Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στρατηγικός σκοπός της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είναι η προώθηση και ανάπτυξη του θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του νόμου 3389/2005 συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, την παροχή υποδομών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο κοινωνικό σύνολο με γνώμονα τη μέγιστη οικονομική δυνατότητα.

 

Ειδικότερα, έργο της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είναι:

 

α) Ο εντοπισμός των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν να εκτελεσθούν ή να παρασχεθούν μέσω Συμπράξεων και να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου 3389/2005.

 

β) Η εν γένει προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών μέσω του θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σε συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα.

 

γ) Η διευκόλυνση και υποστήριξη των δημόσιων φορέων στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης για την επιλογή των ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των έργων ή την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

δ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβάσεων Σύμπραξης και των Παρεπόμενων Συμφώνων, η τακτική ενημέρωση της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ) του νόμου 3389/2005 και η επεξεργασία και η υποβολή εισηγήσεων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

 

ε) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η παρουσίασή της στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

 

στ) Η εκπροσώπηση της χώρας, ως πρωταρχική εθνική αρχή επικοινωνίας σε διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες για θέματα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

2. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2, 3 και 4 του νόμου 3389/2005.

 

3. Η Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα διαρθρώνεται ως προς τις υπηρεσιακές της μονάδες ως ακολούθως:

 

α) Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

β) Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθηση της Εκτέλεσης Συμβάσεων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

γ) Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης.

 

4. Τα Αυτοτελή Τμήματα υπάγονται διοικητικά απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

5. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κατανέμονται μεταξύ των Αυτοτελών Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

α)α. Η αναζήτηση στοιχείων σχετικά με έργα ή υπηρεσίες, την εκτέλεση ή παροχή των οποίων προωθούν ή σχεδιάζουν Δημόσιοι Φορείς, σε συνεργασία με Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς ή επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις.

 

β)β. Η μέριμνα για την προώθηση της εκτέλεσης έργων ή της παροχής υπηρεσιών μέσω του θεσμού των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

γ)γ. Η παροχή κάθε εύλογης συνδρομής στους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που επεξεργάζονται προτάσεις για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών με Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

δ)δ. Η παραλαβή, μελέτη και αξιολόγηση των προτάσεων των φορέων για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

ε)ε. Η παρακολούθηση του συνόλου των οικονομικών υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι Δημόσιοι Φορείς, ιδιαίτερα της μελλοντικής επιβάρυνσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και με την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον δημοσιονομικό χειρισμό των υπό ανάθεση έργων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

στ)στ. Η ένταξη έργων ή υπηρεσιών στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, καθώς και η συμπλήρωση και αναμόρφωσή του.

 

ζ)ζ. Η προετοιμασία των εισηγήσεων του Ειδικού Γραμματέα προς τη ΔΕΣΔΙΤ για την έκδοση ή ανάκληση αποφάσεων υπαγωγής.

 

η)η. Η διευκόλυνση και υποστήριξη των Δημόσιων Φορέων στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης για την επιλογή των ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των έργων ή την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

θ)θ. Ο συντονισμός των διαδικασιών ανάθεσης των πάσης φύσεων συμβάσεων που συνάπτονται για την εκτέλεση έργων ή υπηρεσιών ως Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και η εισήγηση σε κάθε κείμενο που σχετίζεται με τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών ανάθεσης, περιλαμβανομένων και των τευχών δημοπράτησης, όπως η προκήρυξη, η ειδική και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, η πρόσκληση υποβολής προσφορών και το σχέδιο σύμβασης με τα παραρτήματα και τα προσαρτήματά του.

 

ι)ι. Η παρακολούθηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνώς παραδεδεγμένων μεθόδων που εφαρμόζονται κατά το σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και η υποβολή στη ΔΕΣΔΙΤ προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

ι)α)ι)α. Η τυποποίηση των εγγράφων που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των διαδικασιών ανάθεσης και η έκδοση σχετικών κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών.

 

ι)β)ι)β. Η επικοινωνία και συνεργασία με διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

ι)γ)ι)γ. Η επικοινωνία και συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνογνωσίας σε θέματα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (EPEC) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και με όργανα και υπηρεσίες διεθνών οργανισμών για θέματα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

ι)δ)ι)δ. Η επικοινωνία της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κατά την ενάσκηση του ρόλου της ως Εθνικού Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων του Κανονισμού 2015/1017.

 

β) Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης της Εκτέλεσης Συμβάσεων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

α)α. Η οικονομική και νομική παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και των παρεπόμενων συμφώνων, σύμφωνα με το νόμο [Ν]3389/2005, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκόμενων Δημόσιων Φορέων, οι οποίες παρέχουν στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα κάθε αναγκαίο στοιχείο και συνδρομή.

 

β)β. Η προετοιμασία εισηγήσεων προς τη ΔΕΣΔΙΤ για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

γ)γ. Η μέριμνα για την προετοιμασία και παροχή στοιχείων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 

δ)δ. Η τυποποίηση κάθε είδους σύμβασης Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ή παρεπόμενων συμφώνων, σύμφωνα με το νόμο [Ν]3389/2005, προς το σκοπό της διευκόλυνσης των Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων στη διαμόρφωση των όρων των Συμβάσεων Σύμπραξης.

 

ε)ε. Η νομική υποστήριξη του έργου της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

γ) Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης.

 

α)α. Ο συντονισμός των διαδικασιών για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών και την παροχή λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών και την εν γένει παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του έργου της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

β)β. Η συντήρηση και ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

γ)γ. Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση όλων των ενεργειών τεχνικής υποστήριξης (εθνικής και συγχρηματοδοτούμενης).

 

δ)δ. Η μέριμνα για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης προς την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής σε συνεργασία με τα λοιπά Αυτοτελή Τμήματα.

 

ε)ε. Η προετοιμασία έντυπου υλικού με πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

στ)στ. Η οργάνωση ενεργειών, δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας σχετικά με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

ζ)ζ. Ο προγραμματισμός και η οργάνωση της εκπαίδευσης φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες.

 

η)η. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 

θ)θ. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των αυτοτελών τμημάτων της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.