Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 129

Άρθρο 129: Τύπος, περιεχόμενο και έγκριση καταστατικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 93/1987)

 

1. Το καταστατικό καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο στο οποίο γράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία της σύνταξης και υπογράφεται απ' όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, έτσι όπως έχουν οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία σύστασης του προηγούμενου άρθρου 128.

 

2. Το καταστατικό πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:

 

α) Την επωνυμία του συνεταιρισμού.

β) Την έδρα του συνεταιρισμού.

γ) Τον επιδιωκόμενο σκοπό και την κατηγορία του.

δ) Το δήμο ή την κοινότητα στα όρια του οποίου βρίσκεται ή πρόκειται να αποκτηθεί ή έκταση για την κάλυψη των συγκεκριμένων στεγαστικών αναγκών.

ε) Τα ονοματεπώνυμα, πατρώνυμα και διευθύνσεις κατοικίας του τελικού αριθμού των μελών του συνεταιρισμού καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση.

στ) Τη διάρκεια του συνεταιρισμού.

ζ) Τον καθορισμό του κεφαλαίου και τους πόρους του συνεταιρισμού.

η) Τους όρους συμμετοχής, αποχώρησης και αποβολής των μελών του συνεταιρισμού καθώς και ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

θ) Τον ελάχιστο χρόνο δέσμευσης των συνεταίρων.

ι) Το ύψος της αρχικής συνεταιριστικής μερίδας και τον τρόπο καταβολής της.

ι)α) Την έκταση της ευθύνης των μελών.

ι)β) Τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του συνεταιρισμού καθώς και τα όργανα διοίκησης.

ι)γ) Τις προϋποθέσεις και τον τρόπο σύγκλησης της γενικής συνέλευσης.

ι)δ) Τους όρους και προϋποθέσεις διάλυσης του συνεταιρισμού.

ι)ε) Τους όρους και προϋποθέσεις τροποποίησης του καταστατικού.

ι)στ) Τον τρόπο δημιουργίας αποθεματικών.

ι)ζ) Γνώμη του συμβουλίου του οικείου δήμου ή της κοινότητας για σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

3. Η υπουργική απόφαση για την έγκριση του καταστατικού του οικοδομικού συνεταιρισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως περιέχει δε απαραίτητα τα εξής στοιχεία:

 

α) Την έδρα και την επωνυμία του οικοδομικού συνεταιρισμού.

β) Τον επιδιωκόμενο σκοπό και τον αριθμό των μελών του.

γ) Το μέγεθος της αρχικής συνεταιριστικής μερίδας και την έκταση ευθύνης των μελών.

δ) Τον αριθμό των άρθρων του καταστατικού.

ε) Το δήμο ή την κοινότητα στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται ή πρόκειται να αποκτηθεί η έκταση ή οι κατοικίες για τη στεγαστική εξυπηρέτηση των μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

4. Ο οικοδομικός συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης για την έγκριση του καταστατικού του.

 

5. Προκειμένου να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί το ισχύον καταστατικό του οικοδομικού συνεταιρισμού κατά την επόμενη παράγραφο 8 απαιτείται επίσης εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Τα πρωτότυπα της απόφασης και του καταστατικού φυλάσσονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κυρωμένα αντίγραφά τους στέλνονται στο συνεταιρισμό και στο ειρηνοδικείο της έδρας του, καθώς και στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα ειρηνοδικεία τηρούν γενικό μητρώο οικοδομικών συνεταιρισμών με ξεχωριστούς φακέλους για κάθε συνεταιρισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Κάθε χρόνο ο φάκελος αυτός συμπληρώνεται με πίνακα ονομάτων και μεταβολών του καταστατικού καθώς και με πίνακα των ονομάτων των εκάστοτε μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου με δείγμα της υπογραφής τους. Την ευθύνη της καταθέσεως και του περιεχομένου των πινάκων αυτών έχει το Διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού.

 

8. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή για τη συνέχιση της λειτουργίας του συνεταιρισμού που συστήθηκε για ορισμένο χρόνο απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών, ανεξάρτητα αν κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης ορισμένα μέλη έχουν αποχωρήσει ή αποβιώσει κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου. Η απόφαση συνέχισης της λειτουργίας του συνεταιρισμού λαμβάνεται ένα χρόνο τουλάχιστον πριν από τη λήξη της διάρκειάς του, όπως ορίζει το καταστατικό.

 

9. Απαγορεύεται η μεταβολή του σκοπού και της κατηγορίας του οικοδομικού συνεταιρισμού με ποινή διάλυσής του με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 140.

 

Στην περίπτωση οικοδομικού συνεταιρισμού της παραγράφου Β.3 του άρθρου 128 απαγορεύεται επίσης η μεταβολή ως προς τον τρόπο στεγαστικής εξυπηρέτησης των μελών με ποινή διάλυσης.

 

10. Κάθε συνεταιρισμός υποχρεούται να τηρεί το δικό του βιβλίο, όπου καταχωρούνται:

 

α) Κυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού και της εγκριτικής απόφασης.

β) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού με μνεία της οικείας εγκριτικής απόφασης.

γ) Το όνομα, το επώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνση κατοικίας του κάθε μέλους.

δ) Η ημερομηνία εγγραφής, εξόδου και διαγραφής των μελών με μνεία των σχετικών αποφάσεων των αρμοδίων καταστατικών οργάνων.

ε) Η εκάστοτε συγκρότηση των εκλεγμένων διοικητικών συμβουλίων.

στ) Στοιχεία οικοδομικών αδειών (ημερομηνία έκδοσης κ.λ.π.).

 

Το βιβλίο του οικοδομικού συνεταιρισμού αριθμείται, μονογράφεται κατά σελίδα και θεωρείται από τον κατά τόπο ειρηνοδίκη ατελώς.

 

11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να ορίζονται και άλλα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί καθώς και ο τρόπος τήρησης των βιβλίων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.