Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 296

Άρθρο 296: Αναλογισμός αποζημίωσης για διάνοιξη οδών άνω των 30 m με επίσπευση του Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 4 του νόμου 653/1977)

 

1. Για τη διάνοιξη, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων,οδών πλάτους άνω των 30 m, των οποίων τη διάνοιξη επισπεύδει το Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για μεν τα τριάντα μέτρα του πλάτους αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 290, για δε το πέραν του ορίου αυτού πλάτος δεν εφαρμόζεται. η κατά τα παραπάνω επιβάρυνση του δήμου ή της κοινότητας, αλλά οι κύριοι ή συγκύριοι των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στις κατά την επόμενη παράγραφο τρεις λωρίδες και από τις δύο πλευρές της οδού συμμετέχουν στη δαπάνη για την απόκτηση του εδάφους της οδού κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

2. Παράλληλα προς τις ρυμοτομικές γραμμές κάθε πλευράς της οδού και σε αποστάσεις ανά 100 m χαράσσονται, και από τις δύο πλευρές της οδού, τρία ίχνη που προσδιορίζουν ισάριθμες λωρίδες επιρροής πλάτους εκατό μέτρων εκάστη. Στις περιπτώσεις συμβολής οδών που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή επικάλυψης των βαρυνομένων ζωνών δύο τέτοιων οδών, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 653/1977.

 

3. Τα ποσοστά επιβάρυνσης των κατά την προηγούμενη παράγραφο λωρίδων επιρροής, ορίζονται σε μονάδες επί τοις εκατό, 25 για τα ακίνητα ή τμήματα αυτών που βρίσκονται μέσα στις δύο πλησιέστερες (από τις δύο πλευρές) προς την οδό λωρίδες, 15 για τα τμήματα των ακινήτων που βρίσκονται μέσα στις δύο επόμενες λωρίδες και 10 για τα τμήματα που βρίσκονται μέσα στις δύο ακραίες λωρίδες.

 

4. Για το διαχωρισμό της οδού σε τμήματα και τον προσδιορισμό της μέσης ανά m2 δαπάνης απόκτησης του εδάφους. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 653/1977. Ως πλάτος κατάληψης της οδού λαμβάνεται εκείνο που ορίζεται από τις ρυμοτομικές γραμμές, εάν δε τυχόν αυτό ποικίλλει, προσδιορίζεται με ανάλογη εφαρμογή της ίδιας διάταξης και το μέσο πλάτος της οδού ή τμήματος αυτής.

 

5. Οι κύριοι ή συγκύριοι ακινήτου ή τμήματος αυτού που βρίσκεται μέσα σε κάθε μία από τις κατά την παράγραφο 2 λωρίδες επιρροής βαρύνονται με ποσό δραχμών ου προκύπτει βάσει του τύπου:

 

όπου:

 

Ε είναι το εμβαδόν σε τετραγωνικά μέτρα του τμήματος του ακινήτου τους που βρίσκεται μέσα σε κάθε λωρίδα επιρροής. Για ακίνητα που έχουν ή αποκτούν πρόσωπο στην οδό και για το λόγο αυτό υπάγονται στο άρθρο 290, αφαιρείται το εμβαδόν που λήφθηκε υπόψη για τον προσδιορισμό της κατά το άρθρο αυτό υποχρέωσης του ακινήτου και εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 653/1977 για το εμβαδόν Ε.

 

ε είναι τα κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου εκφρασμένα σε εκατοστά ποσοστά επιβάρυνσης κάθε λωρίδας επιρροής.

 

δ είναι η κατά την παράγραφο 4 προσδιοριζόμενη σε δραχμές μέση ανά m2 δαπάνη απόκτησης του εδάφους του αντίστοιχου τμήματος της οδού.

 

Π είναι αριθμός ίσος προς το πλάτος της οδού σε μέτρα ή και κλάσμα αυτών ή το κατά την παράγραφο 4 οριζόμενο μέσο πλάτος της οδού.

 

Λ είναι ο κατά την επόμενη παράγραφο προσδιοριζόμενος λόγος.

 

6. Για να βρεθεί ο λόγος Λ προσδιορίζεται το συνολικό εμβαδόν των οικοδομικών τετραγώνων που εμπίπτουν και στις δύο ζώνες επιβάρυνσης και από τις δύο πλευρές της οδού (έξι ζώνες επιρροής), δηλαδή το σύνολο του εμβαδού των ζωνών επιβάρυνσης μετά την αφαίρεση μόνο του εμβαδού των οδών και πλατειών που βρίσκονται εντός αυτών, όχι όμως και τυχόν κοινόχρηστων κήπων ή αλσών τα οποία θεωρούνται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως βαρυνόμενα ακίνητα.

 

Με το συνολικό αυτό εμβαδόν διαιρείται το ολικό εμβαδόν του αντίστοιχου τμήματος της οδού και το προκύπτον πηλίκο, που προσδιορίζεται με ακρίβεια μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο αυτού, αποτελεί το λόγο Λ.

 

7. Η κατά τις προηγούμενες διατάξεις επιβάρυνση των ακινήτων βεβαιώνεται στο δημόσιο ταμείο και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, αποδίδεται δε κατά ένα μέρος στο κατά το άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος 1262/1972 Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων για τη διάνοιξη λοιπών κοινόχρηστων χώρων της αυτής πόλης ή ευρύτερης οικιστικής περιοχής από την οποία προέρχεται ο πόρος, και κατά ένα μέρος στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), για τη χρηματοδότηση απ' αυτό έργων υποδομής κάθε είδους στην ίδια ευρύτερη οικιστική περιοχή. Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί και άλλα παρόμοια έργα με πόρους ή επιχορηγήσεις προς αυτό, που δίδονται για το σκοπό αυτό: Τα ποσοστά κατανομής του πόρου μεταξύ των παραπάνω δύο ταμείων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση καθώς και κάθε τυχόν λεπτομέρεια του τρόπου εμφάνισης των εσόδων αυτών ως εξειδικευμένων πόρων για ορισμένη περιοχή, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

8. Από την επιβάρυνση του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται το Δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης για τα πάρκα ή άλση που βρίσκονται μέσα στις ζώνες επιβάρυνσης. Το Δημόσιο απαλλάσσεται και για άλλα ακίνητα αυτού που βρίσκονται μέσα σε οικοδομικά τετράγωνα των ζωνών επιβάρυνσης.

 

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις διαπλατύνσεις των κατά την παράγραφο 1 αυτού οδών.

 

10. Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 653/1977 εφαρμόζεται και κατά τη διάνοιξη οδών κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 αυτού, ως προς την απόδοση της επιβάρυνσης.

 

11. Στις περιπτώσεις οδών που υπάγονται στο παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 290.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.