Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 65

Άρθρο 65: Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή είναι οι εξής:

 

α. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου [Ν] 2251/1994 και ειδικότερα η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά συναλλαγές τους σε σχέση με την αγορά καταναλωτικών αγαθών, αλλά και την παροχή υπηρεσιών.

 

β. Η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η καταστολή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και του υγιούς ανταγωνισμού των επιχειρήσεων.

 

γ. H παρακολούθηση και εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας για τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία της προσωπικής σφαίρας και προσωπικότητας των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές είσπραξης των απαιτήσεων.

 

2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων.

 

β) Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών.

 

γ) Τμήμα Τραπεζικών Υπηρεσιών.

 

δ) Τμήμα Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες:

 

α)α. Η λήψη καταγγελιών, αναφορών και παραπόνων καταναλωτών και ενώσεων καταναλωτών για παράβαση των κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών.

 

β)β. Η διενέργεια ελέγχου, μετά από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως, της παραβίασης των παραπάνω κανόνων στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών ή τη διαβίβαση αιτήματος στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία για διεξαγωγή του απαιτούμενου ελέγχου.

 

γ)γ. Η επιβολή κατόπιν συνεργασίας με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή κυρώσεων στους παραβάτες με βάση τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή ή την παραπομπή υποθέσεων σε άλλους αρμόδιους φορείς για την επιβολή κυρώσεων με βάση τη νομοθεσία αρμοδιότητάς τους.

 

δ)δ. Η παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρμογής των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και των υπηρεσιών, ιδίως των διατάξεων του νόμου [Ν] 2251/1994, ή άλλων ειδικών διατάξεων που προβλέπουν αρμοδιότητα της Διεύθυνσης σε σχέση με υπηρεσίες ή αγαθά.

 

ε)ε. Η ενημέρωση της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή ή κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας για ελλείψεις στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

στ)στ. Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο και την ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που ανήκουν στον τομέα ευθύνης τους.

 

ζ)ζ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα προστασίας καταναλωτή περιφερειακές και δημοτικές υπηρεσίες, το Συνήγορο του Καταναλωτή, τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού και άλλα όργανα διαμεσολάβησης και επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για τη διευκόλυνση του έργου τους ή τη διερεύνηση της βασιμότητας καταγγελιών που γίνονται σε αυτούς.

 

η)η. Η παροχή στους καταναλωτές συμβουλών και βοήθειας όταν υφίστανται βλάβη ή ζημία από αγαθά ή παροχή υπηρεσιών και η μέριμνα για την επίλυση προβλημάτων των καταναλωτών σε ζητήματα αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών.

 

θ)θ. Η συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών για θέματα προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών στους τομείς των αγαθών και υπηρεσιών, όποτε κρίνεται απαραίτητη η συνεπικουρία της Διεύθυνσης Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή στο έργο.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων. Είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή που το αντικείμενό τους αφορά σε προϊόντα και ιδίως σε:

 

α)α. Τρόφιμα, αλκοολούχα και μη ποτά, αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

 

β)β. Είδη καπνού.

 

γ)γ. Είδη ένδυσης και υπόδησης, κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα είδη.

 

δ)δ. Έπιπλα και διακοσμητικά είδη.

 

ε)ε. Αγαθά για συντήρηση και βελτίωση κατοικίας.

 

στ)στ. Φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλα φυσικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται από ασθενείς.

 

ζ)ζ. Αγαθά αναψυχής, παιχνίδια κάθε είδους, αθλητικό εξοπλισμό, μουσικά όργανα.

 

η)η. Καύσιμα, λιπαντικά, άλλα πετροχημικά προϊόντα και χημικά προϊόντα.

 

θ)θ. Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και χαρτικά είδη, προϊόντα γραφικής ύλης και σχολικά.

 

ι)ι. Ζώα συντροφιάς και αγαθά για ζώα συντροφιάς.

 

ι)α)ι)α. Καλλυντικά και είδη υγιεινής προσωπικής φροντίδας.

 

ι)β)ι)β. Κοσμήματα, ασημικά, ρολόγια κάθε είδους και αξεσουάρ.

 

ι)γ)ι)γ. Είδη μέριμνας βρεφών και παιδιών, παιδικά παιχνίδια, παιδικό εξοπλισμό.

 

ι)δ)ι)δ. Προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση, είδη για καθαρισμό και άλλα μη διαρκή είδη για οικιακή χρήση.

 

ι)ε)ι)ε. Μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές.

 

ι)στ)ι)στ. Κλιματιστικά, φίλτρα νερού, παντός τύπου συσκευές και εγκαταστάσεις, εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών.

 

ι)ζ)ι)ζ. Ηλεκτρονικά αγαθά, συστήματα ήχου και εικόνας, φωτογραφικό και κινηματογραφικό εξοπλισμό, οπτικά όργανα, μέσα εγγραφής, εξαρτήματα και ανταλλακτικά αυτών.

 

ι)η)ι)η. Αγαθά που προορίζονται να καλύψουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών και επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα ή χρησιμοποιούν ηλεκτρονική επεξεργασία για τον εντοπισμό, υπολογισμό ή καταγραφή φυσικών φαινομένων (αγαθά τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών).

 

ι)θ)ι)θ. Ηλεκτρικές συσκευές προσωπικής φροντίδας.

 

κ)κ. Αυτοκίνητα και άλλα μέσα μεταφοράς ιδιωτικής χρήσης καθώς και ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτών.

 

κ)α)κ)α. Μηχανολογικά, ηλεκτρονικά ή ηλεκτρολογικά προϊόντα.

 

κ)β)κ)β. Συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας και γενικά συσκευές με κάθε είδους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς.

 

β) Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών.

 

Α. Είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή που το αντικείμενό τους αφορά σε γενικές υπηρεσίες και ιδίως σε:

 

α)α. Ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων, βιολογικό καθαρισμό, ανακύκλωση.

 

β)β. Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, άλλες πηγές ενέργειας, όπως πετρέλαιο και στερεά καύσιμα για τη θέρμανση κατοικιών, υγροποιημένοι υδρογονάνθρακες, τηλεθέρμανση, γεωθερμική θέρμανση.

 

γ)γ. Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ταχυμεταφορές.

 

δ)δ. Υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τηλεγραφίας, τηλεομοιοτυπίας, άλλες υπηρεσίες επικοινωνίας, όπως προπληρωμένες τηλεφωνικές κάρτες, φωνητική τηλεφωνία μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου, τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου κ.ά.

 

ε)ε. Υπηρεσίες διαδικτύου και ευρυζωνικότητας, πολυμεσικής πληροφόρησης.

 

στ)στ. Υπηρεσίες τηλεόρασης, αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας.

 

ζ)ζ. Υπηρεσίες υγείας.

 

η)η. Εγκαταστάσεις περίθαλψης και κατ' οίκον περίθαλψη.

 

θ)θ. Μεταφορές προσώπων και πραγμάτων με κάθε μεταφορικό μέσο (συγκοινωνίες, σιδηροδρομικές μεταφορές, αερογραμμές, ταξί, πλωτές μεταφορές).

 

ι)ι. Υπηρεσίες μεταφορικών υποδομών, όπως υπηρεσίες στάθμευσης, παρκόμετρα, εγκαταστάσεις διοδίων, σταθμοί τρένων και λεωφορείων, λιμάνια, αεροδρόμια, ελικοδρόμια.

 

Β. Επίσης το Τμήμα Γενικών και Ειδικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για τις εξής ειδικές υπηρεσίες:

 

α)α. Υπηρεσίες εκπαίδευσης όπως σχολεία, εκπαιδευτήρια, εκμάθησης γλωσσών.

 

β)β. Σχολές εκμάθησης τεχνών, ωδεία, σχολές οδήγησης ή άλλα ιδιαίτερα μαθήματα.

 

γ)γ. Υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα, όπως κτηματομεσιτικές, εκτιμήσεις ακινήτων, πωλήσεις ακινήτων, κατασκευή νέων κατοικιών, μισθώσεις κατοικιών, υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και επισκευής κατοικιών, απομάκρυνσης περιεχομένου κατοικίας και αποθήκευσης, υπηρεσίες καθαρισμού κατοικίας, υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες απολύμανσης, οικιακή μέριμνα, υπηρεσίες διαχειρίσεως και κοινοχρήστων.

 

δ)δ. Μισθώσεις κινητών.

 

ε)ε. Υπηρεσίες επισκευής αγαθών.

 

στ)στ. Τουρισμός, υπηρεσίες αναψυχής, ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα διακοπών, οργανωμένα ταξίδια, υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων, χρονομεριστική μίσθωση και παρόμοια.

 

ζ)ζ. Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, όπως κομμωτήρια, κουρεία, περιποίηση μαλλιών, κέντρα αδυνατίσματος, ινστιτούτα καλλονής, αισθητική θεραπεία, περιποίηση σώματος, τεχνητό μαύρισμα, σάουνα και συναφείς υπηρεσίες.

 

η)η. Υπηρεσίες τροφοδοσίας, εστιατόρια, ταχυφαγεία, καντίνες και μπαρ.

 

θ)θ. Καθάρισμα, επιδιόρθωση και ενοικίαση ενδυμάτων και υποδημάτων.

 

ι)ι. Υποστήριξη, έρευνα και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (υπηρεσίες προγύμνασης, γραφεία διοργάνωσης εκδηλώσεων, ευρέσεως εργασίας κ.ά.).

 

ι)α)ι)α. Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και άλλων μεταφορικών μέσων, καθώς και υπηρεσίες οδικής βοήθειας.

 

ι)β)ι)β. Νομικές και λογιστικές υπηρεσίες.

 

ι)γ)ι)γ. Παιδική μέριμνα.

 

ι)δ)ι)δ. Υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλήματα και άλλες δραστηριότητες.

 

ι)ε)ι)ε. Πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες, άλλες υπηρεσίες αναψυχής.

 

ι)στ)ι)στ. Τυχερά παιχνίδια, λαχειοφόροι αγορές.

 

ι)ζ)ι)ζ. Υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς.

 

ι)η)ι)η. Υπηρεσίες γραφείων τελετών.

 

ι)θ)ι)θ. Κάθε τομέα υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

 

γ) Τμήμα Τραπεζικών Υπηρεσιών. Είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή που το αντικείμενό τους αφορά σε τραπεζικές υπηρεσίες, όπως:

 

α)α. Υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες που συνδέονται με κάποιο λογαριασμό πληρωμών (δυνατότητα υπερανάληψης από λογαριασμό πληρωμών, τραπεζικές συναλλαγές αυτοπροσώπως, μέσω διαδικτύου, κινητού τηλεφώνου στο πλαίσιο λογαριασμού πληρωμών, εκτέλεση συναλλαγών πληρωμής μέσω χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικό χρήμα και άλλες συναφείς υπηρεσίες).

 

β)β. Υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό ταμιευτηρίου όπως αποταμιεύσεις.

 

γ)γ. Πιστώσεις και υπηρεσίες που συνδέονται με δανεισμό χρημάτων, όπως δάνεια προσωπικά, καταναλωτικά, ανοικτή πίστωση, πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ως μέσου πίστωσης, στεγαστικά δάνεια, δάνεια με υποθήκες.

 

δ)δ. Παρακολούθηση της τήρησης και εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3869/2010, όπως ισχύει, σε ότι αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών.

 

δ) Τμήμα Λοιπών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή που το αντικείμενό τους αφορά σε άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πλην των τραπεζικών, όπως:

 

α)α. Άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως μεταφορά χρημάτων από καταναλωτή σε καταναλωτή και μετατροπή συναλλάγματος.

 

β)β. Χρηματοδοτικές μισθώσεις.

 

γ)γ. Υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλισης, όπως ασφαλίσεων γενικών κλάδων, μεταφορών, αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα ή άλλα μέσα, ασφαλίσεις υγείας, ατυχημάτων, ασφαλίσεις ζωής, ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και κάθε άλλης ασφάλισης.

 

δ)δ. Επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που συνδέονται με επενδύσεις σε ομόλογα, κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα ή επενδυτικά προϊόντα.

 

ε)ε. Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

 

Το Τμήμα αυτό είναι επίσης αρμόδιο για την παρακολούθηση θεμάτων ρύθμισης χρεών των καταναλωτών προς πιστωτές και τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες πρακτικές ενημέρωσης και είσπραξης των απαιτήσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.