Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι την Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου είναι:

 

α. Η ρύθμιση κανόνων λειτουργίας εμπορίου.

 

β. Η εκπόνηση και βελτίωση κανόνων διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών.

 

γ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο και πλανόδιο) και η υποστήριξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών μητρώων του υπαίθριου εμπορίου.

 

2. Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου, αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

 

α) Το Τμήμα Εμπορίου Προϊόντων.

 

β) Το Τμήμα Εμπορίου Υπηρεσιών.

 

γ) Το Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Εμπορίου Προϊόντων.

 

1. Χονδρικό Εμπόριο

 

2. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Δίκτυα Διανομής (logistics):

 

α)α. Η παρακολούθηση των προτύπων για την ακεραιότητα και το σεβασμό των εμπλεκόμενων μερών στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα δίκτυα διανομής.

 

β)β. Η μέριμνα για την ακεραιότητα της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων διανομής, την ηθική, τον επαγγελματισμό και την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας και της έγκαιρης παροχής υπηρεσίας σχετικά με όλες τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δικτύων διανομής.

 

γ)γ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις νόμιμες και ηθικές επιχειρησιακές πρακτικές.

 

δ)δ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, τα δίκτυα διανομής και την αποθήκευση.

 

ε)ε. Ο συντονισμός και η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε κοινοτικούς ή διεθνείς οργανισμούς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, δικτύων διανομής και μεθόδων αποθήκευσης.

 

στ)στ. Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές που χειρίζονται θέματα σχετικά με την εφοδιαστική αλυσίδα, τα δίκτυα διανομής και την αποθήκευση.

 

ζ)ζ. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας, η ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων.

 

3. Χονδρεμπορικές αγορές - Δημοπρατήρια.

 

4. Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων α)α. Η ανάπτυξη του θεσμού του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και η αξιοποίησή του για την ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας.

 

β)β. Η άσκηση πολιτικών βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος.

 

5. Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. για προϊόντα:

 

α)α. Η επεξεργασία και σύνταξη κανόνων λειτουργίας και κυρωτικού πλαισίου για τα προϊόντα καθόλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας αυτών.

 

β)β. Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κοινοτικό δίκαιο.

 

γ)γ. Η επικοινωνία με συναρμόδιες υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, για θέματα Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ..

 

δ)δ. Η παροχή πληροφοριακού υλικού στη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή για την ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με τα ως άνω θέματα.

 

ε)ε. Η παροχή απαντήσεων σε σχετικά ερωτήματα καταναλωτών, περιφερειακών και συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων αγοράς καθώς και απαντήσεις επί δικαστικών θεμάτων και θεμάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου.

 

στ)στ. Η παροχή υπηρεσιών για καταστήματα STOCK και OUTLET, εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες, τήρηση πινακίδων και τιμοκαταλόγων από επιχειρήσεις.

 

ζ)ζ. Η συμμετοχή στην απόδοση ελληνικού σήματος.

 

η)η. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά-κοινοτικά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς και ομάδες εργασίας.

 

θ)θ. Η αντιμετώπιση κρίσεων στην αγορά μέσω σχεδίων εκτάκτου ανάγκης.

 

6. Ίδρυση και ωράριο καταστημάτων: α)α. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την ίδρυση καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου.

 

β)β. Η διαμόρφωση μέτρων πολιτικής που αφορούν την απλοποίηση αδειοδότησης εμπορικών επιχειρήσεων και μείωσης των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων.

 

γ)γ. Η διαμόρφωση πλαισίου για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ως προς το ωράριο λειτουργίας αυτών, τις εκπτώσεις, προσφορές, προωθητικές ενέργειες κ.λ.π.

 

β) Τμήμα Εμπορίου Υπηρεσιών.

 

1. Κανόνες Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ..

 

α)α. Η έκδοση νόμων, κανόνων και λοιπών κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή.

 

β)β. Η παροχή υπηρεσιών για μισθώσεις ακινήτων, μισθώσεις κατοικιών, εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις, εστίαση και αναψυχή, δίδακτρα ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, τήρηση πινακίδων και τιμοκαταλόγων από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

 

γ)γ. Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή και συναρμόδιους φορείς.

 

δ)δ. Η ενημέρωση και ο χειρισμός θεμάτων - ερωτημάτων που τίθενται από ενδιαφερόμενους φορείς, δημόσιους, ιδιωτικούς, περιφερειακές υπηρεσίες.

 

ε)ε. Η εκπροσώπηση σε διυπουργικά - κοινοτικά όργανα, επιτροπές, διεθνείς οργανισμούς, ομάδες εργασίας.

 

2. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στους:

 

α)α. Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων.

 

β)β. Εμπορικούς Αντιπροσώπους.

 

γ) Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου.

 

α)α. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο (στάσιμο και πλανόδιο).

 

β)β. Αναφορικά με τις Λαϊκές Αγορές: Η μέριμνα για την έκδοση νομοθετικών κανόνων για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας αγορών, ημερήσιου δικαιώματος των προσερχόμενων στις αγορές πωλητών, καθώς και η μέριμνα για τον εκσυγχρονισμό και την εύρυθμη λειτουργία τους.

 

γ)γ. Αναφορικά με το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου: Ο ορισμός νομοθετικού πλαισίου και η γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου.

 

δ)δ. Η υποστήριξη και παρακολούθηση των ηλεκτρονικών μητρώων Υπαίθριου Εμπορίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.