Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 329

Άρθρο 329: Έκδοση και περιεχόμενο οικοδομικής άδειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 26, 52 παράγραφος 2 και 54 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 40 παράγραφος 2 του νόμου 1337/1983, άρθρα 5 παράγραφοι 1, 3 και 22 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985, άρθρο 1 του από 08-07-1993 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης γενικά οποιωνδήποτε κατασκευών και εγκαταστάσεων που προβλέπονται από το παρόν κωδικοποιητικό διάταγμα και για την κοπή δένδρων, σε οικόπεδο ή γήπεδο εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται προηγουμένως έγγραφη άδεια (οικοδομική άδεια). Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση, επισκευή, διαρρύθμιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτημάτων τους, τα αυτοτελώς κατασκευαζόμενα περιφράγματα.

 

2. Κάθε άδεια που αφορά στην ανέγερση ή επισκευή οικοδομών και εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών δόμησης και οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων οριστικών ή προσωρινών για οποιοδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε αποζημίωση και σύμβαση ή υπόσχεση και εγγύηση του ιδιοκτήτη ή του ανεγείροντος, ότι θα προβεί στην κατεδάφιση και άρση των έργων αυτών οποτεδήποτε διαταχθεί, δεν έχει νόμιμο κύρος, ούτε δημιουργεί υπέρ οποιουδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δημοσίου και του δήμου ή της κοινότητας σε περίπτωση κατεδάφισης και άρσης των έργων αυτών. Η παρούσα παράγραφος έχει ισχύ και πριν από τις 16-08-1923 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος), ως προς τα εκτελεσθέντα έργα δόμησης κ.τ.λ., παρά τις μέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις.

 

3. Η κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε ζώνη οικιστικού ελέγχου που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών ή των δασικών γενικά εκτάσεων, χωρίς την προβλεπόμενη από την παράγραφος 1 οικοδομική άδεια, τιμωρείται με τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

 

4. Η οικοδομική άδεια κτιρίου ή εγκατάστασης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του εδάφους, τις αναγκαίες εκσκαφές για τη θεμελίωση του κτιρίου ή της εγκατάστασης, καθώς και την κατασκευή περιφραγμάτων, βόθρων και υπόγειων δεξαμενών ύδατος.

 

5. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού και οι διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας, εφόσον η μεταβολή αυτή θίγει τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι μεταβολές που δεν υπάγονται στην απαγόρευση αυτή.

 

6. Σε κάθε πράξη μεταβίβασης της κυριότητας κτιρίου ή διακεκριμένης και αυτοτελούς ιδιοκτησίας επισυνάπτεται υποχρεωτικά εκτός από το κυρωμένο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 381 παράγραφος 12 και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 των δικαιοπρακτούντων για την τήρηση της προηγουμένης παραγράφου. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται για τα κτίρια, των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί μετά τις 18-02-1986 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 1577/1985).

 

7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 386 παράγραφος 8 και του άρθρου 110 δεν απαιτείται άδεια για εσωτερικούς χρωματισμούς ή για εξωτερικούς χρωματισμούς όταν δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων, για μικρές εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή την εμφάνισή του, για επισκευές δαπέδου, για επισκευές, διασκευές ή συμπληρώσεις των εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων, για μικρές επισκευές θυρών, παραθύρων, στεγών δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων και γενικά για μικρές και μεμονωμένες επισκευές για λόγους χρήσης, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων. Επίσης δεν απαιτείται άδεια για την εκτέλεση εργασιών στο φέροντα οργανισμό ή στον οργανισμό πλήρωσης του κτιρίου για την άρση του κινδύνου σε κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί ετοιμόρροπες, σύμφωνα με τις διατάξεις για τις επικίνδυνες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται ύστερα από σχετική μελέτη, που συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους, τους οποίους ορίζει η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, και δήλωση ανάληψης μελέτης και επίβλεψης από αρμόδιο τεχνικό, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. άδεια δεν απαιτείται επίσης για τις μηχανές, τα εργαλεία και τα υπόλοιπα εξαρτήματα λειτουργίας των βιομηχανικών και γενικά των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που εγκαθίστανται μέσα στα κτίρια και γενικά στους οικοδομήσιμους χώρους και που διέπονται από ειδικές ως προς τα ζητήματα αυτά διατάξεις, καθώς και για άλλα αντικείμενα που εγκαθίστανται μέσα στους χώρους αυτούς και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εξαρτήματα των κτιρίων (όπως έπιπλα και σκεύη οικοδομών, εμπορεύματα κ.τ.λ.).

 

8. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα και ιδιαίτερα προκειμένου για τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 246 είναι δυνατό για την έκδοση της σχετικής άδειας να απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση εγγύησης. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται κάθε φορά ανάλογα με το έργο που πρόκειται να εκτελεστεί. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον καταθέτη μόνο εφόσον βεβαιωθεί η εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας εκτέλεση του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση αυτή καταπίπτει σε βάρος του.

 

9. Η οικοδομική άδεια είναι εκτελεστή διοικητική πράξη και επιτρέπει την εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο των οικοδομικών εργασιών που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.