Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 413

Άρθρο 413: Αποζημιώσεις για παράνομες μεταβιβάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 64 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1852/1944)

 

1. Η παράβαση των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου, εκτός των άλλων, παρέχει σ' αυτόν που του έγινε η θεωρούμενη ως άκυρη μεταβίβαση το δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης από το μεταβιβάζοντα ίσης προς το διπλάσιο του συμφωνηθέντος τιμήματος, σε περίπτωση γηπέδων που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου και γενικό εντός των πόλεων, κωμών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις γηπέδων που βρίσκονται εκτός των πόλεων, κωμών κ.λ.π., (περίπτωση εκποίησης οικοπέδων με σκοπό τη σύσταση συνοικισμού με βάση ιδιωτικό σχέδιο) το παραπάνω καταβλητέο τίμημα ορίζεται ίσο προς το πενταπλάσιο του συμφωνηθέντος.

 

2. Η παραπάνω διάταξη ισχύει και για την παράβαση του άρθρου 410. Τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό γήπεδα, για την εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται εκτός της πόλης, κώμης κ.λ.π.

 

3. Η εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων αναστέλλεται από 10-09-1944 (ημερομηνία έναρξης ισχύος νόμου [Ν] 1852/1944). Η αναστολή αυτή αίρεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξία και Δημοσίων Έργων. Με όμοια διατάγματα επιτρέπεται, μετά την άρση της αναστολής, η αυξομείωση των ποσών χρηματικής ικανοποίησης που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.