Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ελέγχων και Παρατηρητηρίων είναι:

 

α) ο έλεγχος της τήρησης των κανόνων Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. προϊόντων και εμπορευμάτων και σε χώρους παροχής υπηρεσιών καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών με τις διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή.

 

β) η συλλογή τιμών προϊόντων και υπηρεσιών και η καταγραφή και τήρηση αυτών στο σύστημα του Παρατηρητηρίου Τιμών και σε άλλα συστήματα, καθώς και η πληροφόρηση, μέσω των συστημάτων για τα επίπεδα και την εξέλιξη των τιμών.

 

2. Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών.

 

β) Το Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.

 

γ) Το Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών.

 

δ) Το Τμήμα Χημικών Αναλύσεων.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Τροφίμων και Ποτών.

 

α)α. Η οργάνωση ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς σε καθημερινή βάση στην περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

 

β)β. Η οργάνωση και συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την επικράτεια σε συνεργασία με Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 

γ)γ. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

δ)δ. Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς ελέγχους και δικαστικά θέματα αρμοδιότητας του.

 

ε)ε. Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από συναρμόδιες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και φορείς αγοράς.

 

στ)στ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά - ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας για θέματα Εποπτείας Αγοράς.

 

ζ)ζ. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.

 

η)η. Ο έλεγχος ελληνικού σήματος.

 

θ)θ. Η τήρηση και ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης.

 

β) Τμήμα Συντονισμού Ελέγχων Βιομηχανικών Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών.

 

α)α. Η οργάνωση ελέγχων για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς σε καθημερινή βάση στην περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

 

β)β. Η οργάνωση και συμμετοχή σε ειδικά κλιμάκια ελέγχων σε όλη την επικράτεια σε συνεργασία με Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου και άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 

γ)γ. Η συνεργασία με τις συναρμόδιες περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

δ)δ. Απαντήσεις σε κοινοβουλευτικούς ελέγχους και δικαστικά θέματα αρμοδιότητας του.

 

ε)ε. Η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων από συναρμόδιες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες και φορείς αγοράς στ)στ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά - ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας για θέματα Εποπτείας Αγοράς.

 

ζ)ζ. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.

 

η)η. Ο έλεγχος ελληνικού σήματος.

 

θ)θ. Η τήρηση και ενημέρωση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου της Διεύθυνσης.

 

γ) Τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών.

 

α)α. Οι τιμοληψίες σε επίπεδο λιανικής για τρόφιμα και ποτά, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής, βιομηχανικά προϊόντα, καύσιμα και υπηρεσίες.

 

β)β. Οι τιμοληψίες για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο παραγωγού, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο χονδρικής και νωπά αλιεύματα σε ιχθυόσκαλες.

 

γ)γ. Η επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλιξη τιμών και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

 

δ)δ. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά - ενωσιακά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς και ομάδες εργασίας.

 

ε)ε. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τραπεζικών συναλλαγών.

 

στ)στ. Η Υποστήριξη των σχετικών ηλεκτρονικών Παρατηρητηρίων.

 

δ) Τμήμα Χημικών Αναλύσεων.

 

α)α. Η διενέργεια χημικών και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για τη διαμόρφωση των παραμέτρων ποιότητας και νοθείας του ελληνικού ελαιολάδου.

 

β)β. Η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων παραγωγικών τάξεων για την προστασία του ελληνικού ελαιολάδου που συνιστά εθνικό προϊόν και είναι βασικό είδος για τη διατροφή του Έλληνα καταναλωτή.

 

γ)γ. Η ενημέρωση του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τη χάραξη και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των τροφίμων, σχετικά με τις μελέτες που διενεργεί για το ελληνικό ελαιόλαδο και η συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων του τμήματος σε όργανα διεθνών οργανισμών.

 

δ)δ. Η διενέργεια οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου κατόπιν αιτημάτων των υπεύθυνων φορέων ελέγχου της αγοράς και η γνωμοδότηση για την κατάταξη του ελαιολάδου σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 2568/1991.

 

ε)ε. Ο εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων ελαιολάδου κρατικών προμηθειών, εφόσον προβλέπεται από τους όρους των διακηρύξεων και των συμβάσεων.

 

στ)στ. Η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης φυσικοχημικών αναλύσεων και οργανοληπτικών αναλύσεων ελαιολάδου, χορήγησης πιστοποιητικών ποιότητας και οργανοληπτικής εξέτασης, προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες, κατόπιν είσπραξης τελών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 300/2640/1552/2002 (ΦΕΚ 161/Β/2002), (άρθρο 33 παράγραφος 1 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005)).

 

ζ)ζ. Η συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τις φυσικές και χημικές σταθερές, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεθόδους ελέγχου ελαιολάδου.

 

η)η. Η συμμετοχή στην υποεπιτροπή χημικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την γνωμοδότηση των κριτηρίων που καθορίζουν τα όρια εμπορίας και διακίνησης ελαιολάδου.

 

θ)θ. Η συμμετοχή σε όργανα διεθνών οργανισμών για θέματα που αφορούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.

 

ι)ι. Η διοργάνωση διεργαστηριακών δοκιμών στην Ελλάδα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αναγνωρισμένων ομάδων δοκιμαστών παρθένου ελαιολάδου.

 

ι)α)ι)α. Η συμμετοχή σε εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας με εργαστήρια άλλων χωρών, που πραγματοποιούνται για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μεθόδων ανάλυσης και των εργαστηρίων.

 

ι)β)ι)β. Η διεξαγωγή και εκπόνηση ετήσιας μελέτης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του παρθένου ελαιολάδου από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας.

 

ι)γ)ι)γ. Η παρακολούθηση και μελέτη των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιομηχανική παραγωγή ελαίων και σπορελαίων.

 

ι)δ)ι)δ. Η συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα προς αναζήτηση νέων μεθόδων αναλύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας και την καταπολέμηση της νοθείας του ελαιολάδου.

 

ι)ε)ι)ε. Η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς σε εργαστηριακές έρευνες.

 

ι)στ)ι)στ. Η οργάνωση και πραγματοποίηση σεμιναρίων για την οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου ελαιολάδου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.