Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Εκτελεστική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 7 του νόμου 1515/1985, άρθρο 32 παράγραφος 3 του νόμου 1650/1986, άρθρο 11 παράγραφος 10 του νόμου 2052/1992, άρθρο 1 παράγραφος 45 του νόμου 2412/1996)

 

1. Τον Οργανισμό διοικεί Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από:

 

α) τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο που είναι πρόσωπα με γνώσεις, πείρα και κύρος στα σχετικά θέματα.

 

β) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων.

 

γ) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη διοικούσα επιτροπή της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων νομού Αττικής.

 

δ) ένα μέλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τα νομαρχιακά συμβούλια των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που εμπίπτουν στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

 

ε) δύο μέλη που είναι πρόσωπα με ειδικές γνώσεις και πείρα στα σχετικά θέματα.

 

2. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που αναφέρονται στην περίπτωση ε της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται Ανάκληση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Η ανάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που ορίζει και τα νέα πρόσωπα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Τα μέλη των περιπτώσεων β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου ανακαλούνται κατά τη διάρκεια της θητείας τους ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων φορέων που ορίζουν ταυτόχρονα και τα νέα μέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. Η συγκρότηση της εκτελεστικής επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραμματέα της επιτροπής με τον αναπληρωτή αυτού σε πρόσωπο με πτυχίο ανωτάτης σχολής και σχετική πείρα.

 

3. Η επιτροπή έχει νόμιμη σύνθεση ακόμα και αν δεν διοριστούν τα μέλη των περιπτώσεων β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν οριστούν μέσα σε δύο μήνες από τότε που έλαβε τη σχετική πρόσκληση ο οικείος φορέας.

 

4. Στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σ' αυτή, που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984). Ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη της επιτροπής έχουν πλήρη απασχόληση στον Οργανισμό και αμείβονται πέρα από την αποζημίωση συμμετοχής τους σ' αυτήν. Η αμοιβή αυτή καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και υπόκειται μόνο στους περιορισμούς του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982).

 

5. Τα θέματα που αναφέρονται στον τρόπο τήρησης των πρακτικών, στις περιπτώσεις υποχρεωτικής σύγκλησης της επιτροπής, στον τρόπο πρόσκλησης, στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης και στη συζήτηση θεμάτων που αναφέρονται σ' αυτή και γενικά στη λειτουργία της επιτροπής ρυθμίζονται με πράξη της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην απαρτία της επιτροπής, στην πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων, στην αναπλήρωση και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

7. Η επιτροπή:

 

α) παρακολουθεί την ολοκλήρωση και εφαρμογή του ρυθμιστικού σχεδίου γενικά και των επιμέρους προγραμμάτων των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 17.

 

β) προτείνει τις προσαρμογές, συμπληρώσεις και εξειδικεύσεις του ρυθμιστικού σχεδίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 και γνωμοδοτεί για την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

 

γ) γνωμοδοτεί για κάθε έργο μεγάλης κλίμακας τουλάχιστον Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Η γνώμη αυτή δίνεται από την επιτροπή μέσα σε 60 μέρες από τότε που περιέρχεται σ' αυτή σχετικό ερώτημα. Αν περάσει η προθεσμία αυτή άπρακτη, θεωρείται ότι η επιτροπή έχει συναινέσει.

 

δ) επιβλέπει τη μελέτη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που εκτελούνται από τον Οργανισμό της Αθήνας και παρακολουθεί τις αντίστοιχες μελέτες και την εφαρμογή μέτρων που εκτελούνται από άλλους φορείς.

 

ε) εγκρίνει τις περιβαλλοντικές μελέτες της παραγράφου 9 του άρθρου 18.

 

στ) επιβάλλει τις Κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και εισηγείται για τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του ιδίου άρθρου.

 

ζ) εισηγείται για θέματα που ρυθμίζονται από το νόμου 1650/1986 και για τα οποία δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση ειδικά για την περιοχή του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, εφόσον προβλέπεται για αυτά αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να προτείνει την έκδοση προεδρικού διατάγματος ή να εκδώσει απόφαση.

 

η) γνωμοδοτεί κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 1892/1990.

 

8. Η επιτροπή ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση που σχετίζεται με τον Οργανισμό και το έργο του.

 

Η αρμοδιότητα αυτή για κατηγορίες πράξεων ή συγκεκριμένες πράξεις μπορεί να μεταβιβάζεται στον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο ή ένα μέλος της επιτροπής ή τον προϊστάμενο ή άλλα όργανα του Οργανισμού. Η μεταβίβαση γίνεται ύστερα από πρόταση της επιτροπής με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας, και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.