Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 267

Άρθρο 267: Ειδικό τέλος παρεκκλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 3 και 7 του νόμου 880/1979)

 

1. Για την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα κατά παρέκκλιση από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής τους, επιβάλλεται ειδικό τέλος που ορίζεται σε 0,90 της αξίας της γης η οποία θα έπρεπε να υπάρχει επί πλέον στην αυτή θέση για να καλύψει, βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης, τις προκύπτουσες από τις εγκρινόμενες παρεκκλίσεις επί πλέον επιφάνειες ή, σε περίπτωση εφαρμογής του συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης, τον επί πλέον όγκο κτίσματος ή άλλων κατασκευών. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου ή σε οικισμούς που προϋφίστανται του 1923 και στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου το τέλος του παρόντος άρθρου υπολογίζεται για το μέρος του κτίσματος που υπερβαίνει το συντελεστή δόμησης 1 ή το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης 5. Σε όλες τις περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη η υπέρβαση που οδηγεί στον υπολογισμό μεγαλύτερου τέλους.

 

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου για να βρεθεί η διαφορά στο συντελεστή δόμησης ή το συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης, λαμβάνονται υπόψη οι όροι δόμησης που ισχύουν στην περιοχή κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Εάν οι όροι αυτοί είναι επαχθέστεροι για αυτόν που ζήτησε την παρέκκλιση από εκείνους που ίσχυσαν οποτεδήποτε μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησής του, τότε λαμβάνονται υπόψη οι ευμενέστεροι όροι δόμησης που ίσχυσαν μέσα στο χρονικό διάστημα αυτό.

 

3. Το τέλος αποτελεί έσοδο του κατά το άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, βαρύνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η οικοδομική άδεια και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη εκτέλεσης των εργασιών για οποιοδήποτε λόγο, ούτε οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση αναθεώρησης της άδειας, χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης ή κατ' όγκο εκμετάλλευσης του οικοπέδου.

 

4. Το τέλος υπολογίζεται με βάση την αξία της γης κατά την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, όπως η αξία αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων. Το τέλος που προκύπτει με βάση τη δηλούμενη αξία της γης, καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων και αποδίδεται σε αυτό μέσα σε ένα τρίμηνο το αργότερο. Η σχετική δήλωση απευθύνεται προς τη φορολογική αρχή την αρμόδια από τη θέση του ακινήτου, για τη φορολογία μεταβίβασης αυτού. Η ίδια φορολογική αρχή είναι αρμόδια για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας της γης ανά μονάδα επιφανείας (προσωρινό και οριστικό) και για τη βεβαίωση της διαφοράς του τέλους που προκύπτει ύστερα από τον έλεγχο της δηλωθείσας αξίας γης. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους, καθώς και για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν από την επιβολή του, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. Η διαφορά του τέλους που βεβαιώνεται εισπράττεται από τα δημόσια ταμεία κατά τις κείμενες διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων και αποδίδεται ανά τρίμηνο στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να ρυθμιστεί κάθε θέμα που ανάγεται στη βεβαίωση και είσπραξη του εσόδου και ιδιαίτερα στον τύπο των δηλώσεων που, υποβάλλονται, τις ενέργειες επ' αυτών των αρμόδιων φορολογικών αρχών και πολεοδομικών υπηρεσιών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

5. Το τέλος οφείλεται σε όλες τις περιπτώσεις παρεκκλίσεων για τις οποίες η οικοδομική άδεια εκδίδεται μετά την 22-03-1979 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 880/1979), έστω και αν η παρέκκλιση έχει εγκριθεί πριν από την ημερομηνία αυτή.

 

6. Για τις παρεκκλίσεις της προηγούμενης παραγράφου για τις οποίες έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια δεν επιστρέφεται το τέλος που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις πριν από την 22-03-1979 ισχύουσες διατάξεις.

 

7. Το τυχόν επιβαλλόμενο πρόστιμο για αυθαίρετη κατασκευή οφείλεται ανεξάρτητα από το παραπάνω τέλος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.