Προεδρικό διάταγμα 14/6/11c - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιοχές που για οποιονδήποτε λόγο διέπονται από τη δασική νομοθεσία, εφαρμόζονται παράλληλα οι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας αυτής.

 

2. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και η θήρα.

 

3. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται η ανάρτηση υπαίθριων εμπορικών διαφημίσεων.

 

4. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν όρους της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής.

 

5. Εντός των ζωνών Β, Γ, και Ε επιτρέπεται η εκτέλεση των αναγκαίων έργων τεχνικής υποδομής και έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ενέργειας και τηλεφωνίας.

 

6. Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις κατοικίας, διδακτηρίων, νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, ορφανοτροφείων, ασύλων, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιερών μονών, κεραιών τηλεφωνίας, ναών και νεκροταφείων, των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είναι δυνατόν να παραμένουν στα γήπεδα στα οποία βρίσκονται και να υφίστανται επισκευαστικές παρεμβάσεις, χωρίς καμία δυνατότητα επεκτάσεως.

 

7. Η αρτιότητα των γηπέδων που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας ζώνης ή τέμνονται από το όριο προστασίας, υπολογίζεται στο σύνολο της επιφανείας τους, οι κτιριακές όμως εγκαταστάσεις κατασκευάζονται σε εκείνο το τμήμα, στο οποίο επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν για το συγκεκριμένο τμήμα.

 

8. Για όλα τα επιτρεπόμενα στις ζώνες Β, Γ, Δ και Ε έργα και δραστηριότητες, τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες της κοινής υπουργικής απόφασης 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002), ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται, καθώς και για τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 και η εγκατάστασή τους είναι δυνατή εφόσον δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου και κυρίως των οικοτόπων και ειδών χαρακτηρισμού της περιοχής ως Ειδικής Ζώνης Διατήρησης.

 

9. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παύει η ισχύς της υπ' αριθμόν 7528/18-03-2010 απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις ζώνες Α, Β, Γ και Ε.

 

10. Στα ανοικτά οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στα όρια προστασίας εκτός των ζωνών Δ ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

 

11. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται:

 

α) το από 31-08-1978 προεδρικό διάταγμα περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού (ΦΕΚ 544/Δ/1978) και

 

β) το από 17-03-1981 προεδρικό διάταγμα περί τροποποιήσεως του από 31-08-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού (ΦΕΚ 544/Δ/1978), (ΦΕΚ 167/Α/1981).

 

12. Οι διατάξεις του παρόντος τελούν υπό εναρμόνιση προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.