Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 193

Άρθρο 193: Περιορισμοί στην εγκατάσταση κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων [Α] 83840/3591/1987, άρθρο 2 απόφασης Υπουργού Υγείας Α1Β/8181/1986, διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 125/Β/1987))

 

1. Οι κάθε είδους πτηνοτροφικές - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ιδρύονται και λειτουργούν έξω από κατοικημένους χώρους (πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, οικισμούς) καθώς επίσης έξω και από λουτροπόλεις, παραδοσιακούς οικισμούς, εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, σιδηροδρομικές γραμμές, ποτάμια, λίμνες, ακτές, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους και χώρους που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, από τα υπάρχοντα ή από εκείνα που προβλέπεται, κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, εκπαιδευτήρια και από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εργοστάσια, βιοτεχνίες, κατασκηνωτικούς χώρους, ανοικτούς ή κλειστούς χώρους εργασίας ή διαβιώσεως και μοναστήρια.

 

2. Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο τόπων, καθορίζονται κατά περίπτωση, αναλόγως του είδους και του αριθμού των διατηρούμενων ζώων ή πτηνών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας (με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 15 της απόφασης Α1Β/8181/1986 Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα οικόσιτα ζώα), εκτός εάν διαφορετικά καθορίζονται απ' αυτή την υγειονομική διάταξη ή από άλλες υγειονομικές διατάξεις, για την ασφαλέστερη προστασία της δημόσιας υγείας.

 

Η μέτρηση των αποστάσεων μεταξύ των πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των τόπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, θα γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας. Ειδικά ως σημείο μέτρησης, για την απόσταση της πτηνοτροφική - κτηνοτροφικής εγκατάστασης από τους παραπάνω τόπους, θα υπολογίζεται το πλησιέστερο σημείο των ορίων του γηπέδου, εφόσον αυτό δεν αναφέρεται στη νομοθεσία των ανωτέρω Υπουργείων.

 

3. Για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης των 50 κλινών, βιομηχανίες - βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες ή και προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία, κατασκηνωτικούς χώρους, ανοικτούς ή κλειστούς χώρους εργασίας ή διαβίωσης, που απαιτούν επίσης υγειονομική προστασία και μοναστήρια, εφόσον δεν αναφέρονται οι αποστάσεις τους από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα 1 που ακολουθεί.

 

Πίνακας 1: Ελαχίστων αποστάσεων των σταυλισμών ζώων ή πτηνών (πλην των οικόσιτων) από τα όρια ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών καταλυμάτων, εργοστασίων κ.λ.π. σε m

Χώροι προστασίας

Αριθμός ισοδύναμων ζώων / αποστάσεις σε m

Παρατηρήσεις

< 6

6 - 10

11 - 20

21 - 40

41 - 80

81 - 160

161 - 320

321 - 650

> 650

Ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα των 50 κλινών, βιομηχανίες - βιοτεχνίες με παραγωγικές διαδικασίες ή και προϊόντα που απαιτούν υγειονομική προστασία και με άνω των 50 εργαζομένων, κατασκηνωτικοί χώροι με δυναμικότητα άνω των 50 σκηνών

300

400

500

650

1000

1200

1800

2500

> 2500

Οι αποστάσεις θα καθορίζονται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής και πάντως για ποσοστό αυξομείωσης όχι μεγαλύτερο του 25% των ανωτέρω αποστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η υγιεινή του περιβάλλοντος γενικότερα

Ποτάμια συνεχούς ροής εφόσον χαρακτηριστούν από την αρμόδια επιτροπή

100

200

350

600

800

1000

 

 

4. Οι αποστάσεις των εκτροφείων θηραμάτων (λαγοί, αγριόχοιροι, αγριοπρόβατα, αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες και τα όμοια καθώς και ορισμένα γουνοφόρα και λοιπά ζώα) και των λοιπών ειδών άγριας πανίδας εγχώριας ή εισαγόμενης (κροκόδειλοι, χελώνες, φίδια, σαλιγκάρια κ.λ.π.) θα καθορίζονται κατά περίπτωση από τους αναφερόμενους χώρους της παραγράφου 3 και κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.

 

5. Η αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των πτηνοτροφικών - κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μπορεί με αιτιολογημένη έκθεσή της, να αυξάνει κατά περίπτωση, τις αναφερόμενες, σ' αυτή την υγειονομική διάταξη και στη νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, αποστάσεις εφόσον κρίνει ομόφωνα ότι, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ζώων, που πρόκειται να διατηρηθούν σε μία πτηνοτροφική - κτηνοτροφική εγκατάσταση ή του συστήματος διατήρησης και εκτροφής αυτών ή της φοράς των επικρατούντων στην περιοχή ανέμων, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα υγιεινής του περιβάλλοντος.

 

Αύξηση των αποστάσεων μπορεί να επιβληθεί και σε περιπτώσεις, που οι πλησίον μικροί οικισμοί (χωριά ή κωμοπόλεις), κατοικούνται από καθαρώς αστικό πληθυσμό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο νομάρχης, με απόφασή του, εκδιδόμενη σύμφωνα με απόλυτα αιτιολογημένη πρόταση της δευτεροβάθμιας επιτροπής, μπορεί προκειμένου για πτηνοτροφικές - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες απαιτείται πλήρης μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων να αυξάνει τις ελάχιστες αποστάσεις, που προβλέπονται σ' αυτή την υγειονομική διάταξη και στη νομοθεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας των εγκαταστάσεων αυτών οποιασδήποτε δυναμικότητας και για περιοχές κατ' εξοχήν τουριστικές ή για περιοχές, για τις οποίες υπάρχουσα χωροταξική μελέτη του νομού προβλέπει άλλου είδους ανάπτυξη, π.χ. οικιστική, βιομηχανική, τουριστική κ.λ.π. ή για οποιαδήποτε άλλη σοβαρή αιτία.

 

6. Οι ελάχιστες αποστάσεις για την ανέγερση νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης από όρια εθνικών και επαρχιακών οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, οικισμών και χωριών, πόλεων και κωμοπόλεων, παραδοσιακών οικισμών, λουτροπόλεων, τουριστικών χώρων, νοσοκομείων, ευαγών ιδρυμάτων και εκπαιδευτηρίων, καθορίζονται όπως στον πίνακα 2 που ακολουθεί ανάλογα με το είδος και τον αριθμό ζώων ή πτηνών που εκτρέφονται.

 

7. Στους στάσιμους οικισμούς όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 81 εφόσον η ανέγερση νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη αυτών, δύναται με απόφαση του νομάρχη μετά γνώμη του οικείου κοινοτικού συμβουλίου να μειώνονται οι κατά τα ανωτέρω ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια των στάσιμων αυτών οικισμών.

 

8. Η μέτρηση των αποστάσεων γίνεται:

 

Α. Από:

 

α) Το τέλος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης.

 

β) Τα όρια των οικισμών που υπάρχουν νόμιμα πριν το 1923 και στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου ή αυτά που καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Μέρους ΙΙ.

 

γ) Τον άξονα των εθνικών και επαρχιακών οδών καθώς και των σιδηροδρομικών γραμμών.

 

δ) Την κατά τις κείμενες διατάξεις προσδιοριζόμενη γραμμή αιγιαλού ή (όπου δεν έχει καθορισθεί) τη διαχωριστική γραμμή ξηράς και θάλασσας.

 

ε) Τα όρια των γηπέδων στα οποία έχουν ανεγερθεί ή προβλέπεται να αναγερθούν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα και εκπαιδευτήρια.

 

στ) Τις όχθες φυσικών και τεχνητών λιμνών.

 

ζ) Τα όρια του τουριστικού χώρου, όπως αυτά καθορίζονται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου με απόφαση του οικείου νομάρχη, σε σχεδιάγραμμα ή σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας μετά από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι χώροι όπου παρουσιάζονται μόνιμες ή εποχιακές συγκεντρώσεις τουριστών για αναψυχή ή παραθερισμό.

 

Β. Μέχρι το πλησιέστερο σημείο του λειτουργικού χώρου του γηπέδου της πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Ως λειτουργικός χώρος της εγκατάστασης νοείται το τμήμα του οικοπέδου που ορίζεται από το περίγραμμα που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις της μονάδας (θάλαμοι ζώων, δεξαμενές υπόγειες, υπέργειες, μεταλλικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης (SILO), εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή επεξεργασίας αποβλήτων κ.λ.π.).

 

Ο λειτουργικός χώρος της εγκατάστασης θα βρίσκεται πάντα εκτός των ζωνών στις οποίες δεν επιτρέπεται κατά την εφαρμογή του πίνακα η ανέγερση ή επέκταση πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

Γ. Εάν από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις ορίζονται ή προκύπτουν αποστάσεις μεγαλύτερες από τις αναγραφόμενες στον πίνακα, τότε αυτές υπερισχύουν.

 

9. Μέσα σε περιοχές, για τις οποίες έχει ανατεθεί η σύνταξη πολεοδομικού σχεδίου, ο νομάρχης μετά από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου με απόφαση του είναι δυνατόν να απαγορεύει την ανέγερση νέας ή επέκταση νόμιμα υφιστάμενης πτηνοτροφικής εγκατάστασης σε συγκεκριμένες περιοχές που προσφέρονται ή προβλέπονται για χρήσεις γης σαφώς ασυμβίβαστες με την πτηνοτροφία - κτηνοτροφία, επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους ΙΙ.

 

Η απόφαση αυτή συνοδεύεται με σχεδιάγραμμα ή χάρτη κατάλληλης κλίμακας.

 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν:

 

α) Σε περιπτώσεις οικόσιτων ζώων, όπως αυτά καθορίζονται από οικείες διατάξεις.

 

β ) Σε περιπτώσεις επέκτασης νομίμως υφισταμένων μονάδων εφόσον η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας βεβαιώνει με αιτιολογημένη έκθεση ότι η επέκταση επιβάλλεται από τις σύγχρονες μεθόδους ζωοτεχνικής και όχι από την αύξηση του ζωικού πληθυσμού.

 

11. Με απόφαση νομάρχη που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επιτροπής ελέγχου σταυλισμού που προβλέπεται στο άρθρο 15 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985) είναι δυνατό για συγκεκριμένη περίπτωση να αυξηθούν ή να μειωθούν μέχρι και 25%, οι αποστάσεις του πίνακα.

 

Την αύξηση ή μείωση των αποστάσεων μέχρι και 25% είναι δυνατό να ζητήσουν, μόνο για συγκεκριμένη περίπτωση πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής εγκατάστασης, τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος. Κριτήρια για την έκδοση της απόφασης αυτής είναι οι επικρατούσες γεωγραφικές κλιματολογικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν γύρω από τη συγκεκριμένη μονάδα καθώς και η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής.

 

12. Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών απαιτείται και η υποβολή της άδειας ίδρυσης της κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης από την οποία θα εμφαίνεται το είδος και ο αριθμός των ζώων που συνολικά θα εκτρέφονται.

 

13. Για τις περιπτώσεις για τις οποίες προ της 05-06-1984 είχε κατατεθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας ανέγερσης ή επέκτασης νόμιμα υφιστάμενης πτηνοτροφικής και κτηνοτροφικής εγκατάστασης εφαρμόζονται οι προ της ημερομηνίας αυτής ισχύουσες διατάξεις.

 

Οι νόμιμες άδειες που εκδόθηκαν πριν την 05-01-1987 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπουργικής απόφασης [Α] 83840/3591/1987 εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

 

Πίνακας 2: Ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων(πλην των οικόσιτων ζώων) από τα όρια οικισμών, πόλεων κ.λ.π. σε m

Αριθμός ισοδύναμων ζώων / Χώροι προστασίας

< 6

6 - 10

11 - 20

21 - 40

41 - 80

81 - 160

161 - 320

321 - 650

> 650

Επαρχιακοί δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές

 

 

 

50

100

150

150

200

200

Εθνικοί δρόμοι

 

 

 

100

150

200

200

250

250

Οικισμοί και χωριά μέχρι και 500 κατοίκους

Εκπαιδευτήρια (από υπάρχοντα ή και εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν)

50

100

150

250

400

550

750

1100

1500

Οικισμοί και χωριά από 501 - 2000 κατοίκους

100

150

250

400

550

750

1100

1500

1500

Πόλεις και κωμοπόλεις 2001 - 500 κατοίκων

Λίμνες, ακτές και παραδοσιακοί οικισμοί

200

250

400

550

750

1000

1500

2000

2000

Πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των 5000 κατοίκων

Λουτροπόλεις, τουριστικοί χώροι

Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα (από υπάρχοντα ή και εκείνα που προβλέπονται κατά νόμιμο τρόπο να ανεγερθούν)

300

400

550

750

1100

1500

2000

2500

2500

 

Σημείωση 1: Ένα ισοδύναμο ζώο αντιστοιχεί με:

 

α. 1 χοιρομητέρα με όλα τα παράγωγά της (για μονάδες μικτής κατεύθυνσης)

β. 5.5 χοίρους πάχυνσης (για αμιγείς μονάδες χοίρων πάχυνσης από 25 - 100 kg)

γ. 2.75 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους μέχρι 25 kg (για αμιγείς μονάδες αναπαραγωγής)

δ. 1 γαλακτοφόρα αγελάδα ή 1.5 μόσχους πάχυνσης

ε. 1 ίππο

στ. 50 αίγες ή πρόβατα ανεξαρτήτου ηλικίας

ζ. 150 ωοτόκες όρνιθες ή 250 κοτόπουλα πάχυνσης ή 100 πάπιες ή 100 ινδιάνους (γαλοπούλες)

η. 50 κουνέλια ανεξαρτήτου ηλικίας

 

Σημείωση 2: Εάν από τους υπολογισμούς των ισοδύναμων ζώων προκύπτει δεκαδικός αριθμός για τον υπολογισμό των αποστάσεων λαμβάνεται μόνο το ακέραιο μέρος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.