Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 101

Άρθρο 101: Διαδικασία καθορισμού ορίων οικισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Η απόφαση του Νομάρχη και το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εκδίδεται μετά γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού, του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της αρμοδίας νομαρχιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

 

2. Η διαδικασία για τον καθορισμό των ορίων των παραπάνω οικισμών κινείται από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μπορεί δε να κινηθεί και από την οικεία νομαρχία.

 

3. Στην περίπτωση που η διαδικασία κινείται από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου εκτίθεται με το σχετικό σχεδιάγραμμα ή αεροφωτογραφία στο δημαρχείο ή το κοινοτικό κατάστημα, επί δέκα πέντε ημέρες. Το κοινό ειδοποιείται σχετικά από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας με γενική πρόσκληση που τοιχοκολλείται στα δημοσιώτερα μέρη του οικισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλλουν γραπτά στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης τις τυχόν ενστάσεις τους κατ' αυτών. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υποχρεωμένος να τις διαβιβάσει μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή του στη νομαρχία.

 

Η αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας στην οποία κοινοποιείται η κατά το πρώτο εδάφιο απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι υποχρεωμένη μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη της απόφασης να αποστείλει τις απόψεις της στη νομαρχία.

 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή η απάντηση της παραπάνω υπηρεσίας θεωρείται θετική.

 

4. Στην περίπτωση που η διαδικασία κινείται από το νομάρχη ή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η σχετική μελέτη αποστέλλεται στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας για γνωμοδότηση, η οποία πρέπει να εκδίδεται και να κοινοποιείται στην οικεία νομαρχία μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής μελέτης.

 

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η γνωμοδότηση θεωρείται θετική.

 

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να εκπληρώνονται από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία ο νομάρχης ή ο Υπουργός μπορεί μετά σύμφωνη γνώμη του κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού συμβουλίου να προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης ή του προεδρικού διατάγματος για καθορισμό των ορίων και χωρίς τη γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

5. Και στις δύο περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού πρέπει να εκδίδεται μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή στη νομαρχία των στοιχείων της σχετικής διαδικασίας από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.