Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Επιβολή περιορισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 7 του νόμου [Ν] 360/1976)

 

1. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού μετά από απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, που εκδίδεται κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 περίπτωση (α) μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί ή κανόνες, ισχύοντες επί ορισμένο ή αόριστο χρόνο, στη δημιουργία ή ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών ή στη χρήση του χώρου σε συγκεκριμένες ζώνες ή περιοχές, σύμφωνα με το περιεχόμενο των εγκεκριμένων αντιστοίχων χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων και να επιβάλλονται όλα τα αναγκαία μέτρα και περιορισμοί για την προστασία, αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

 

2. Οι προβλεπόμενες από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις διαδικασίες, Αρμοδιότητες και προϋποθέσεις έκδοσης κανονιστικών ή ατομικών διοικητικών πράξεων για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη χωροταξία ή την προστασία του περιβάλλοντος, διατηρούνται εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

 

Οι εφεξής εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις που προαναφέρονται πρέπει επί ποινή απολύτου ακυρότητας να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και με τα εγκριθέντα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα ή τα σχέδια και προγράμματα προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και με τα υπόλοιπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα ή αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ή των αρμόδιων υπουργών.

 

3. Μέσα σε 5 έτη από την έγκριση χωροταξικού σχεδίου και προγράμματος αναθεωρούνται, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται, προσαρμοζόμενα ανάλογα, εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια ή σχέδια πόλεως ή άλλα επί μέρους σχέδια της περιοχής αυτών ή σχέδια τομέων παραγωγής, τα οποία σε κάθε περίπτωση διατηρούν την ισχύ τους μέχρι να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία αυτά καθίστανται απόλυτα άκυρα, ως προς τις διατάξεις τους που αντίκεινται στο εγκεκριμένο χωροταξικό σχέδιο και πρόγραμμα.

 

4. Μέχρι την έγκριση των αντίστοιχων χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ή των σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και για χρονικό διάστημα δύο ετών κατ' ανώτατο όριο μπορεί με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου να επιβάλλονται περιορισμοί χρήσης χώρου και ανάπτυξης δραστηριοτήτων μέσα σε περιοχές και ζώνες της χώρας.

 

5. Για την εφαρμογή των εγκεκριμένων, κατά τις διατάξεις του παρόντος, εθνικών περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων ή και τμημάτων αυτών, λογιζόμενη ως αποτελούσα δημόσια ωφέλεια, μπορεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, να κηρύσσονται ως αναγκαστικά απαλλοτριωτέες εκτάσεις περιλαμβανόμενες στα όρια των παραπάνω σχεδίων.

 

6. Από την 22-06-1976 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου [Ν] 360/1976), η εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκτέλεση έργων, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και λειτουργιών καθώς και κάθε ενέργεια που σχετίζεται με τη χρήση του χώρου ή που μπορεί να αλλοιώσει τη μορφή του περιβάλλοντος, υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων που βρίσκονται σε ισχύ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.