Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 198

Άρθρο 198: Τρόπος μετασχηματισμού μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 του νόμου 2300/1995)

 

1. Ο μετασχηματισμός του μεταφερόμενου από το βαρυνόμενο ακίνητο συντελεστή δόμησης, σε πρόσθετο εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών στο ωφελούμενο ακίνητο, γίνεται λαμβανομένων υπόψη του εμβαδού του βαρυνόμενου ακινήτου, των σχέσεων αξίας γης ανά μονάδα επιφάνειας βαρυνομένου και ωφελουμένου ακινήτου και των αντίστοιχων κατά τις κείμενες διατάξεις ισχυόντων για την περιοχή των ακινήτων αυτών συντελεστή δόμησης. Το πρόσθετο αυτό εμβαδόν μπορεί να οριστεί προσαυξημένο μέχρι το ένα δέκατο (1/10) αυτού. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου αυτής για βαρυνόμενα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών ως συντελεστής δόμησης της περιοχής του ακινήτου λαμβάνεται ο αριθμός 0.05 ή ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιήθηκε νόμιμα στο ακίνητο εάν αυτός είναι μεγαλύτερος.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης που μπορεί να μεταφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 195 παράγραφος 1 προσαυξάνει την επιφάνεια ορόφων που μπορεί να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σύμφωνα με τον τύπο:

 

Eqn128

 

 

Οι υπεισερχόμενοι στον τύπο παράγοντες και η σημασία τους είναι

 

Α) ΕΩ: εκφράζει την επιφάνεια που μπορεί να μεταφερθεί στο ωφελούμενο ακίνητο, επιπλέον της επιτρεπόμενης, ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκειμένου του (Α' ορόφου), δηλαδή στη θέση του ωφελουμένου δεν δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή), είναι Ε'Ω= ΕΙΣ.Ω + ΕΟΡ.Ω, όπου ΕΙΣ.Ω είναι η επιφάνεια σε m2 που μεταφέρεται, σύμφωνα με τα προηγούμενα, στο ισόγειο του ωφελούμενου και ΕΟΡ.Ω είναι η συνολική επιφάνεια που μεταφέρεται στους υπερκείμενους ορόφους αυτού.

 

β) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου του (Α' ορόφου) εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του ωφελουμένου μπορεί να δημιουργηθεί αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων ανεξάρτητα του αν υλοποιεί τη δυνατότητα αυτή ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή) είναι Ε'Ω= ΕΙΣ.Ω x ΣΕΩ + ΕΟΡ.Ω, όπου ΣΕΩ είναι συντελεστής που εισάγει την εμπορικότητα στη θέση του ωφελούμενου ακινήτου και ισούται με το λόγο της αξίας ανά m2 ισογείου στη θέση αυτή προς την αντίστοιχη αξία στον υπερκείμενο Α' όροφο.

 

Στις περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας των ακινήτων, ο Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ) δίνεται από τους σχετικούς πίνακες, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές προκύπτει, όπως πιο πάνω από το λόγο των δύο αξιών, που πρέπει να δίδονται από την αναγκαία εκτίμηση αξιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212.

 

Β) ΕΒ: εκφράζει την προς μεταφορά επιφάνεια του βαρυνόμενου ακινήτου, που προκύπτει από τις επιφάνειες του μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτό, με βάση τον ισχύοντα συντελεστή δόμησης της περιοχής, αφού αφαιρεθούν οι επιφάνειες των τυχόν διατηρούμενων κτισμάτων του, ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου του (Α' ορόφου), δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δε δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή) είναι ΕΒ = ΕΙΣ.Β + ΕΟΡ.Β, όπου ΕΙΣ.Β είναι η επιφάνεια σε m2 που μεταφέρεται σαν υπολειπόμενη μη πραγματοποιηθείσα κάλυψη από το κατά τα ανωτέρω ισόγειο του βαρυνόμενου και ΕΟΡ.Β είναι η συνολική επιφάνεια που μεταφέρεται σαν υπολειπόμενη μη πραγματοποιηθείσα από τους υπερκείμενους του ορόφους.

 

β) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου του (Α' ορόφου) εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δημιουργείται αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων, ανεξάρτητα του αν μπορεί να υλοποιήσει τη δυνατότητα ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή) είναι ΕΒ = ΕΙΣ.Β Χ ΣΕΒ + ΕΟΡ.Β. Όπου ΣΕΒ είναι ο συντελεστής εμπορικότητας στη θέση του βαρυνόμενου ακινήτου και ισχύει γι' αυτόν ό,τι καθορίστηκε προηγουμένως για το Συντελεστή Εμπορικότητας γενικά.

 

Γ) ΑΩ: η αξία γης ανά m2 του οικοπέδου του ωφελούμενου ακινήτου.

 

Δ) ΑΒ: η αξία γης ανά m2 του οικοπέδου του βαρυνόμενου ακινήτου.

 

Ε) ΣΩ: Συνδέεται με το συντελεστή δόμησης, όπως ισχύει για τη θέση (περιοχή) του ωφελούμενου ακινήτου, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής εγκριτικής πράξης μεταφοράς συντελεστή, ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου του (Α' ορόφου), δηλαδή στη θέση του ωφελουμένου δε δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή), είναι ΣΩ = ΣΔΩ, δηλαδή ίσος με το συντελεστή δόμησης στη θέση του ωφελουμένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

β) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου του (Α' ορόφου), εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του ωφελουμένου δημιουργείται αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων, ανεξάρτητα του αν υλοποιεί τη δυνατότητα αυτή ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή), είναι: ΣΩ = ΣΔΩ + ΚΩ Χ (ΣΕΩ - 1).

 

Όπου ΚΩ είναι το ισχύον ποσοστό κάλυψης στη θέση του ωφελούμενου ακινήτου, μειωμένο κατά το μέρος του, που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 30 m2, τη θεωρημένη γενικά ως απαραίτητη για τις κοινόχρηστες επιφάνειες εισόδου και κλιμακοστασίου του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) και όπου ΣΔΩ και ΣΕΩ είναι οι συντελεστές δόμησης και εμπορικότητας στη θέση του ωφελούμενου ακινήτου.

 

ΣΤ) ΣΒ: συνδέεται με το συντελεστή δόμησης, όπως ισχύει για τη θέση του βαρυνόμενου ακινήτου κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής εγκριτικής πράξης μεταφοράς συντελεστή, ως εξής:

 

α) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) δεν είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου του (Α' ορόφου), δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δε δημιουργείται αυξημένη αξία σε περίπτωση ανέγερσης καταστημάτων (μη εμπορική περιοχή) είναι Σ'Β = ΣΔΒ, δηλαδή ίσος με το συντελεστή δόμησης στη θέση του βαρυνομένου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

β) Στην περίπτωση που η ανά m2 αξία του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου) είναι μεγαλύτερη από αυτήν του υπερκείμενου του (Α' ορόφου), εξ αντικειμένου, δηλαδή στη θέση του βαρυνομένου δημιουργείται αυξημένη αξία με την ανέγερση καταστημάτων, ανεξάρτητα του αν μπορεί να υλοποιήσει τη δυνατότητα αυτή ο ιδιοκτήτης (εμπορική περιοχή), είναι Σ'Β = ΣΔΒ + ΚΒ Χ (ΣΕΒ - 1). 'Όπου ΚΒ είναι το ισχύον ποσοστό κάλυψης στη θέση του βαρυνόμενου ακινήτου, μειωμένο κατά το μέρος του, που αντιστοιχεί σε επιφάνεια 30 m2, τη θεωρούμενη γενικά ως απαραίτητη για τις κοινόχρηστες επιφάνειες εισόδου και κλιμακοστασίου του πρώτου πάνω από το έδαφος ορόφου (ισογείου), ΣΔΒ και ΣΕΒ είναι οι συντελεστές δόμησης και εμπορικότητας, στη θέση του βαρυνόμενου ακινήτου, όπως ορίστηκαν προηγούμενα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.