Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Οργάνωση - προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 του νόμου 1515/1985, άρθρο 11 παράγραφος 9 του νόμου 2052/1992)

 

1. Ο οργανισμός του Οργανισμού Αθήνας καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη 18-02-1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 1515/1985), με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Με τον οργανισμό κανονίζονται ιδίως

 

α) η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους.

 

β) οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού.

 

γ) τα ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου ή για την προαγωγή πέρα από ορισμένο βαθμό ή για την κατάληψη ορισμένων θέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 1515/1985.

 

δ) οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που μπορεί να προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η κατανομή του σε ειδικότητες καθώς και τα τυπικά προσόντα και οι όροι πρόσληψης.

 

ε) τα προσόντα του προϊσταμένου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες.

 

3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού της περίπτωσης β' της προηγούμενης παραγράφου που πληρούνται με προσλήψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 100.

 

Οι υπόλοιπες οργανικές θέσεις, όπως προβλέπονται στον οργανισμό, καλύπτονται με τη διαδικασία της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού.

 

Στο προσωπικό αυτό εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

4. Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης δ της προηγούμενης παραγράφου που πληρούνται με προσλήψεις δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 80.

 

5. Στον Οργανισμό συνιστάται μία θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό β των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊστάμενου του Οργανισμού Αθήνας, είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο.

 

Προϊστάμενος του Οργανισμού διορίζεται πρόσωπο που έχει πτυχίο ανώτατης σχολής (ελληνικής ή ξένης) σχετικό με το Αντικείμενο του Οργανισμού και διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα τουλάχιστον διετούς φοίτησης, ή προϋπηρεσία σε παρεμφερές Αντικείμενο στο δημόσιο τομέα τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Ο διορισμός του προϊστάμενου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ορίζεται και αναπληρωτής του προϊσταμένου.

 

6. Καθήκοντα προϊσταμένου του Οργανισμού μπορούν να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα που έχει τα σχετικά προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου θεωρείται για κάθε συνέπεια σαν χρόνος υπηρεσίας στην τακτική θέση του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού, μπορεί να μεταφέρονται υπηρεσίες και θέσεις προσωπικού στον Οργανισμό από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή από άλλα Υπουργεία.

 

Με τη μεταφορά των θέσεων γίνεται και μεταφορά των υπαλλήλων που τις κατέχουν. Αν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, η μεταφορά των υπαλλήλων γίνεται με απόφαση των υπηρεσιακών συμβουλίων των οικείων υπουργείων ύστερα από αίτηση των υπαλλήλων. Μαζί με τη μεταφορά των θέσεων μεταφέρονται στον Οργανισμό και οι σχετικές πιστώσεις του τρέχοντος έτους.

 

Για τα επόμενα έτη οι πιστώσεις αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια τακτική επιχορήγηση.

 

Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι διατηρούν το ασφαλιστικό καθεστώς για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα που είχαν πριν από τη μεταφορά τους και παρέχεται σ' αυτούς και στα μέλη της οικογένειάς τους η υγειονομική περίθαλψη των μόνιμων υπαλλήλων.

 

8. Μέχρι την επαρκή στελέχωση του Οργανισμού Αθήνας, όπως αυτό διαπιστώνεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν και αφορούν την άσκηση αρμοδιοτήτων οι οποίες μεταβιβάζονται με το νόμο 1515/1985, στον Οργανισμό. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων διαθέτει υπαλλήλους του για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού μέχρι την πλήρη στελέχωσή του.

 

9. Με τα προεδρικά διατάγματα που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλισης των υπαλλήλων σε υφιστάμενα την 14-03-1980 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 1032/1980) ταμεία, ταμεία αρωγής και επικουρικής ασφάλισης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.