Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 130

Άρθρο 130: Μέλη του οικοδομικού συνεταιρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 πλην των παραγράφων 3, 5)β και 5)δ του προεδρικού διατάγματος 93/1987, άρθρο 1 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 448/1991)

 

1. Μέλη του οικοδομικού συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν:

 

α) Φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Με το καταστατικό μπορούν να ορίζονται και άλλες προϋποθέσεις ή κωλύματα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους οικοδομικού συνεταιρισμού και

 

β) Νομικά πρόσωπα.

 

Η δήλωση για συμμετοχή στον οικοδομικό συνεταιρισμό δεν ανακαλείται μέχρι τη σύστασή του. Μετά τη σύσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για έξοδο ή αποχώρηση.

 

2. Δεν μπορούν να ζητήσουν τη σύσταση οικοδομικού συνεταιρισμού ούτε να αποκτήσουν την ιδιότητα μέλους του:

 

α) Πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα μέλους άλλου οικοδομικού συνεταιρισμού της ίδιας κατηγορίας, ή πρόσωπα που έχουν ήδη στην ιδιοκτησία τους κατοικία ή οικόπεδα που απέκτησαν ως μέλη οικοδομικού συνεταιρισμού της ίδιας κατηγορίας.

 

β) Πρόσωπα που υπήρξαν μέλη άλλου οικοδομικού συνεταιρισμού και που διαγράφηκαν επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μέχρις ότου εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις αυτές.

 

γ) Πρόσωπα που βρίσκονται υπό δικαστική ή νόμιμη απαγόρευση ή τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που συνεπάγονται τη διαγραφή μέλους του συνεταιρισμού σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

 

3. Σχέσεις συνεταιρισμού και μελών

 

α) Οι σχέσεις ανάμεσα στο συνεταιρισμό και τα μέλη του διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος I και του καταστατικού. Οι διατάξεις του εμπορικού και αστικού δικαίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος 1.

 

β) Τα μέλη υποχρεούται να προασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν τα συμφέροντά του.

 

γ) Η ιδιότητα του μέλους συνεπάγεται την υποχρέωση συμμετοχής και συνεργασίας στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού. Το καταστατικό προβλέπει Διοικητικές Κυρώσεις για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών προς το συνεταιρισμό.

 

4. Έξοδος μέλους

 

α) Κάθε μέλος μπορεί να εξέλθει από το συνεταιρισμό ένα χρόνο μετά την ημερομηνία εγγραφής του, αλλά μόνο στο τέλος της συνεταιρικής χρήσης, με έγγραφη δήλωση που γίνεται προς τη διοίκηση του συνεταιρισμού και το αρμόδιο Ειρηνοδικείο τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από την έξοδο. Το καταστατικό μπορεί να ορίσει μεγαλύτερο χρόνο πριν από την παρέλευση του οποίου δεν μπορεί να εξέλθει μέλος. Σε καμία περίπτωση ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από πέντε χρόνια.

 

β) Το μέλος που εξέρχεται έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις μέχρι τη λήξη της χρήσης κατά την οποία εξέρχεται. Αν είναι μέλος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, παύει να μετέχει στις συνεδριάσεις τους από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εξόδου.

 

5. Διαγραφή μέλους.

 

α) Η διαγραφή μέλους του συνεταιρισμού γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

 

α)α) Όταν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για απιστία, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, παραχάραξη σφραγίδων, απάτη σε βάρος της περιουσίας του συνεταιρισμού ή του δημοσίου.

 

β)β) Όταν αποδεδειγμένα ασκείται δραστηριότητα σε βάρος του σκοπού και των συμφερόντων του συνεταιρισμού.

 

γ)γ) Όταν καθυστερεί την καταβολή της συνεταιριστικής μερίδας που οφείλει ή μέρος αυτής ή συνδρομή ή άλλη εισφορά για χρόνο μεγαλύτερο από έξι μήνες. Ένα μήνα πριν τη λήξη των έξι μηνών ο οικοδομικός συνεταιρισμός υποχρεούται να γνωστοποιήσει με συστημένη επιστολή του στο μέλος τη λήξη της προθεσμίας καθώς και τις επιβαλλόμενες από το παρόν τμήμα I και το καταστατικό Κυρώσεις.

 

δ)δ) Όταν καθυστερεί την εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής για την είσπραξη της οποίας άρχισε εναντίον του διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

β) Η διαγραφή μέλους γίνεται με κοινή απόφαση του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, στην περίπτωση α)α της παραγράφου αυτής. Στις περιπτώσεις β)β, γ)γ, και δ)δ γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης του οικοδομικού συνεταιρισμού μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου.

 

Το μέλος που διαγράφεται δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την εκκαθάριση του συνεταιρισμού.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη λήψη απόφασης διαγραφής είναι να έχει κληθεί κατά τις Γενικές διατάξεις το υπό διαγραφή μέλος προς απολογία και παροχή εξηγήσεων ενώπιον του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου σε τακτή ημέρα όχι αργότερα από ένα μήνα από την παραπάνω γνωστοποίηση.

 

Το μέλος δύναται να παραστεί αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο. Εάν σε διάστημα 1 μηνός από τη νόμιμη κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης για τη διαγραφή του αυτός δεν προσφύγει αρμοδίως κατά της απόφασης αυτής τότε ο συνεταιρισμός προβαίνει σε αντικατάστασή του, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.

 

γ) Δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή μέλους στο συνεταιρισμό από τον οποίο διαγράφτηκε.

 

6. Θάνατος μέλους.

 

Σε περίπτωση θανάτου μέλους του οικοδομικού συνεταιρισμού η συνεταιρική μερίδα του κληρονομείται ή κληροδοτείται όπως προβλέπεται παρακάτω:

 

Το μέλος που πέθανε θεωρείται ότι εξέρχεται από το συνεταιρισμό στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η συνεταιρική ιδιότητα του θανόντος συνεχίζεται στο πρόσωπο του κληρονόμου.

 

Σε περίπτωση ανηλίκων ή περισσοτέρων του ενός κληρονόμων η άσκηση των δικαιωμάτων ή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στον συνεταιρισμό γίνεται από τον εκπρόσωπο των ανηλίκων ή από τον οριζόμενο εκπρόσωπο των συγκληρονόμων μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

 

Με το καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, η συνεταιρική μερίδα του θανόντος μέλους και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού του με το συνεταιρισμό, περιέρχονται σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός νομίμων κληρονόμων, οριστικά σ' ένα από αυτούς που ορίζεται από τους υπόλοιπους με έγγραφη δήλωσή τους η οποία κατατίθεται στο Διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού μέσα σε ένα χρόνο από το θάνατο του αρχικού συνεταίρου.

 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ο οικοδομικός συνεταιρισμός έχει δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που πέθανε.

 

Τυχόν αρνητικό υπόλοιπο παρακρατείται από την συνεταιρική μερίδα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προαναφερόμενη πρόβλεψη στο καταστατικό ή που καταργηθεί η υπάρχουσα σχετική διάταξη του καταστατικού η συνεταιρική μερίδα του θανόντος περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κληρονομικής διαδοχής, συντασσόμενης σχετικής δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς, μέσα σε ένα χρόνο από το θάνατο του αρχικού συνεταίρου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο οικοδομικός συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το μέλος που πέθανε.

 

7. Η για οποιοδήποτε λόγο αντικατάσταση μέλους οικοδομικού συνεταιρισμού με νέο διενεργείται ως εξής:

 

α) Ο οικοδομικός συνεταιρισμός προκειμένου να διαθέσει τη μερίδα του μέλους δημοσιεύει προκήρυξη σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 128 παράγραφος Α.2.

 

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση της μερίδας έχει ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης εφόσον εκδηλώσει ενδιαφέρον εντός της χρονικής προθεσμίας κατά την παράγραφο Α.2 του άρθρου 128 για στεγαστικούς σκοπούς, διαφορετικά η διάθεση της μερίδας γίνεται με κλήρωση μεταξύ εκείνων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα.

 

Το διάστημα των 2 μηνών της παραγράφου Α.2 του άρθρου 128 παρατείνεται μέχρι ν' ανευρεθεί αντικαταστάτης.

 

β) Σε κάθε αντικατάσταση μέλους ο υπολογισμός της αξίας της συνεταιρικής μερίδας γίνεται με βάση το σύνολο όλων των μέχρι τη στιγμή εκείνη εισφορών οποιασδήποτε φύσης του μέλους προς τον οικοδομικό συνεταιρισμό.

 

Η αξία της μερίδας προσαυξάνεται μόνο κατά το συμβατικό τόκο αναδρομικά για το εκάστοτε κεφάλαιο και για το εκάστοτε χρονικό διάστημα. Η ενδεχόμενη πραγματική ή εκτιμώμενη υπεραξία κατά τη στιγμή της διενέργειας της αντικατάστασης δεν λαμβάνεται υπόψη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.