Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Διεύθυνση Εταιρειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εταιρειών είναι:

 

α. Η διαμόρφωση και παρακολούθηση της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών και προσωπικών εταιρειών.

 

β. Η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στις κεφαλαιουχικές εταιρείες και η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου.

 

γ. Η εποπτεία ειδικών κατηγοριών Ανωνύμων Εταιριών και Υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που ανήκουν στις συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες και η τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου του νόμου [Ν] 3419/2005.

 

δ. Η καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όλων των πράξεων και στοιχείων των ανωτέρω εταιρειών.

 

ε. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του.

 

στ. Η εκπόνηση, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για θέματα αρμοδιότητάς της.

 

2. Η Διεύθυνση Εταιρειών αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Το Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

β) Το Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών.

 

γ) Το Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Εταιρικού Δικαίου και Γενικού Εμπορικού Μητρώου:

 

α)α. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων εμπορικών εταιρειών (προσωπικών και κεφαλαιουχικών).

 

β)β. Η παρακολούθηση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, την ευρωπαϊκή εταιρεία και την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου περί κεφαλαιουχικών εταιρειών και εμπορικού μητρώου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

γ)γ. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών προς τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τις ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, τις Ι.Κ.Ε, τις προσωπικές εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Εταιρειών.

 

δ)δ. Ο ορισμός ελεγκτών Ανωνύμων Εταιρειών για όλη την Επικράτεια και η αποδοχή της παραίτησης αυτών.

 

ε)ε. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

στ)στ. Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου και τις κατά τόπους περιφερειακές αρμόδιες υπηρεσίες, που ασκούν εποπτεία επί των Ανωνύμων Εταιρειών, για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και η εκπόνηση σε συνεργασία με το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

 

ζ)ζ. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων για τη νομοθετική αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στην τήρηση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

 

η)η. Η συνεργασία με το Εποπτικό Συμβούλιο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) ως διαχειριστή της Βάσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

 

β) Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών και Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών.

 

α)α. Η εποπτεία επί των Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

β)β. Η εποπτεία κάθε άλλης μη εισηγμένης Ανώνυμης Εταιρείας οσάκις προβλέπεται από διάταξη νόμου.

 

γ)γ. Η εποπτεία επί των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

δ)δ. Η εποπτεία των αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία αυτές διέπονται.

 

ε)ε. Η έγκριση διασυνοριακής συγχώνευσης κεφαλαιουχικών και των ως άνω εταιρειών.

 

στ)στ. Η καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όλων των πράξεων και στοιχείων των ως άνω εταιρειών.

 

γ) Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

 

α)α. Η εποπτεία επί των Πιστωτικών Ιδρυμάτων όλης της χώρας που έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ισχύουσα κάθε φορά τραπεζική νομοθεσία.

 

β)β. Η εποπτεία επί των ασφαλιστικών εταιρειών όλης της χώρας που έχουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία.

 

γ)γ. Η εποπτεία επί των κατωτέρω Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την ειδική νομοθεσία από την οποία διέπονται, ήτοι:

 

1. Των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

 

2. Των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

3. Των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και

 

4. Κάθε άλλης ανώνυμης εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται χρηματοδοτική και οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

 

δ)δ. Η μέριμνα για την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ανακοίνωσης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποκαταστημάτων των ως άνω εταιρειών, με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η έκδοση αποφάσεων για την εγκατάσταση υποκαταστημάτων τους με έδρα τρίτες χώρες καθώς και η εποπτεία τους για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών σε συνδυασμό με την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία.

 

ε)ε. Η καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όλων των πράξεων και στοιχείων, των ως άνω εταιρειών που σύμφωνα με τη νομοθεσία υπόκεινται σε δημοσιότητα.

 

στ)στ. Η έγκριση διασυνοριακής συγχώνευσης των ως άνω εταιρειών

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.