Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι:

 

α. Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για την εγκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και λειτουργία μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 

β. Η παρακολούθηση της μεταρρύθμισης απλούστευσης αδειοδότησης των επιχειρήσεων και της μεταρρύθμισης σχετικά με την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και της αποτελεσματικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο.

 

γ. Η συνεχής βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας, κατά τρόπο που να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, να μη δημιουργεί επιπρόσθετο κόστος και διοικητικό βάρος και να προωθεί τις καλές πρακτικές.

 

δ. Η κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ε. Ο σχεδιασμός και η εποπτεία πολιτικών για την βιομηχανική χωροθεσία οργανωμένων υποδοχέων επιχειρηματικότητας, βιομηχανικών, επιχειρηματικών πάρκων.

 

στ. Η εφαρμογή πολιτικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης.

 

ζ. Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα, η ανάδειξη επενδυτικών πρωτοβουλιών περιβαλλοντικής μέριμνας και η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 174 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών.

 

β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιομηχανικής Ασφάλειας, Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Χωροθεσίας.

 

γ) Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων.

 

δ) Τμήμα Απλοποίησης Αδειοδότησης και Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 174 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:

 

α) Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών.

 

α)α. Χορηγεί ως Αδειοδοτούσα Αρχή άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών φαρμάκων και παραγωγής ιατρικών αερίων, ελέγχει και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων και εξετάζει αιτήματα για την κατά παρέκκλιση έκδοση αδειών των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

β)β. Συμμετέχει στη διαδικασία πιστοποίησης της Υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των κατά τόπον αρμοδίων για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητηρίων και Ενώσεων αυτών, εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας για την πιστοποίησή τους και παρακολουθεί το έργο τους.

 

γ)γ. Παρέχει υποστήριξη στην Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 31 του νόμου 3982/2011, όπως ισχύει.

 

δ)δ. Μεριμνά για την εφαρμογή, την παρακολούθηση της λειτουργίας και την περαιτέρω ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με όλες τις συναρμόδιες Αρχές για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του νόμου 3982/2011 και προβαίνει στην αξιολόγηση των στοιχείων που καταχωρούνται στο σύστημα.

 

ε)ε. Ενημερώνει για την πορεία των επενδύσεων σε κάθε νομό και περιφέρεια, τις επιχειρηματικές τάσεις που διαμορφώνονται και τα προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται στους κλάδους της μεταποίησης.

 

στ)στ. Επεξεργάζεται τη μορφή των εντύπων που χρησιμοποιούνται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές σχετικά με την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

 

ζ)ζ. Παρακολουθεί τη διαδικασία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων από τις Αδειοδοτούσες Αρχές και ενημερώνεται για τα προβλήματα που αναφύονται από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, είτε με υπηρεσιακή αλληλογραφία, είτε με επιτόπιες επισκέψεις, που περιλαμβάνουν μελέτη φακέλων αδειών και λήψη αντιγράφων, προκειμένου να αξιολογηθεί η διαδικασία αδειοδότησης.

 

η)η. Μεριμνά για την εκπαίδευση των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αδειοδοτούσες Αρχές, τόσο μέσω του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όσο και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και διαδικασία.

 

β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιομηχανικής Ασφάλειας, Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Χωροθεσίας.

 

α)α. Παρακολουθεί και λαμβάνει μέτρα σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Οδηγίας SEVEZO. Αξιολογεί τις μελέτες ασφαλείας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης και διενεργεί σχετικούς ελέγχους αναφορικά με την αξιολόγηση και εφαρμογή τους σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζουν οι βιομηχανίες.

 

β)β. Αξιολογεί τις προτάσεις ή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους φορείς και προωθεί προγράμματα για επενδύσεις και δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (BAME), την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και πληροφόρηση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 

γ)γ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με τους συναρμόδιους φορείς για την ανάγκη τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών στην παραγωγική διαδικασία που θα κατοχυρώνουν τις βέλτιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος κατά τα κοινοτικά πρότυπα, και γενικότερα θα προάγουν την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 

δ)δ. Συμμετέχει σε διυπουργικά όργανα για την εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης συνεργαζόμενο με άλλους συναρμόδιους φορείς και Υπουργεία, όπως και σε Επιτροπές για μελέτες χωροταξικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τις βιομηχανικές και άλλες υποδομές.

 

ε)ε. Συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, για την έκδοση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που αφορούν την προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία των βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

 

στ)στ. Λαμβάνει μέτρα και προωθεί ενέργειες σχετικά με την οικολογική πιστοποίηση των βιομηχανικών προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών και την απονομή οικολογικού σήματος προϊόντων, καθώς και δράσεις για την απονομή οικολογικών βραβείων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις για προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες.

 

ζ)ζ. Σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες σχεδιάζει και προωθεί μέτρα για την διαχείριση των επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων που προέρχονται από την βιομηχανία για την ανάπτυξη καθαρών τεχνολογιών επεξεργασίας των αποβλήτων για την επιλογή καταλλήλων τεχνικών, για την διάθεση των επικίνδυνων ουσιών και για την αξιοποίηση των αποβλήτων με επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών ή την παραγωγή ενέργειας.

 

η)η. Σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει δράσεις για τη δημιουργία Περιβαλλοντικών Δικτύων, την ενίσχυση της συνεργασίας επιχειρήσεων με σκοπό τη διαχείριση ή και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλων ειδικών απορριμμάτων υλικών, την ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών και την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων, την πιστοποίηση προϊόντων με το οικολογικό σήμα (ECO label), την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.λ.π.

 

θ)θ. Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), την εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας τους και παρακολουθεί την πορεία των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας που έχουν ενταχθεί στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ενισχύσεων.

 

ι)ι. Εισηγείται για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων σε περιοχές προτεραιότητας της χώρας από ιδιωτικούς ή μικτούς φορείς με βάση την κείμενη νομοθεσία, και για την επέκταση ή αναβάθμιση υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων.

 

ι)α)ι)α. Μεριμνά για τη λήψη και προώθηση κάθε απαραίτητου μέτρου προς εξασφάλιση σύγχρονων υποδομών υψηλής στάθμης (βασικές υποδομές, επικοινωνίες, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, κ.λ.π.) στους ανωτέρω Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, ενώ προωθεί έργα προστασίας του περιβάλλοντος σε αυτούς.

 

ι)β)ι)β. Εισηγείται σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και φορείς για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, αναφορικά με την κάθε μορφής χωροθέτηση μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη χρήση εκτάσεων γης για τις εν λόγω δραστηριότητες.

 

ι)γ)ι)γ. Καταγράφει τις υπάρχουσες ανάγκες, καθορίζει τις προτεραιότητες και τη διαδικασία προώθησης κάθε απαραίτητου θεσμικού, διοικητικού ή άλλου μέτρου (συμπεριλαμβανομένων των απαλλοτριώσεων) για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων, και λοιπών Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου για τις προηγούμενες δραστηριότητες.

 

ι)δ)ι)δ. Εφαρμόζει πολιτικές και προωθεί την κατάλληλη νομοθεσία για την ανάπτυξη και επέκταση Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και λαμβάνει μέτρα για την αναβάθμιση και βέλτιστη αξιοποίηση τους.

 

ι)ε)ι)ε. Συμμετέχει στη διαδικασία κατάρτισης του Χωροταξικού Σχεδιασμού και σχεδιάζει και εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανίας, τη βελτίωση των υποδομών σε περιοχές με μεγάλες βιομηχανικές και επιχειρηματικές συγκεντρώσεις και τη δημιουργία ειδικών βιομηχανικών και επιχειρηματικών κλαδικών ζωνών.

 

ι)στ)ι)στ. Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία για τις απαλλοτριώσεις ιδιωτικών εγκαταστάσεων με σκοπό την ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών γενικά, ενώ έχει και την ευθύνη της, όπως και για την παραχώρηση κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων με σκοπό την ίδρυση, επέκταση ή μεταφορά βιομηχανιών γενικά, σε συνεργασία σε κάθε περίπτωση με τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

ι)ζ)ι)ζ. Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση δημοσίων κτημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών ή για απόληψη πρώτης ύλης από τις βιομηχανίες, καθώς και για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού ή παραλίας από το ίδιο Υπουργείο και για το σκοπό αυτό.

 

ι)η)ι)η. Παρέχει γνώμη για τη σύσταση Ελεύθερης Ζώνης και Ελεύθερης Αποθήκης σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου [Ν] 2960/2001 Τελωνειακός Κώδικας όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

 

ι)θ)ι)θ. Συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες, τις περιφερειακές υπηρεσίες και Φορείς για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου.

 

κ)κ. Δημιουργεί και διατηρεί σχετικές ηλεκτρονικές βάσεις με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και σχετικά με τις απαλλοτριώσεις για βιομηχανικούς σκοπούς και εν γένει όλα τα αρχεία που οφείλουν να τηρούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

 

γ) Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων.

 

α)α. Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, μεριμνά για την κωδικοποίηση της ανωτέρω νομοθεσίας εισηγείται τροποποιήσεις αυτής και τρόπους βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μεριμνά για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β)β. Συντονίζει επιτελικά τις Αδειοδοτούσες Αρχές, μεριμνά για την έκδοση εγκυκλίων ή οδηγιών επί της εφαρμογής της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και απαντά σε ερωτήματα των Αδειοδοτουσών Αρχών με σκοπό την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας με ενιαίο τρόπο.

 

γ)γ. Συνεργάζεται με τα Επιμελητήρια και τους παραγωγικούς φορείς για τον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία αναφύονται από την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και για την επεξεργασία προτάσεων οι οποίες βελτιώνουν το σύστημα αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του νόμου 3982/2011, όπως ισχύει.

 

δ)δ. Συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την έκδοση νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που αφορούν την προστασία των πολιτών του περιβάλλοντος και των εργαζομένων από την εν γένει λειτουργία μεταποιητικών και συναφών μονάδων. Διατυπώνει γνώμη για τα νομοθετήματα που συντάσσονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή των συναρμόδιων Υπουργείων και αφορούν σε θέματα βιομηχανικής νομοθεσίας, στο σύνολό της, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητά τους με τη νομοθεσία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

 

ε)ε. Παρέχει διοικητική και κάθε άλλη υποστήριξη στο έργο της Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του νόμου 3982/2011.

 

στ)στ. Συνεργάζεται και υποστηρίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιλεγμένων κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) ως κέντρα υποδοχής της αίτησης και ενημέρωσης.

 

ζ)ζ. Τηρεί, ενημερώνει και ελέγχει το Μητρώο Επιθεωρητών του άρθρου 27 του νόμου 3982/2011, όπως ισχύει, καθώς επίσης συντονίζει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την λειτουργία του.

 

η)η. Μεριμνά και επιμελείται για όλες τις ενέργειες, πράξεις και δράσεις που σχετίζονται με την σύσταση, συγκρότηση και ενημέρωση σχετικών μητρώων, σώματος επιθεωρητών και ελεγκτικών μηχανισμών και εισηγείται για μέτρα και κανονιστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται σχετικά με την εφαρμογή τους.

 

δ) Τμήμα Απλοποίησης Αδειοδότησης και Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

 

α)α. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για τη διασφάλιση της συνοχής της μεταρρύθμισης σχετικά με την απλοποίηση της αδειοδότησης και την ενίσχυση της εποπτείας των οικονομικών φορέων μέσω:

 

α) της συνδρομής του στην έγκριση και εφαρμογή νέων νομοθετικών κειμένων με τα οποία εισάγονται διαδικασίες, απαιτήσεις, εργαλεία κ.λ.π. για την αδειοδότηση και την εποπτεία,

β) της ευθυγράμμισης μεταξύ των πρακτικών που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές και της νομοθεσίας και

γ) της αντιμετώπισης μη εναρμονισμένων ερμηνειών μεταξύ των διαφόρων ρυθμιστικών φορέων, προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και ερμηνεία της νομοθεσίας και να μην δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου.

 

β)β. Καθορίζει σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία τη στρατηγική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων σε σχέση με θέματα απλούστευσης της αδειοδότησης και εποπτείας των οικονομικών φορέων.

 

γ)γ. Παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνέχεια του μεταρρυθμιστικού έργου και να επιτυγχάνεται η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

δ)δ. Μεριμνά για συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και εποπτείας, προκειμένου να εμπεδώνονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να αυξάνεται η συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

 

ε)ε. Συνδιαλέγεται με φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων - κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανταλλαγή απόψεων προς όφελος της διαμόρφωσης πολιτικών βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

στ)στ. Παρέχει μεθοδολογική καθοδήγηση για τη μεταρρύθμιση της εποπτείας των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μεθόδων εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνου και προώθησης της συμμόρφωσης, της ανάπτυξης ειδικών εργαλείων (π.χ. φύλλων ελέγχου), του συντονισμού μεταξύ των εποπτευουσών αρχών και της ανταλλαγής εμπειριών.

 

ζ)ζ. Μεριμνά για την ενιαία εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με το έργο και τις δραστηριότητες των εποπτευουσών αρχών. Υποστηρίζει τη προώθηση και διάδοση των καλών πρακτικών άσκησης εποπτείας μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, της σύνταξης σχετικών εγκυκλίων, κ.α. τόσο προς τις αρμόδιες αρχές όσο και προς τους οικονομικούς φορείς.

 

η)η. Είναι ο διαχειριστής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) του άρθρου 14 του νόμου 4442/2016 για την υποστήριξη του τιθέμενου με τον ως άνω νόμο θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση και την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων ρυθμιστικών αρχών και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

 

θ)θ. Λειτουργεί ως αποθετήριο τεχνογνωσίας και εμπειρίας όσον αφορά την αδειοδότηση και την εποπτεία οικονομικών δραστηριοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 174 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.