Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων είναι:

 

α. Η ενίσχυση, η ανάπτυξη και αρωγή της επιχειρηματικότητας μέσω της παρακολούθησης και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της στήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας, της διασύνδεσης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευρωπαϊκά προγράμματα και της παρακολούθησης των Δικτύων Συνεργειών (clusters) στον τομέα του Εμπορίου, της διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής και νομοθετικής ρύθμισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), της στήριξης και ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διαλειτουργικής επιχειρηματικότητας, καθώς και η ομαλή λειτουργία των Εμπορικών Εκθέσεων.

 

β. Η στήριξη και μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του θεσμού των Επιμελητηρίων της χώρας.

 

γ. Η ανάλυση δομών αγοράς και η λήψη των απαραίτητων νομοθετικών μέτρων για την διασφάλιση της λειτουργίας της αγοράς με όρους υγιούς ανταγωνισμού.

 

2. Η Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και Επιμελητηρίων αποτελείται από τα κάτωθι τμήματα:

 

α) Το Τμήμα Δομής Αγοράς και Ανταγωνισμού.

 

β) Το Τμήμα Επιχειρηματικότητας.

 

γ) Το Τμήμα Επιμελητηρίων.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Δομής Αγοράς και Ανταγωνισμού.

 

1. Αρμοδιότητες σχετικά με τη Δομή Αγοράς:

 

α)α. Η άρση εμποδίων και φραγμών εισόδου στους διάφορους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η άρση εμποδίων στη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων.

 

β)β. Η ενίσχυση της καινοτομίας των εμπορικών επιχειρήσεων.

 

γ)γ. Η χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας των εμπορικών επιχειρήσεων.

 

δ)δ. Η ένταξή της στην εκπαίδευση.

 

ε)ε. Η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την εμπορική χωροταξία.

 

στ)στ. Η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων γενικών μέτρων για την ορθολογική διάρθρωση και δημιουργία κινήτρων για την προαγωγή και τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού εμπορίου της χώρας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς του και την παρακολούθηση της εν γένει δραστηριότητας του εμπορίου στο εσωτερικό.

 

ζ)ζ. Η παροχή οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα ανωτέρω θέματα.

 

η)η. Η παρακολούθηση των πολιτικών και των τάσεων που επιδρούν στο εμπόριο σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η παρακολούθηση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και την αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη του εμπορίου στην Ελλάδα και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα αυτόν.

 

θ)θ. Η έκδοση εγκυκλίων για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες σε θέματα εμπορίου των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Μητροπολιτικών Περιφερειών της Χώρας, σε Δήμους και Οργανισμούς, για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

 

2. Αρμοδιότητες σχετικά με τον Ανταγωνισμό:

 

α)α. Η μέριμνα για την άσκηση των προβλεπόμενων, από τις κείμενες διατάξεις, αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε θέματα ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων.

 

β)β. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων ανταγωνισμού.

 

γ)γ. Η μέριμνα για την έκδοση των προβλεπόμενων, από το νόμο 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 93/Α/2011), αποφάσεων κανονιστικού περιεχομένου και λοιπών πράξεων.

 

δ)δ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων αθέμιτων εμπορικών συμπεριφορών.

 

ε)ε. Η αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου για τις συνθήκες ανταγωνισμού και ειδικότερα:

 

i. Η εξέταση των φραγμών εισόδου ή ρυθμίσεων εισόδου νέων επιχειρήσεων στην αγορά.

 

ii. Η μελέτη της αύξησης των κοστών του αντιπάλου.

 

iii. Η εξέταση νομοθετικών ρυθμίσεων που περιορίζουν τον αριθμό των προμηθευτών, καθώς και την χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων.

 

iv. Η εξέταση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών.

 

v. Η εξέταση ρυθμίσεων που αφορούν στο περιεχόμενο και τον καθορισμό προδιαγραφών.

 

vi. Η εξέταση ρυθμίσεων που επηρεάζουν τις τιμές.

 

vii. Η εξέταση ρυθμίσεων που αφορούν τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ.

 

viii. Η παρακολούθηση των αθέμιτων πρακτικών των επιχειρήσεων και η εισήγηση για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης αυτών.

 

στ)στ. Η εκπροσώπηση της χώρας μας σε κοινοτικούς, διεθνείς οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

3. Αρμοδιότητες σχετικά με τις κλαδικές έρευνες:

 

α)α. Η συμβολή στη διαμόρφωση μέτρων πολιτικής που διασφαλίζουν συνθήκες ομαλότητας στην αγορά, αποτελεσματικό ανταγωνισμό και εν τέλει χαμηλό επίπεδο τιμών, μέσα από την παροχή στους φορείς διαμόρφωσης πολιτικής:

 

i. πληροφόρησης σχετικά με τη δομή και τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, στοιχεία που οριοθετούν εν τέλει το επίπεδο του ανταγωνισμού στη χώρα.

 

ii. πληροφόρησης σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής στη χώρα και επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητά της.

 

iii. πληροφόρησης σχετικά με την εξέλιξη των τιμών καταναλωτή και τις διαγραφόμενες τάσεις.

 

iv. πληροφόρησης σχετικά με το βαθμό τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά την τιμολόγηση μεταξύ των εταιρειών που λειτουργούν με οποιοδήποτε τύπο και μορφή στην Ελλάδα και των εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με αυτές.

 

4. Αρμοδιότητες σχετικά με το Παρατηρητήριο Εμπορίου:

 

α)α. Η φροντίδα για τη σωστή και ομοιόμορφη καταχώρηση στο σύστημα δεδομένων εμπορικών επιχειρήσεων, ιδίως επωνυμία επιχείρησης, κλάδος επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόπος άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

β)β. Η φροντίδα για την ομαλή λειτουργία της δικτυακής πύλης (portal) και την επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιέχει.

 

γ)γ. Η δημιουργία, για τις υπόχρεες υποβολής στοιχείων επιχειρήσεις, κωδικού πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένο χρήστη, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αυτών ηλεκτρονικά.

 

δ)δ. Η επεξεργασία των δεδομένων της βάσης για την παραγωγή στατιστικών αναφορών και δεικτών, σχετικά με τις τάσεις, εξελίξεις και τα κρίσιμα για τις επιχειρήσεις μεγέθη.

 

ε)ε. Η διαχείριση του συστήματος και η δικτύωσή του με ανάλογα παρατηρητήρια ή Οργανισμούς που λειτουργούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, για τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, καταγραφή και διάδοση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών, ανταλλαγή εμπειριών και διάχυση πληροφοριών σε θέματα, πρακτικές και πολιτικές, σχετικά με το εμπόριο.

 

στ)στ. Η μέριμνα για την ανάρτηση των στατιστικών αναφορών και δεικτών στη δικτυακή πύλη (portal).

 

ζ)ζ. Η ενημέρωση, για τα παραπάνω στοιχεία Φορέων του Δημοσίου, Ενώσεων Εμπορικών Επιχειρήσεων, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για νόμιμη χρήση.

 

β) Τμήμα Επιχειρηματικότητας. α)α. Η παρακολούθηση, ανάλυση και επεξεργασία δεικτών επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

β)β. Η λήψη μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και η μέριμνα για την ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης και εξυπηρέτησης επιχειρήσεων.

 

γ)γ. Η διασύνδεση και παρακολούθηση με Ευρωπαϊκά Προγράμματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

δ)δ. Η παρακολούθηση των Δικτύων Συνεργειών (Clusters) στον τομέα του Εμπορίου.

 

ε)ε. Για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ):

 

i. Η διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με στόχο την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

 

ii. Η προώθηση Πλαισίου Αρχών και Πρακτικών ΕΚΕ.

 

iii. Η υιοθέτηση κριτηρίων ΕΚΕ για τις Δημόσιες Προμήθειες.

 

iv. Η διαμόρφωση στρατηγικών συμμαχιών της ΓΓΕ με τα Επιστημονικά Ιδρύματα, τα Επιμελητήρια και τους Φορείς ΕΚΕ.

 

v. Η ίδρυση Παρατηρητηρίου ΕΚΕ για ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων.

 

vi. Η ανάπτυξη και χρήση κατάλληλων εργαλείων μέτρησης αποτελεσμάτων ΕΚΕ (δείκτες απόδοσης).

 

vii. Η ενημέρωση και κατάρτιση των επιχειρήσεων σε θέματα καλών πρακτικών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τη δημοσιοποίηση καλών πρακτικών ΕΚΕ, τη διοργάνωση σεμιναρίων και την παροχή συμβουλών σε θέματα ΕΚΕ, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

 

viii. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων.

 

στ)στ. Για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και την Οικονομία Διαμοιρασμού:

 

i. Ο σχεδιασμός της εθνικής στρατηγικής στον τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν.

 

ii. Η εισήγηση και λήψη μέτρων για την άρση των εμποδίων και την είσοδο των επιχειρήσεων στον τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν, σε όλες τις μορφές του, καθώς και για την τεχνολογική ανάπτυξη αυτών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στον τομέα αυτό.

 

iii. Η προώθηση της οργάνωσης των υποδομών για την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

 

iv. Η μέριμνα για την προώθηση και την αναβάθμιση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων και των στελεχών του Δημοσίου.

 

v. Η εισήγηση και λήψη μέτρων για την εμπέδωση πνεύματος εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα.

 

vi. Η μέριμνα για την εφαρμογή του ισχύοντος κάθε φορά ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 

vii. Ο συντονισμός και η υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας μας σε κοινοτικούς ή διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες για θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και σε ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων χωρών.

 

viii. Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές που χειρίζονται θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

ix. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της κοινοτικής νομοθεσίας και η προώθηση των απαιτούμενων εκτελεστικών μέτρων.

 

ζ)ζ. Η προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας.

 

η)η. Η εκπόνηση και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας των Εμπορικών Εκθέσεων και των Εκθεσιακών χώρων.

 

γ) Τμήμα Επιμελητηρίων. α)α. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για την προαγωγή του θεσμού των Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων στη χώρα μας.

 

β)β. Η διαμόρφωση αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και η μέριμνα εφαρμογής του.

 

γ)γ. Η διαμόρφωση πολιτικών για ανάληψη και προώθηση πρωτοβουλιών, σχετικά με την ανάπτυξη διεθνών εμπορικών συνεργασιών.

 

δ)δ. Η ενημέρωση και παρακολούθηση ειδικών μητρώων που τηρούν τα Επιμελητήρια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.