Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 215

Άρθρο 215: Έννοια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 6 παράγραφος 6 εδάφια 6ο και επόμενα του νόμου 1337/1983, άρθρο 1 του από 23-09-1985 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Ο αυξημένος συντελεστής δόμησης που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφος 6 εδάφιο α σε περιοχές στις οποίες επεκτείνεται το σχέδιο πόλης σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' του μέρους ΙΙ ονομάζεται κοινωνικός συντελεστής και τα τμήματα των περιοχών αυτών στα οποία ορίζεται, Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ).

 

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι όροι με τους οποίους θα μπορεί να χρησιμοποιείται η διαφορά των δύο συντελεστών που ορίζεται στο άρθρο 43 παράγραφος 6 εδάφιο α, καθώς και όσα αφορούν τη σχετική διαδικασία, τις μεταγραφόμενες πράξεις, τις αμοιβές συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων ή άλλων προσώπων που συμπράττουν και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Στη διαδικασία αυτή μπορεί να προβλέπονται και ο τρόπος που καταρτίζονται οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή των παραπάνω φορέων και των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών για τον προσδιορισμό σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση των ποσοστών συνιδιοκτησίας και των αντίστοιχων τμημάτων διαιρεμένης ιδιοκτησίας που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο ή τους άλλους φορείς, ο τρόπος κατασκευής των έργων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, η τυχόν σε χρήμα εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιοκτητών και όλες οι άλλες σχετικές υποχρεώσεις. Οι πιο πάνω συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος ή εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.