Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 343

Άρθρο 343: Μητρώο επιβλεπόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 4 και 5 του από 15-12-1923 βασιλικού διατάγματος)

 

1. Στο αρχείο της υπηρεσίας που χορηγεί τις οικοδομικές άδειες τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται εφάπαξ η ιδιόχειρη υπογραφή των επαγγελματιών που αναλαμβάνουν την επίβλεψης εκτέλεσης εργασιών δόμησης. Επίσης τηρείται βιβλίο, στο οποίο σημειώνονται πληροφορίες για τα προσόντα κάθε επαγγελματία (δηλαδή εάν είναι εμπειρικός ή επιστήμων και ποιας ειδικότητας, εάν έχει απλώς πιστοποιητικά ανώτερων τεχνικών σπουδών χωρίς δίπλωμα κ.τ.λ.), καθώς και η διεύθυνσή του. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ανακοινώνουν κάθε μεταγενέστερη αλλαγή της διεύθυνσής τους στην παραπάνω υπηρεσία, η οποία οφείλει να σημειώνει τη μεταβολή στο βιβλίο αυτό.

 

2. Σε περίπτωση εφαρμογής των κατά το άρθρο 339 περιορισμών ως προς τους αναλαμβάνοντας την επίβλεψη των έργων, οφείλουν αυτοί, μαζί με την καταχώρηση της κατά τα παραπάνω υπογραφής τους, να καταθέσουν και πιστοποιητικά, από τα οποία επίσημα προκύπτουν τα κατά το άρθρο 339 προσόντα επιστημονικής μόρφωσης και εμπειρίας, καθώς και πιστοποιητικά της ταυτότητάς τους. Τα πιστοποιητικά αυτά υπόκεινται στον έλεγχο της αρμόδιας για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών υπηρεσίας, η οποία στην περίπτωση αυτή οφείλει να τηρεί στο αρχείο αυτής μητρώο των αναλαμβανόντων την επίβλεψη των έργων, στο οποίο καταγράφονται τα προσόντα και τα δικαιώματα επίβλεψης.

 

3. Η αρμόδια για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών υπηρεσία, πριν από τη χορήγηση της άδειας, οφείλει να ελέγχει, βάσει της κατά το άρθρο 340 αίτησης και της σχετικής δήλωσης, την ταυτότητα και τα δικαιώματα του αναλαμβάνοντος την επίβλεψη των παραπάνω εργασιών. Εάν ο από τα παραπάνω βιβλία έλεγχος δεν θεωρείται επαρκής, η υπηρεσία μπορεί να καλεί τον φερόμενο κατά τη σχετική αίτηση και δήλωση ως αναλαμβάνοντα την επίβλεψη, ο οποίος οφείλει να βεβαιώσει αυτοπροσώπως τα στοιχεία του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.