Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 330

Άρθρο 330: Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 52 παράγραφος 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 47 παράγραφος 2 του νόμου 590/1977, άρθρο 9 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1398/1983, άρθρα 22 παράγραφοι 1, 2 και 29 παράγραφοι 7 και 11 του νόμου 1577/1985, άρθρο 13 παράγραφος 8 του νόμου 1647/1986, άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 1772/1988, άρθρο 32 παράγραφος 4 του νόμου 1845/1989, άρθρο 96 παράγραφος 6 και άρθρο 113 παράγραφος 4 του νόμου 1892/1990, άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου 2160/1993, άρθρο 2 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου είναι οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων ή κοινοτήτων, στις οποίες μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 3 του νόμου 947/1979 οι σχετικές αρμοδιότητες ή οι υπηρεσίες που καθορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 3 ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Κάθε άδεια, που τυχόν χορηγείται από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική και κοινοτική αρχή, δεν έχει νόμιμο κύρος, ούτε δημιουργεί υπέρ αυτού που την έχει λάβει οποιοδήποτε δικαίωμα, συνεπάγεται δε την εφαρμογή των σχετικών για τις αυθαίρετες κατασκευές διατάξεων του παρόντος κωδικοποιητικού διατάγματος.

 

2. Με απόφαση:

 

α) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων,

 

β) των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρομίων και των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,

 

γ) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι περιπτώσεις δομικών εργασιών μικρής σημασίας σε περιοχές απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες από την έδρα της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ή σε οικισμούς παραμεθόριων περιοχών για τις οποίες είναι δυνατόν η άδεια να εκδίδεται από τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, με την εποπτεία της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης των αδειών και ο έλεγχος των οικοδομών. Με απόφαση του οικείου νομάρχη μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού καθορίζονται οι συγκεκριμένοι δήμοι ή κοινότητες για τις οποίες η κατά τα παραπάνω άδεια εκδίδεται από τις δημοτικές ή κοινοτικές αρχές,

 

δ) των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι περιπτώσεις δομικών εργασιών μικρής σημασίας, για γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (ποιμνιοστάσια αιγοπροβάτων, βουστάσια βοοειδών ελεύθερης βοσκής, αποθήκες, υπόστεγα, σιροί ζωοτροφών, βροχοδεξαμενές σε βοσκότοπους κ.λ.π. καθώς και στέγαστρα ζώων μετά οικίσκων διαμονής ποιμένων σε βοσκότοπους), για τις οποίες οι αντίστοιχες άδειες κατασκευής εκδίδονται και οι αντίστοιχες μελέτες και η επίβλεψη της κατασκευής γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι συγκεκριμένοι δήμοι ή κοινότητες, εκτός των ορίων του νομού Αττικής, στους οποίους έχουν εφαρμογή τα παραπάνω, η μέγιστη επιφάνεια των δομικών έργων που μπορεί να πραγματοποιηθεί, η διαδικασία έκδοσης της άδειας κατασκευής και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Κάθε αλλαγή χρήσης των κατασκευών αυτών, εκτός των προαναφερομένων, τις καθιστά αυθαίρετες και εφαρμόζονται από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες οι διατάξεις για τις αυθαίρετες κατασκευές.

 

3. Για την ανέγερση ή επισκευή των μητροπολιτικών μεγάρων, ιερών μονών και ιερών ναών, μετά των κτισμάτων αυτών, τη σχετική άδεια χορηγεί η Εκκλησία της Ελλάδος με την έγκριση της σχετικής μελέτης και αφού προηγουμένως αυτή εγκριθεί από την κατά τόπο αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Οι πολεοδομικές υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα μόνον για την εφαρμογή των όρων δόμησης.

 

4. Οι οικοδομικές άδειες των κτιριακών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή σε εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, εκδίδονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Για την έκδοση των αδειών αυτών, καταβάλλεται μόνο τέλος χαρτοσήμου μειωμένο στο 1/4 του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 23 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ορίζονται οι όροι και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. Οι οικοδομικές άδειες των δημόσιων κτιρίων που ανεγείρονται με ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων εκδίδονται από τον Οργανισμό αυτόν. Με αποφάσεις, που εκδίδονται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών για τα κτίρια αυτά.

 

6. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι και η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών για την ανέγερση από την Ελληνική Βιομηχανία Αλουμίνας Ανώνυμη Εταιρεία του εργοστασίου Αλουμίνας στη κτηματική περιφέρεια της κοινότητάς Θίσβης του νομού Βοιωτίας κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

 

7. Για κάθε συγκεκριμένη νοσηλευτική μονάδα, η ανέγερση ή επέκταση της οποίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δημοσίας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων μπορούν ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να καθορίζουν, με απόφασή τους, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της Δημοσίας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων, τους πολεοδομικούς και κτιριοδομικούς όρους κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. Οι όροι αυτοί ισχύουν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής απόφασης που επέχει και θέση άδειας ανοικοδόμησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.