Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 194

Άρθρο 194: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 1 του νόμου 2300/1995)

 

Κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος τμήματος I:

 

α) Βαρυνόμενο ακίνητο είναι εκείνο το ακίνητο για το οποίο μπορεί να χορηγηθεί τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195.

 

β) Ωφελούμενο ακίνητο είναι το ακίνητο στο οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά πρόσθετου συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο.

 

γ) Μεταφορά συντελεστή δόμησης (ΜΣΔ) είναι η αφαίρεση συντελεστή δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο και η προσθήκη αυτού σε ωφελούμενο ακίνητο.

 

δ) Πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι η υλοποίηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο λόγω μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Ως υλοποίηση νοείται η έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας της παραγράφου 5 του άρθρου 210 ή της απόφασης Υπουργού της παραγράφου 6 του άρθρου 214.

 

ε) Περιοχή υποδοχής συντελεστή δόμησης (ΠΥΣΔΟ) είναι η περιοχή για την οποία συντρέχουν τα κριτήρια της ενότητας Β του άρθρου 197 και επιτρέπεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε αυτήν, σύμφωνα με τα κριτήρια των ενοτήτων Γ και Ε του ίδιου άρθρου 197.

 

στ) Ειδική ζώνη υποδοχής συντελεστή (ΕΖΥΣ) είναι η ζώνη για την οποία συντρέχουν τα κριτήρια της ενότητας Δ του άρθρου 197 και μέσα στην οποία επιτρέπεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από το διάταγμα έγκρισής της ή της ενότητας Ε του ίδιου άρθρου, εφόσον δεν καθοριστούν διαφορετικά κριτήρια.

 

ζ) Αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή απλώς Αρμόδια κεντρική υπηρεσία είναι η οργανική μονάδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων η αρμόδια να εισηγηθεί την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, να τηρεί το μητρώο μεταφοράς συντελεστή δόμησης και το Βιβλίο τίτλων μεταφερόμενων συντελεστών δόμησης.

 

η) Αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία είναι το αντίστοιχο τμήμα πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών του νομού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται το βαρυνόμενο ή ωφελούμενο ακίνητο ή οι αντίστοιχες διευθύνσεις πολεοδομίας για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες αυτές είναι αποκλειστικά αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών οικοδομής, όταν γίνεται χρήση δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης, καθώς και για τον έλεγχο εκτέλεσης των σχετικών οικοδομικών εργασιών και για την εφαρμογή των διατάξεων για τα αυθαίρετα.

 

θ) Τίτλος δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης ή απλώς τίτλος είναι ο τίτλος που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 205 στους δικαιούχους βαρυνομένων ακινήτων και στον οποίο ενσωματώνεται το δικαίωμα αυτών που εγκρίθηκε για μεταφορά συντελεστή δόμησης.

 

ι) Μητρώο μεταφοράς συντελεστή δόμησης ή απλώς Μητρώο είναι το κατά το άρθρο 204 τηρούμενο βιβλίο και φάκελος των αποφάσεων έγκρισης χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης και πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ωφελούμενα ακίνητα.

 

ι)α) Βιβλίο Τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης ή απλώς Βιβλίο Τίτλων είναι το τηρούμενο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι τίτλοι και οι μεταβολές αυτών.

 

ι)β) Πολεοδομικό συγκρότημα είναι το πολεοδομικό σύνολο, μέσα στα διοικητικά όρια περισσότερων του ενός δήμων ή νομαρχιών, που χαρακτηρίζεται από τη συνέχεια του οικιστικού ιστού και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τους δήμους και κοινότητες που αναφέρονται στο άρθρο 36.

 

ι)γ) Περιοχή αμιγούς κατοικίας, Περιοχή γενικής κατοικίας, Πολεοδομικό κέντρο είναι οι περιοχές οι οποίες σύμφωνα με τον πολεοδομικό τους κανονισμό έχουν τις χρήσεις αμιγούς ή γενικής κατοικίας κ.λ.π., όπως αυτές εξειδικεύονται στο τμήμα IV του παρόντος κεφαλαίου. Ως περιοχές αμιγούς κατοικίας θεωρούνται επίσης αυτές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση μόνο κατοικίας.

 

ι)δ) Πολεοδομικώς ενδιαφέρον σημείο της πόλης είναι το σημείο όπου η δημιουργία κοινόχρηστου χώρου συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής της συγκεκριμένης περιοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.