Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή είναι:

 

α. Η ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή.

 

β. Η νομοθετική πρωτοβουλία για την έννομη προστασία των καταναλωτών και επιχειρήσεων σε περιπτώσεις παράβασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

 

γ. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ για τα Δικαιώματα του Καταναλωτή.

 

δ. Η ορθή ενσωμάτωση - κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την καταναλωτική πίστη.

 

ε. Οι δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης καταναλωτή.

 

2. Η Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Πολιτικής, Θεσμικών Σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας.

 

β) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

 

γ) Τμήμα Επικοινωνίας με Καταναλωτές.

 

δ) Τμήμα Συνεργασίας με Κοινωνικούς Φορείς και Εταίρους.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Πολιτικής, Θεσμικών Σχέσεων και Διοικητικής Συνεργασίας.

 

α)α. Η χάραξη πολιτικής για την προστασία του καταναλωτή και η σύνταξη του ετήσιου προγράμματος δράσης της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς για την πολιτική καταναλωτή.

 

β)β. Η επεξεργασία, εισήγηση και προώθηση πρωτοβουλιών, μέτρων και νομοθετικών προτάσεων για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών.

 

γ)γ. Η παρακολούθηση της διεθνούς πολιτικής, η μελέτη της νομοθεσίας στο εσωτερικό και το εξωτερικό σε θέματα σχετικά με τον καταναλωτή, η κωδικοποίηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή και η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

 

δ)δ. Η συμμετοχή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους διεθνείς οργανισμούς, στην εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που προβλέπονται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων και της υγείας των καταναλωτών.

 

ε)ε. Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών και γενικά η συνεργασία με τις αρχές άλλων κρατών ή άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα προστασίας καταναλωτή.

 

στ)στ. Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή.

 

ζ)ζ. Η λειτουργία ως Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

η)η. Η ενημέρωση και η παροχή οδηγιών στους ενδιαφερόμενους φορείς όπως επιχειρήσεις, αρμόδιες αρχές, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

 

θ)θ. Η σύγκληση της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων του άρθρου 7Α του νόμου [Ν] 2251/1994, (ΦΕΚ 191/Α/1994) για την προστασία των καταναλωτών και τη σύνταξη εισηγήσεων για την έκδοση αποφάσεων του αρμόδιου Υπουργού ή /και η υιοθέτηση κωδίκων ορθής πρακτικής για τη ρύθμιση θεμάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας των ανηλίκων.

 

β) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης. α)α. Η υποστήριξη των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης, ώστε οι πράξεις που εκδίδονται από αυτές και ιδίως οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και οι αποφάσεις αιτήσεων θεραπείας, να είναι νόμιμες.

 

β)β. Η υποστήριξη των ως άνω υπηρεσιών κατά την κατάρτιση νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων και άλλων διοικητικών πράξεων για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς καθώς και για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς το ενωσιακό δίκαιο σε θέματα προστασίας καταναλωτή.

 

γ)γ. Η τήρηση σε ηλεκτρονική μορφή και η διαχείριση διαφόρων μητρώων.

 

γ) Τμήμα Επικοινωνίας με Καταναλωτές. α)α. Η ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους, και τα μέσα προστασίας των συμφερόντων τους.

 

β)β. Η λειτουργία και η ενημέρωση της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης.

 

γ)γ. Η διεξαγωγή και οργάνωση προωθητικών ενεργειών για την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα καταναλωτικής συμπεριφοράς (έκδοση δελτίων τύπου, ενημερωτικά φυλλάδια, διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, κ.λ.π.).

 

δ)δ. Η οργάνωση και η λειτουργία των ψηφιακών μέσων (ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τηλεφωνικής γραμμής κ.λ.π.) μέσω της οποίας παρέχεται πληροφόρηση στους καταναλωτές για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους και λαμβάνονται αναφορές, καταγγελίες και παράπονα σχετικά με παραβιάσεις κανόνων προστασίας καταναλωτών.

 

δ) Τμήμα Συνεργασίας με Κοινωνικούς Φορείς και Εταίρους.

 

α)α. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία αναφορικά με τις ενώσεις καταναλωτών, το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς και η συμμετοχή εκπροσώπων των ενώσεων καταναλωτών σε εθνικά ή διεθνή συλλογικά όργανα.

 

β)β. Ο σχεδιασμός, η επεξεργασία, η εισήγηση και η υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την ενίσχυση των ενώσεων καταναλωτών και του καταναλωτικού κινήματος.

 

γ)γ. Η τήρηση και η διαχείριση του μητρώου ενώσεων καταναλωτών.

 

δ)δ. Η συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών και οργανώσεις πολιτών, οι οποίες δραστηριοποιούνται για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των καταναλωτών.

 

ε)ε. Η διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τα στελέχη των καταναλωτικών οργανώσεων και φορέων που συνδράμουν τους καταναλωτές στις διαφορές τους με τους προμηθευτές.

 

στ)στ. Συνέργειες με άλλους δημόσιους, κρατικούς φορείς για την προώθηση δράσεων σχετικών με την προστασία του Καταναλωτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.