Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 224

Άρθρο 224: Φορολογικές απαλλαγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 59 του νόμου 947/1979)

 

1. Η απόκτηση κυριότητας με αναγκαστική απαλλοτρίωση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 947/1979 από το Δημόσιο, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημόσιο οργανισμό ή δημόσια επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης ή αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό ή ανάδοχο φορέα, από αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 55 και 68, απαλλάσσεται τελείως από το φόρο μεταβίβασης καθώς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή εισφορά ή δικαίωμα υφιστάμενο ή που θα επιβληθεί στο μέλλον υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

 

2. Απαλλάσσονται πλήρως από το φόρο μεταβίβασης καθώς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή εισφορά ή δικαίωμα υφιστάμενο ή που θα επιβληθεί στο μέλλον υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αλλά υπάγονται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου 1000 δραχμών, οι εκούσιες μεταβιβάσεις ακινήτων στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας από οποιονδήποτε προς το Δημόσιο ή τον ανάδοχο φορέα καθώς και οι μεταβιβάσεις οποιουδήποτε ακίνητου περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στη ζώνη αυτή και παρέχεται ως αντάλλαγμα, αντί για αποζημίωση προς ιδιοκτήτη ακινήτου που απαλλοτριώνεται μέσα σε ζώνη ενεργού πολεοδομίας ή ως αντιπαροχή για τη συμμετοχή του με την ιδιοκτησία του στην ενεργοποίηση της ζώνης αυτής.

 

3. Για την πώληση οικοπέδων, κατοικιών, διαμερισμάτων ή χώρων επαγγελματικής στέγης στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας απευθείας από τον ανάδοχο φορέα του άρθρου 55, ο φόρος μεταβίβασης ορίζεται ο μισός εκείνου που ισχύει κάθε φορά και βαρύνει τον αγοραστή. Οι μεταβιβάσεις οποιουδήποτε ακινήτου που βρίσκεται μέσα στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας από τον ανάδοχο φορέα προς το Δημόσιο ή οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έχουν όλες τις απαλλαγές της παραγράφου 2.

 

4. Για τις συμβάσεις δανεισμού ή άλλης χρηματοδότησης που συνάπτονται από τον ανάδοχο φορέα του άρθρου 55 για την αγορά της γης ή την εκτέλεση των έργων μέσα στη ζώνη καθώς και για τη σύσταση ή εξάλειψη υποθήκης ή ενέχυρου που παρέχονται για ασφάλεια των παραπάνω δανείων ή άλλων χρηματοδοτήσεων και των τόκων αυτών, περιορίζονται στο ένα πέμπτο τα προβλεπόμενα ή επιβαλλόμενα στο μέλλον τέλη, εισφορές, δικαιώματα και υπόλοιπες επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου και κάθε τρίτου.

 

5. Η κατά το άρθρο 24 παράγραφος 1 του νόμου 947/1979 μετατροπή ανωνύμων εταιριών σε εταιρίες ενεργού πολεοδομίας απαλλάσσεται από κάθε προβλεπόμενο ή επιβαλλόμενο στο μέλλον τέλος χαρτοσήμου, φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ τρίτων.

 

6. Τα κατά το άρθρο 55 προσύμφωνα και οι κατά τα άρθρα 56 και 71 συμβάσεις για την ανάθεση έργων ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού απαλλάσσονται από κάθε τέλος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

 

7. Σε όλες τις περιπτώσεις απαλλαγών του παρόντος άρθρου τα δικαιώματα για τη σύνταξη συμβολαίων και τη μεταγραφή αυτών δεν μπορούν να υπερβούν τις 6.000 δραχμές για το συμβολαιογράφο και τις 2.000 δραχμές για τον υποθηκοφύλακα.

 

8. Οι άδειες οικοδομής για την ανέγερση κάθε κτίσματος στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας καθώς και στη ζώνη αστικού αναδασμού απαλλάσσονται της εισφοράς που προβλέπεται από το ΚΗ/1947 ψήφισμα.

 

9. Οι απαλλαγές του ανάδοχου φορέα του άρθρου 55, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ισχύουν και για τον αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό και τον ανάδοχο φορέα του άρθρου 71.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.