Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 266

Άρθρο 266


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(από 27-03-1984 προεδρικό διάταγμα)

 

1. Εφόσον μέσα σε μία πενταετία από την έκδοση της ειδικής άδειας για ανέγερση οικογενειακής στέγης γίνουν μεταβιβάσεις εν ζωή του ανεγερθέντος ακινήτου ή τμήματός του, που καλύπτει τον επιπλέον συντελεστή δόμησης, επιβάλλεται η Καταβολή ειδικού τέλους, που ορίζεται σε 0,90 της αξίας της γης που θα χρειαζόταν επιπλέον, να υπάρχει στη θέση αυτή, για να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες στην περιοχή όρους δόμησης, η επιπλέον επιφάνεια που εγκρίθηκε για την κατασκευή της οικογενειακής στέγης.

 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για να βρεθεί η διαφορά στο συντελεστή δόμησης, λαμβάνονται υπόψη οι όροι δόμησης που ίσχυαν στην περιοχή κατά την έκδοση της ειδικής οικοδομικής άδειας οικογενειακής στέγης. Εάν αυτοί είναι δυσμενέστεροι για το δικαιούχο οικογενειακής στέγης είτε από αυτούς που ίσχυσαν οποτεδήποτε κατά το προ της υποβολής της αίτησης άδειας οικογενειακής στέγης δωδεκάμηνο είτε από αυτές που ισχύουν κατά το χρόνο της μεταβίβασης, τότε λαμβάνονται υπόψη οι ευμενέστεροι αυτοί όροι δόμησης.

 

3. Υποχρέωση καταβολής του παραπάνω τέλους δεν υφίσταται σε περίπτωση μεταβίβασης σε κάποιο από τα μέλη της οικογένειας που αναγράφονται στην ειδική άδεια. Εφόσον όμως επιχειρηθεί και νέα μεταβίβαση προς τρίτο πριν από την παρέλευση της πενταετίας, από την έκδοση της άδειας, καταβάλλεται το τέλος από το μεταβιβάζοντα.

 

4. Όμοιο τέλος καταβάλλεται σε περίπτωση ανέγερσης της οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής. Η είσπραξη του τέλους αυτού βεβαιώνεται πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας και αναγράφεται στα σχετικά συμβόλαια.

 

Το τέλος αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν εκτελεσθούν οι οικοδομικές εργασίες, ούτε οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση αναθεώρησης της άδειας που δεν συνεπάγεται αύξηση της εκμετάλλευσης του οικοπέδου.

 

5. Το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 αποτελεί έσοδο του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και βαρύνει τον ή τους δικαιούχους οικογενειακής στέγης που επιχειρούν τη μεταβίβαση.

 

6. Το τέλος υπολογίζεται βάσει της αξίας της γης, όπως αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.

 

7. Το παραπάνω τέλος καταβάλλεται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων στο δημόσιο ταμείο και αποδίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων εντός τριμήνου. Το τριπλότυπο διατηρείται στο αρχείο του συμβολαιογράφου και ο αριθμός του μνημονεύεται στη συμβολαιογραφική πράξη για τη μεταβίβαση ή για την ανέγερση του ακινήτου με αντιπαροχή.

 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του άρθρου 267 καθώς και η υπ' αριθμόν Κ9076/209/1979 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1052/Β/1979).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.