεχνικής νομοθεσίας καθώς και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την ενημέρωση των Πιστοποιημένων Επιθεωρητών Ελεγκτών που δραστηριοποιούνται στο σύστημα Εποπτείας της Αγοράς.

 

ι)η)ι)η. Εκδίδει πρακτικούς οδηγούς, κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο των διαδικασιών συν-ρύθμισης, σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, φορείς της αγοράς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την προώθηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που επικαλούνται οφέλη σχετικά με την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση πόρων ή και ιδιαίτερα, για καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες σε σύγκριση με συμβατικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)θ)ι)θ. Εποπτεύει την εφαρμογή της Οδηγίας για την επισήμανση των υποδημάτων, του Κανονισμού για τις ονομασίες νομοθεσίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και της εθνικής νομοθεσίας για τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα και τα δερμάτινα είδη, σε ό,τι αφορά βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

κ)κ. Εκπονεί προγράμματα, προτείνει δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την πληροφόρηση των οικονομικών παραγόντων και των εμπλεκομένων φορέων ελέγχου και επιθεώρησης στα θέματα εφαρμογής της τεχνικής νομοθεσίας και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των κανόνων Εποπτείας της Αγοράς, σε ό,τι αφορά βιομηχανικά προϊόντα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

κ)α)κ)α. Παρέχει επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη στο Συντονιστικό Συμβούλιο Εποπτείας Αγοράς που λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για τον συντονισμό όλων των συναρμόδιων εθνικών αρχών ελέγχου της χώρας (άρθρο 26 του νόμου [Ν] 4072/2012).

 

κ)β)κ)β. Τηρεί και υποστηρίζει, ενημερώνει σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς και μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμιση και επικαιροποίηση των στοιχείων του.

 

κ)γ)κ)γ. Τηρεί τα στοιχεία των ελεγκτικών μηχανισμών, εκπονεί απολογιστικές εκθέσεις προόδου και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός του έτους και σε ετήσια βάση.

 

κ)δ)κ)δ. Τηρεί και επικαιροποιεί το Μητρώο Επιθεωρητών - Ελεγκτών, που συμμετέχουν στο Σύστημα Εποπτείας της Αγοράς και πραγματοποιούν το έργο των ελέγχων για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας.

 

κ)ε)κ)ε. Μεριμνά για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την αξιολόγηση, την πιστοποίηση και την ένταξή στο Μητρώο Επιθεωρητών - Ελεγκτών, των υπαλλήλων και των λοιπών στελεχών που συμμετέχουν στο σύστημα εποπτείας της αγοράς.

 

κ)στ)κ)στ. Τηρεί και αναπτύσσει βάσεις δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, σχετικά με τη νομοθεσία, τα προϊόντα, τους παραγωγούς/κατασκευαστές, τους εισαγωγείς, τους διανομείς, τα σημεία ελέγχου, τα σχετικά πρότυπα και προδιαγραφές, καθώς και τους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, Ελέγχου και Εργαστηριακών Δοκιμών, οι οποίοι εμπλέκονται στις διαδικασίες διαπίστωσης της συμμόρφωσης.

 

κ)ζ)κ)ζ. Εκπονεί προγράμματα, δράσεις και πρωτοβουλίες για ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών στο σύστημα εποπτείας της αγοράς, ενώ οργανώνει κατάλληλα workshops για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την εφαρμογή ορθών πρακτικών στην αποτελεσματική εφαρμογή του ελέγχου αγοράς.

 

γ) Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων.

 

α)α. Συμμετέχει και παρακολουθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως αρμόδια εθνική αρχή, τις πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες στον τομέα της Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων και εποπτεύει σε εθνικό επίπεδο την εφαρμογή του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου όπως αυτό εκάστοτε διαμορφώνεται και ισχύει.

 

β)β. Μεριμνά για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και εισηγείται την έκδοση εφαρμοστικών πράξεων στον τομέα της επισήμανσης και της γενικής ασφάλειας προϊόντων, ιδιαίτερα των μη υπαγομένων σε ειδικότερες τομεακές νομοθεσίες της ευρωπαϊκής τεχνικής εναρμόνισης. Εισηγείται τους όρους διάθεσης στην αγορά των προϊόντων των μη υπαγομένων σε εναρμονισμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά ποιότητας αυτών και δημοσιοποιεί τις προϋποθέσεις διάθεσης των προϊόντων αυτών για την κατάλληλη πληροφόρηση και ενημέρωση του πολίτη.

 

γ)γ. Εκπονεί τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας χρηστών καταναλωτών καθώς και τους όρους διάθεσης στην αγορά όλων των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο της εναρμονισμένης ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο πεδίο της γενικής ασφάλειας των προϊόντων.

 

δ)δ. Εκπονεί, συντονίζει και παρακολουθεί το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις της χώρας στον τομέα της γενικής ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων.

 

ε)ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση απολογισμού από την εφαρμογή των προγραμμάτων εποπτείας αγοράς και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANCO) για την έκδοση των στατιστικών στοιχείων του Πίνακα Επιδόσεων της Ενιαίας Αγοράς σε θέματα Καταναλωτή (The Consumer Markets Scoreboard).

 

στ)στ. Ελέγχει κατόπιν καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία αρμοδιότητάς του, των διατιθέμενων στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων.

 

ζ)ζ. Συμμετέχει σε διμερή και κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή του εναρμονισμένου θεσμικού πλαισίου (όπως τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα του Οργανισμού PROSAFE, οι ομάδες εργασίας για το σύστημα RAPEX κ.λ.π.) Συμμετέχει επίσης σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα για τον τομέα της γενικής Ασφάλειας Προϊόντων (όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ασφάλεια των Προϊόντων, τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και τις Επιτροπής κ.λ.π.), προκειμένου να εκφράζει τις εθνικές θέσεις και να συνδιαμορφώνει το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

η)η. Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη Ασφαλή Προϊόντα (σύστημα RAPEX) και συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για παρακολούθηση των ανακλήσεων και λοιπών διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται.

 

θ)θ. Δημοσιοποιεί Δελτία Τύπου με τις εβδομαδιαίες αναφορές του συστήματος RAPEX μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα, για ενημέρωση των καταναλωτών, των ελεγκτικών αρχών και των οικονομικών φορέων.

 

ι)ι. Εκπονεί και εκδίδει Ενημερωτικά Φυλλάδια και Δελτίων Τύπου, προς ενημέρωση των πολιτών, των καταναλωτών και των εμπλεκόμενων οικονομικών φορέων σχετικά με θέματα ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών.

 

ι)α)ι)α. Αξιολογεί και συνεργάζεται με επιτροπές εμπειρογνωμόνων για την εκτίμηση κινδύνων καταναλωτικών προϊόντων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύστημα RAPEX.

 

ι)β)ι)β. Λαμβάνει τα προσήκοντα περιοριστικά μέτρα για την προστασία του κοινού, από την κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων στην ελληνική αγορά (δεσμεύσεις, αποσύρσεις, ανακλήσεις κ.λ.π.) και επιβάλλει τις κατά νόμο κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς του.

 

ι)γ)ι)γ. Συνεργάζεται με το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις Τελωνειακές Αρχές για τους ελέγχους προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος στα σημεία εισόδου.

 

ι)δ)ι)δ. Εκδίδει πρακτικούς οδηγούς, κατευθυντήριες γραμμές ή/και κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο των διαδικασιών συν-ρύθμισης, σε συνεργασία με συναρμόδιες αρχές, φορείς της αγοράς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και την προώθηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που επικαλούνται οφέλη σχετικά με την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση πόρων ή και, ιδιαίτερα, για καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες σε σύγκριση με συμβατικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια προϊόντων.

 

ι)ε)ι)ε. Εποπτεύει την εφαρμογή της Οδηγίας για την επισήμανση των υποδημάτων, του Κανονισμού για τις ονομασίες νομοθεσίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και της εθνικής νομοθεσίας για τα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα και τα δερμάτινα είδη, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια προϊόντων.

 

ι)στ)ι)στ. Παρακολουθεί και συντονίζει σε εθνικό επίπεδο την εφαρμογή και τη λειτουργία των διατάξεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 764/2008/ΕΚ και 765/2008/ ΕΚ, σχετικά με τους κανόνες εποπτείας της αγοράς στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων.

 

ι)ζ)ι)ζ. Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για τη λειτουργία και την παρακολούθηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο του Κανονισμού 764/2008/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση και την επίκληση ρήτρας διασφάλισης σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά.

 

ι)η)ι)η. Εκπονεί προγράμματα, προτείνει δράσεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την πληροφόρηση των οικονομικών παραγόντων και των εμπλεκομένων φορέων ελέγχου και επιθεώρησης στα θέματα εφαρμογής της τεχνικής νομοθεσίας και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των κανόνων Εποπτείας της Αγοράς, σε ό,τι αφορά τη γενική ασφάλεια προϊόντων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.